שבוימ ןוזמ
Dried Food/Dehydrated Food

יללכ עדימ
הטושפו הקיתע הטיש איה ןוזמ שוביי
,בטיה רמשנ שבוימ ןוזמ .ןוזמ רומישל
הניאש ,וב הכומנה תוחלה תומכל תודוה
תא םילקלקמה םימזינגרואל תרשפאמ
.וב גשגשלו חתפתהל ןוזמה

רתוי בוט םירמשנ םהב ,האפקהל וא רומישל ףילחת וניא שוביי
שבוימ ןוזמ .ירטה ןוזמה לש יתנוזתה ךרעהו הארמה ,םעטה
.ןיזמו םיעט ףיטח שמשמ
.ןטק ןוסחיא חפנ אוה שבוימה ןוזמה לש ףסונ ןורתי

שוביי תוטיש
...ןוזמ שובייל תוטושפ תויתיב תוטיש
.ויד שביו םח ריואה רשאכ .שמשב שוביי
.שביימב וא רונתב שוביי

הרוטרפמט ,דאמ שבי ריוא לש םיאנתב השענ שמשב שוביי
.םימי 5 דע 3 ךשמ ,'צ תולעמ 35
.תיסחי רקי (ילמשח רונת דחוימב) רונתב שוביי

שובייל תונכה
.םפוסיא רחאל ,ןתינה לככ רצק ןמז ,שובייל ןיכהל שי תוקריו תוריפ
ינוציחה הטעמהש ךכ ,ידמ רהמ אל ךא ,רהמ שובייה תא עצבל שי
.שבייתהלו תודאתהל קיפסה םינפהש ינפל השקתיו שביתי אל

ךילהתה תקספה .(הקספה אלל) תופיצרב שובייה תא עצבל שי
.שבוע תוחתפתה םורגל הלולע ןוזמה תוררקתהו

שובייה ךילהת
.'צ תולעמ 70 דע 65 לש תיסחי הובג םוחב שבייל ןתינ הליחתב
.ןוזמה לש וזמ הביבסה תרוטרפמט הבוג הליחתב
שבייתהל ליחתמ אוהו הלוע ןוזמה לש ץוחה תרוטרפמטש עגרב
.'צ תולעמ 60-ל הרוטרפרמטה תא ןיטקהל שי ,ץוחבמ
.תועש עברא דע םייתעש ךוראל יושע ולוכ ךילהתה

תורקל לולעש רבד ,ךרחי אל םישביימ ותוא ןוזמהש בל ומיש
אוה הב ,ולשמ הרוטרפמט קריו ירפ לכל .ךילהתה ףוס תארקל
.ךורח םעט חתפל ליחתמ

רורוויאו תוחל
זרוזי ,הכומנ הביבסה תוחלו ההובג שובייה תרוטרפמטש לככ
ידמ ריהמ םומיחו שובייה ךילהת תא טאי חל ריוא .שובייה ךילהת
.םינפהו ץוחה תא ןה שביל םוקמב םיאתה תונפד תא השקי
דכליהל הלולעו הביבסל הדאתמ קריה וא ירפהמ הדאתמה תוחלה
תביבס תא בטיה ררוואל בל םישל שי .רוגס ילכב השענ רבדה םא
.םישביימ ותוא ןוזמה

.םוינימולא ריינ לע וא קלח ריינ לע תוקרי/תוריפה תא ורזפ
.תאצל םידאל רשפאל ,החותפ טעמ רונתה תלד תא וקיזחה

שובייה תודיחא
,תונשלו ותוא שוחבל שי ,דיחא ןפואב שבויש ןוזמ רצומ לבקל ידכ
ןוזמ ירצומב שמתשהל ולדתשה .רונתב ומוקימ תא ,םעפ ידמ
.םלדוגב ,רתוי וא תוחפ ,םידיחא םהיביכרמש

יתנוזת ךרע
ירכוס זוכירל תודוה תאז ,היגרנאל בוט רוקמ אוה שבוימ ןוזמ
םינימטיו לש תולודג תויומכ םיליכמ תוקריו תוריפ .וב תוריפה
.םילרנימו
דחוימב ,םינימטיוהמ קלח (םוחה ללגב) םיסרהנ שובייה ךילהתב
.C ןימטיוו A ןימטיו

תעייסמ ,ושוביי ינפל ,(Sulfite) טיפלוס :תירפוגל ירפה תפישח
(1) .וב B1 ןימטיו תא תסרוה ךא ,הלא םינימטיו 2 לע הרימשב

םהב שי ןכו לזרבבו ,B2 ןימטיוב םירישע םיבר םישבוימ תוריפ
.ירט ירפב רשאמ תוחפ ,תילופ הצמוח טעמו ןגלשא

,B1 ןימטיו :B הצובקמ םינימטיולו םילרנימל בוט רוקמ םה תוקרי
לש תיתועמשמ תומכ תוריפבו תוקריב .B3 ןימטיוו B2 ןימטיו
.םייתנוזת םיביס

םירישע ולא םימ .שבוימ ןוזמ לשוב וא הרשוה םהב םימ ורמיש
.םיבטרו םיקרמ תנכהל םיבוטו הנוזת ירמוחב

