ןגנמ
Manganese

ןגנמה ידיקפת
...דבלב הריעז תומכב שורדו הניקת תואירבל ינויח ןגנמה
.חומה לש הניקתה ותלועפל שורד
.ןיקת רוע רוצייל
.(Cartilage) סוחסו תומצע תיינבל
Superoxide dismutase יטנדיסקוא יטנאה םיזנאה תלעפהל
.ףוגב םיישפוחה םילקידארה לע חקפמ רשא ,(SOD)
.ץבאו תשוחנ םג םישורד ,הז םיזנא תלועפל

...שמשמ/ל ינויחה יטנדיסקוא יטנא הנוזת רמוח וניה ןגנמה
.(B ינימטיו תצובק ףותישב) ףוגב היגרנא רוציי
.ןגמה תטולבב ביכרמ ,(Thyroxin) ןיסקורית רוציי
תוריפה רכוס תעסה ידי-לע ,תומימחפה לש םירמוחה ףוליח
.ףוגה יאת לכל (הזוקולג)   
.ונימא תוצמוח רוציי
...לש םירמוחה ףוליח
.B1 ןימטיו .1  
.E ןימטיוו .2  
קוריפ ךילהתב (Catalyst) זרז
.לורטסלוכו םינמוש תזטניסו   
.ןימה ינומרוה רוציי

.םדה קוריפ
.ןגלוק רוציי
.(Urea) הארוא רוציי
.םינובלח לוכיע
םימיזנא תלעפה
.לוכיעה ךילהתב
.חומהו םיבצעה תנזה
.דלשה תוחתפתה

רוסחמ
...ב אטבתהל לולע ןגנמב רוסחמ
.םדב רכוס רתי
.הלידג/םירמוח ףוליח תויעב
.םיקסידו דלש תויעב
.םיניטקב ,תושרחו ןורוויע
.םידליב הלידג תויעב
.ןורכיז תויעב
.העימש ןדבוא
.רוע תויעב
.םיקרפמ יבאכ
םירירשב הטילש יא
.(Ataxia)  
.תוירופ תויעב
.תיטיא םד תשירק
.לורטסלוכ טועימ
.תיזכרמה םיבצעה תכרעמ דוקפיתב תויעב
םינמוש לש םירמוחה ףוליח ךילהתב תויעב :לוכיע תויעב
.תומימחפו (Lipids)  

...ב לופיטב עייסל יושע ןגנמ ףסות
.(Tardive dyskinesia) תרחואמ (העונת ייוקיל) היזניקסיד

ןגנמ תגיפס םיבכעמה םירמוח
.םיינוזת םיביסב םייוצמה םירמוח :(Phytates) םיטאטיפ
.ףוגב ןגנמה רגאמ תא ןיטקי םיביסב רישע טירפת ןכל   
.ץבאו ןחרז ,לזרב ,ןדיס

.ןגנמב רוסחממ םילבוס סיזורופואטסוא ילוח 

תורוקמ
:ןוזמבו םימב ,ריואב ,עקרקב :םוקמ לכב יוצמ ןגנמה
םהב תוקרי ,םיקומיצ ,םיזוגא ,םיאלמ םינגד ,(Bran) ןיבוס ,הת
,תוינטק ,ילוקורב ,דרת ,קלס :ההכ הקוריה הוולעה תא םילכוא
.סננאו תוינמכוא ,(Wheat germ) הטיח טבנ ,רזג
.הב ןגנמה תיברמ ןדבוא םרוג ןבל חמקל הטיח דוביע ךילהת

תצלמומ הכירצ
.ג"מ 7 דע 2 איה רגובמל תצלמומה תימויה תומכה

רתי תכירצ
...םורגת ןגנמ תכירצ רתי 
.םדב רכוס טועימ
.תוירטאיכיספ תויעבו היצנמיד
.ףוגב לזרב תגיפס תלוכי תנטקהו דוי תשרפה

םישירפמ םניא (Cirrhosis) תמחש ילוחש הליג םידקמ רקחמ
תליטנמ ענמיהל ולא םילוח לע ,יפוס רוריבל דע .תואיכ ןגנמ
.םיפסות