ץבא
Zinc

...ץבאה
םימיזנא 300-מ הלעמלו םינוש םינובלח זוטניס םשל שורד
.םירמוחה ףוליחו לוכיעה תכרעמ לועפתב עייסמ אוה םהל  
.םישדח םיאת לש םתוחתפתהו םיאת יופירל שמשמ
.םיינישו תומצע תיינבבו ןדיסו ןחרז לש םתגיפסב עייסמ
לכב וב שמתשמ רשא ףוגב ,תדמתמה ותכירצ ללגב
.רוסחמ תופוכת וב רצונ ,םיקלחתמו םילדג םיאתשכ םעפ  

אפרמה לרנימה הנוכמה יתכתמ לרנימ אוה ץבאה
םדאה ףוגב .םיעצפ יופיר זרזמ אוהש ךכל תודוה
.ץבא םרג 2.5 דע 2 ןב רגאמ שי
ףסות תליטנ לע ללכ ךרדב םירומ םיאפורו םינטאיד
(Burns) תויווכ ,חותינ ורבעש םילפוטמל ץבא
.תושק תועיצפו

 
רבגב ץבאה ידוקפית
תינומרעה תטולבב םנשי דחוימב םיהובג ץבא יזוכיר
עיבצמה רבד ,(Sperm) ערזבו (Prostate Gland)  
.ינימה ודוקפיתל רשקה לע  
.ערזה לשו ןורטסוטסטה לש ןיקתה םרוצייב עייסמ אוה
ץבא ךרוצ וניאש דלי .הלידגה ךילהתב בושח ץבאה
.יוארכ תינימ חתפתי אל (ןוזמהמ) התואנ תומכב  
.לודיגב הטאהב אטבתהל לולע דליב ץבאב רוסחמ
.ץבאב רוסחמו תוחרקתה ןיב רשק םייק
  
 
השאב ץבאה ידוקפית
...לע יארחא ץבאה
.(Monthly Cycle/Period) ישדוחה רוזחמה תורידס
.ןויריהה ןמזב רבועה תוחתפתה

,ןיעה (Retina) תיתשרב םייוצמ ץבא לש םיפסונ םיזוכיר
,(Lungs) תואירב ,(Spleen) לוחטב ,בלב
.םיינישבו םיינרופיצב ,רועב ,(Adrenal Glands) הילכה

 
ןוסיחה תכרעמ דוקפית
.ןוסיחה תכרעמ לש ןיקתה הדוקפיתל עייסמ ץבאה
םתמחלמ םשל ץבאל םיקוקז םינבלה םדה יאת
.םיסוריובו םיקדייחב

.תוננטצה ךשמ רצקת םדב ץבא לש תקפסמ המר
רוסחמל רשק בורל שי ןוסיחה תכרעמ תולחמל
.ןטרסו (AIDS) סדייא תלחמ ןה ךכל תואמגוד .ץבאב  
,ללכ-ךרדב ,םהב קזחי ולא םילוחל ץבא ףסות ןתמ  
.ןוסיחה תכרעמ תא  
 
תרכוסו ץבא
םרוג הז רוסחמ .ץבאב רוסחממ םילבוס תרכוס ילוח
ךילהתב (Pancreas) בלבלל שורד אוהש ןוויכ הלחמל
םדב רכוסה תמר תא תסוומה ןילוסניאה תזטניס
.ךרוצה תעשב ותשרפהו ותריגא ידי-לע

 
חירהו םעטה שוח לע ץבאה תעפשה
תאו םעטה שוח תא שילחת םדב הכומנ ץבא תמר
.חירה שוח
.םעט שוח רדעה תייעבל ליעוהל יושע ץבא ףסות
  
ןוויכ ,םינמשו םיקותמ םילכאמ ךורצל הייטנ הנשי
רוסחמ שי ולא םילכאמב .רתוי שגדומ םמעטש
ךרוצ רצויו םעטה שוח תא שילחמה רבד ,ץבאב
.הלילח רזוחו רתוי םהמ לוכאל
םילכוא ןיא דוע לכ הז דוכליממ תאצל ןתינ אל
.תקפסמ ץבא תומכ ליכמה אירב ןוזמ

 
ץבאב רוסחמ
,C ןימטיו ,A ןימטיו ומכ ,םיטנדיסקוא-יטנאל המודב
.הייארה רשוכל ינויח ץבאה םג ,םוינלסו E ןימטיו
.דורילו ירלוקאמ ןווינל ןוכיס םייק הכומנ ותמר רשאכ
Superoxide Dismutase/SOD םיזנאב שמשמ ץבאה
ול עייסמו ףוגב רצונ רשא טנדיסקוא-יטנא הווהמה
.םייאת-ןיב םיטנדיסקואמ רטפיהל

ץבאב רוסחמ ימרוג
.דבועמ ןוזמ תכירצ
.תומימחפב רישעו םינובלח לד טירפת
תועיצפ ,(Burns) תויווכ בקע תוינפוג תועיגפ
.םיחותינ וא  
,םידיאורטסוקיטרוק ומכ ,תופורתב שומיש
.הפה ךרד םילטינה העינמ יעצמא וא םינתשמ  
.תוילכו דבכ תולחמ
.תרכוס
.םזילוהוכלא
.ןושיעמ דחוימב ,םוימדק לש ההובג הגיפס
.ןויריה