.םיטיפלוסל םייגרלא רשא םישנא םנשי (1)

שבייל ןתינ םתוא תונוזמ
,םינאת ,םירמת :םילשב םיירט תוריפ
,םינבדבוד ,םירגרג תוריפ ,היפאפ ,ץע-יחופת    
וגנמ ,םיפיזש ,םיסגא ,םישמשמ ,םיקסרפא    
(2) .םיבנעו    
(3)(4) .הקורי תיעועשו לצב ,הימב ,הנופא ,תוינבגע :םיירט תוקרי
.ףירח לפלפ :םיערזהו םילעה ,םתומלשב :ןילבת יחמצ
.הלטו רקב :שוחכ רשב
.םיגד

תוריפ תנמ התוא תמועל תוירולק רתוי שי םישבוימ תוריפב (2)
.םיירט     
.רוריקב םיכורא םישדוח אליממ רמשנה ,רזג שביל לבח (3)
ההובגה םילזונה תלוכת ללגב ,שובייל םימיאתמ םניאש תוקרי (4)
.ןופפלמו הסח םיללוכ ,םהב     

.םככיחל ןח אשונ רצומה םא ןוחבל ידכ הנטק תומכ הליחתב וסנ

תמדקומ הנכה
...שוביי ינפל הנכהל םיקוקז תוריפה תיברמ
.םתוא סורפלו םתביל תא איצוהל ,ףלקל שי ץע-יחופת
.ןעלגל שי קסרפא ,שמשמ ומכ ,ןיעלג םע תוריפ
.שובייה בקע השקתמ וז .םינבדבודה תפילק תא ףלקל ץלמומ

,םיבנע ,םינבדבוד ומכ ,השקונ תיסחי הפילק םהל ,תוריפ רפסמ
.שובייה ינפל ףולקל שי ,םיפיזש ,םיבנע ,םינבדבוד
םיחתור םימב ןכל םדוק םתוא ורשה ,ךילהתה לע לקהל ידכ
.דאמ םירק םימב םתוא ולבט ךכ-רחא .הקד 1 ךשמב
.הגיפס רשוכ ילעב ,ריינ וא דב תבגמב םתוא ולגלג ,םשביל ידכ

.דיחא רצומ לבקל ידכ ,דיחא ןפואב תוריפ סורפל בל ומיש
.תובע תוסורפמ רתוי רהמ תושבייתמ תוקד תוסורפש ורכז

המחשה תעינמ
.םתוא ןצמחמה ,ריואה םע עגמב םאובב םימיחשמ תוריפהמ קלח
.םמעטבו ןעבצב ,תוריפה םקרמב עגופ ןוצמיחה
.םתוא ושביו ןומיל ץימ טעמב םתוא וססר תאז עונמל ידכ

לע ןה רמוש אוה .ץלמומה לופיטה אוה תירפוג תסימתב שומיש
וב C ןימטיוו A ןימטיו תלוכת תרימשב רזוע ,ומקרמו ירפה עבצ
.םהינימל םיקדייחו םיקרח ינפמ ותוא רמשמו
םע ,דיימ תאז םשייל שי (ץע-יחופתב ומכ) המחשה עונמל ידכ
.תוסורפל ירפה ךותיח

(Fruit Leather) רדל
ךכ ,קסרה שובייו (תיחמ תנכה) ירפה קוסיר ידי-לע םיניכמ רדל
,שבדב תיחמה תא קיתמהל ןתינ .מ"ס 1/2 יבועב הבכש לבקתתש
שיגדמ םומיחה ךילהתש ורכז .םיזוגאו םינילבת לכה לע רזפל
.ףסות לכ לש ומעט
לכ אלל ,שימג טעמ ןיידע רצומה רשאכ קיספהל שי שובייה תא
.איפקמב וא ררקמב רדל קיזחהל שי לורא חווטל .תויוקיבד

(Muesli) ילזוימ
תירלופופה ,םישבוימ תוריפו םינגד לש תבורעת ,ףיטח איה ילזוימ
,תוצרא רפסמב (רקוב ינגדל המודב) רקוב תוחוראב תואירב תנמכ
םהב) םישבוימ תוריפ ילזוימב שי .ץיוושו הירטסוא ,הינמרג ומכ
םושמוש ,לעוש תלוביש ,םינטוב ,םינוש םיזוגא ,(םיירגרג תוריפ
.םוקמב גוהנל םאתהב ,םיפסונ םיביכרמ ונכתי .םיקומיצו

תושדח
תומצעל םיבוט םישבוימ םיפיזש
םיפיזש םייושע ב"הרא Oklahoma State University ירקוח ירבדל
(Functional food) ידוקפית ןוזמב ביכרמ םישמשמה םישבוימ
.סיזורופואטסוא תעינמו תומצעה קוזיחל ליעוהל
.םדא-ינב לע תאז קודבל איה הנווכה תעכו תודלוחב השענ יוסינה
.(Femur) ךריה םצע ןדבוא עונמל ידכ תועונצ תופסותב ידש ררבתמ
תלעותל ,ךורא חווטל ,םינטק םיפסותב ידש םירקוחה םירעשמ ךכמ
.ךריב םירבש :ואר .דלשה

.Bone