 
ץבא תועצמאב לופיט
...ומכ רוע תויעבב לופיטל ליעוהל יושע ץבא
.המזקא
.תורגב יעצפ
.תויוחיפנ
.(Bedsores) ץחל יעצפ
.(Dermatitis) רוע תקלד

...ץבא תרזעב םילפטמ ןהב תופסונ תויעב
.הביק ביכ
.תועיצפ
הליל ןורוויע
.(Night Blindness)  
.ןורק תלחמ
.הימקילגופיה
.לושליש
.תוננטצה
.ןורג יבאכ
.תינורגיש םיקרפמ 'ד
.קאילצ תלחמ
.רבגה תוירופ תויעב
.(Wilson's D.) ןוסליו תלחמ
.תורזוח ןזוא תוקלד
.(Gastritis) הביק תקלד
.(Infections) םימוהיז
.(Down's S.) ןואד תנומסת
.ןוסיחה תכרעמ דוקפית תויעב
.סירתה תטולב תוליעפ תת
.הריפש תינומרע/היזלפרפיה
<(Athletic Athletic Performance)ץמאממ תוששואתה
.(Sickle Cell Anemia) תישמרח הימנא

םדב ץבאה תמר תוקידב
הניא ,םדב ץבאה תמר תקדבנ הב ,םדה תמזלפ תקידב
םימודאה םדה-יאתו רעיש תקידב .ןוכנה בצמה תא תפקשמ
.ךכל רתוי ןמיהמ עדימ רוקמ הווהת

תצלמומ תימוי הכירצ
ג"מ
רובע 
15 
10 
5 דע 
25 
20 
רגובמ 
רענ 
דלי 
הקינימ םא 
ןוירהב השא 

 
רתי תכירצ
.הליערל תבשחנ (םויב ג"מ 150) דחוימב ההובג ץבא תומכ

...םה תוליערה ינמיס
םילושליש תואקה תוליחב

ןכו ןוסיחה תכרעמ דוקפיתב עגפית הלודג ץבא תכירצ
הדירילו הימנאל םורגיש רבד ,תשוחנה תגיפס רשוכב
בלשל שי וז הביסמ .HDL/בוטה לורטסלוכה תמרב
.15:1 אוה ץלמומה סחיה .תשוחנ ץבאה ףסותב

...בולישב דחוימב הליעי ץבאה תגיפס
תשוחנ ןדיס A ןימטיו
 


םוימדק-ץבא סחי
.ןוזמב תאצמנה הליערו הדבכ תכתמ איה םוימדק
.תפטעמב ץבאהו ןיערגה זכרמב תאצמנ איה םינגדב
תומכ (שטולמ ןיערג תמועל) םלש ןיערג תכירצ תעב
לודג ,םוימדקה לש וזל תיסחי ,ףוגב תגפסנש ץבאה
.ףוגב םוימדקה תגיפס ןטקת ןכלו

רחאל) דבועמ ןוזמ תכירצ ןמזב
יקנ רצומ תלבקל הפילקה שוטיל
םוימדק-ץבא סחיה ןטק (רתוי
.תולק רתיב ףוגב גפסנ ליערה םוימדקהו

תלערהב לופיטל ליעוהל יושע ץבא תועצמאב לופיט
.וב ןוזמה וא/ו םימה םוהיזמ האצותכ םוימדק
תשרט ,םד-ץחל רתיל םורגל הלולע םוימדק תלערה
.ץבשו בל-תלחמ ,םיקרוע


תכירצ .העיזבו ןתשב ,האוצב ףוגהמ קחרומ ץבאה
.ןתשב ותשרפה תא הריבגמ לוהוכלא

...םה ץבאה תשרפה תא םיריבגמה םיפסונ םימרוג
.םיחותינ
.לקשמב הדירי
.הקוצמ/סרטס
.תויווכ

םירחא םילופיט
...ב לופיטל םישמשמ B6 ןימטיו םע ץבא
(
Schizophrenia) הינרפוזיכס
...ב לופיטל שמשמ אוה ןגנמ םע בלושמ
.(Senility) תויליניס

ץבאל תורוקמ
,הטיח טבנ ,(ןופישו האלמ הטיח ומכ) םיאלמ םינגד
,(ליזרב זוגאו ןאקפ זוגא רקיעב) םיזוגא ,תוינטק
דחוימב) םיגד ,םירמש ,תעלד יניערג ומכ ,םיערז
.(דבכ דחוימב) רשבו (חולמ גד
,(Mustard<) לדרח ,ליבגנז םה םיבוט םייחמצ תורוקמ
תורישע (Oysters) תופדצ .רוחש לפלפו םודא לפלפ
.ץבאב דחוימב

ףא ,ץבאל בוט רוקמ םניא תוקריהו תוריפה תיברמ
.ץבא טעמ שי היורכו קלס ,רזג ,(Pea) הנופאב יכ

ףידעהל שי ןכלו ןוזמה דוביע תעב סרהנ ץבאה
.דבועמ וניאש ןוזמ

...1 תושדח - ץבא ואר
...2 תושדח - ץבא ואר