חלמ
Salt
רמוח אוה (Sodium Chloride / NaCl) ןרתנ דירולכ / חלמ
םישיבג ינחלוש חלמב .היבוק יומד ישיבג הנבמ לעב יעבט
.רתוי םיסגו םילודג םה םי-חלמבו םינטק ולא
.ינויח יעבט הנוזת רמוחכ חלמל םיקוקז םייח-ילעבו םדאה
.ףסות/ביכרמכוו לושיבב ,ןוזמה תיישעתב םג שמשמ חלמה
חלמה ,ןוזמל הנקמ אוהש חולמה םעטה תפסוהל טרפ
תפסוהל חלמה שמשמ הישעתב .םייעבט םימעט םג שיגדמ
.דבועמ ןוזמל םעטו חוחינ ,עבצ ,םקרמ

תוחילמ
תסמומה (םימרגב) חלמה תומכ איה (Salinity) תוחילמ
.2.6% איה תעצוממ םי-ימ תוחילמ .םימ ג"ק 1-ב

הנגה
.םימזינגואורקימ ידי-לע לוקלק ינפמ ןוזמ לע ןגמ חלמה
.םרובע תנייוע הביבס תריצי ידי-לע תאז השוע אוה

םללש תא תא םירמשמ ךשוממ ןמז םיטיישמ רשא םיגייד
.חלמ תועצמאב

תא םיענומו םיקדייחה יאת תא םישביימ (Brine) חלמ-ימ
.ךכ בקע ןוזמה לוקלק תאו םתוברתה

םקרמ
(Gluten) ןטולגה תא קזחמ חלמה
םקרמ ול הנקמו םחלה תסיעב
.קזוחו דיחא

-וד ןמחפו םימ רתוי ,חלמה תוחכונב ,רצוא ןטולגה
.םיערק אלל חופטל קצבל ךכב רשפאמו ינצמח  
ךכב ךכרמו ןובלחל רשקתהל םימל רשפאמ אוה
.ביציו קלח םקרמ דבועמ רשבל הנקמו רמושמ רשב  
השקונה הפילקה תוחתפתהל יארחאה אוה חלמה
.הלש דיחאה םקרמה תא רצויו הניבגב  

רושיק
חוכ רצויו דבועמ רשב ןובלח יוצימב עייסמ חלמה
תונוכת ריבגמ אוה .םיכומס רשב יקלח ןיב רשקמה  
.לושיבב היגרנאה ידספה םינטק ןכלו םימה תזיחא  
.םימב םירירשה ינובלח תוסיסמ תא ריבגמ חלמה

הסיסתב הטילש
ירצומב הסיסתה ךילהת בצק תא תסוומ חלמה
.דיחא רצומ תלבקל שורדה רבד ,הפאמ  
הצמחהה ךילהתב חלמ-ימ זוכירב יתגרדהה לודיגה
.הסיסתה בצק תא םויסה תארקל ,עבוק  
תיישעתב הסיסתה יכילהתב הטילשל שמשמ חלמה
.ץומחה בורכהו תוניבגה  

עבצ תיינקה
.תויקינקנ לשו ץומחה בורכ לש םעבצל םרוג חלמה
,(Nitrite) םיטירטינ וא םיטארטינו רכוס תפסותב
.דבועמ רשב לש יוצרה עבצה תא חלמה רצוי  
ידי-לע ,בוהזה ועבצ תא םחלה םורקל הנקמ חלמה
.גוגיזה תרבגהו הסיעב רכוסה סרה תנטקה  

חלמב םיפסונ םישומישל םיפיט
ןונעירו ןויקינ
רתוי רחואמ ופיטשו דב גיראב ןיי ימתכ לע חלמ ורזפ
.םירק םימב  
םירק חלמ-ימב דגבה תיירשה ידי-לע םד ימתכ וקנ
>.וחיתרה ףוסבלו םימח ןובס-ימב וסבכ ךכ-רחאו  
םייעבט דב יגיראב קר תאז םשייל רתומ :הרעה  
.(ןתשפו הנתוכ)  
-ימב ןתיירשה ידי-לע תומתכומו תויוהד תוסוכ וננער
.ץמוחו חלמ  
דחא קלח תליהמ ידי-לע םידגבמ ןמוש ימתכ וריסה
.לוהוכלא יקלח העברא םע חלמ לש  
.חלמו ריינ תבגמ תרזעב תוינונמש תותבחמ וקנ
-ימ תבורעת רוזיפ ידי-לע הדולח ימתכו שבוע וקנ
.ופטשו הנבלהל שמשב וחינה .םהילע ןומיל ץימו חלמ  
חלמ ובברע םיתורישה תלסאו היטבמאה תנבלהל
.(Turpentine) ןיטנפרט םע  
תועצמאב לידבו תרפוע יכתנו תשוחנ ,זילפ ילכ וקנ
היוביעו ץמוחו חלמ תבורעתמ וניכת התוא ,החשמ  
.חמק תרזעב  
חלמ תמירעב םייוסיכ ידי-לע ויד ימתכמ חיטש וקנ
.וידה תא גופסתש הנטק  
.ןומיל-ימו חלמ תבורעת תועצמאב רתנספ ידילק וקנ
תפסוה ידי-לע ןובס תועוב ידמ רתוי תורצוויה וענימ
.חלמ טעמ  

ןוזמב םירופיש
.ומעט תא רפשל היושע ןתפלל חלמ ץוצמק תפסוה
ואקקו הפק לש םמעט תא רפשל ןתינ המוד ןפואב
.ידמ רירמ השענ םמעטו ידמ רתוי ולשובש  
תפסוה ידי-לע םילישבת לש רתי תוחילמ וניטקה
.המדא-יחופת  
ידי-לע (Sweet Cream) הקותמ תנמש תנכה וזרז
.חלמ ץוצמק תפסוה  
,תרחמל .הלילה ךשמל חלמ-ימב ןאקפ יזוגא ורשה
.םימלש ואצי םה ,תווצקב םתאכה ידי-לע םחוציפ םע  
המדא-יחופתו (Pears) םיסגא ,ץע-יחופת לש םתיירשה
.םתמחשה תא ענמת ,םפוליק רחאל דיימ ,חלמ-ימב  

תוחיר תעינמ
.ררקמב ער חיר ענמי הייתשל הדוסו חלמ לש בוליש
ידי-לע רויכה זוקינ תכרעממ םיאבה םיער תוחיר וענמ
.חלמ-ימ לש הקזח הסימתב םתפיטש  
ובברע הפירש תוחיר תעינמו םייריכו םירונת יוקינל
תא .םימח םייריכה/רונתה דועב ורזפו ןומניקו חלמ  
.תילטמ וא השק תשרבמ תועצמאב וריסה חלמה ימתכ  
,םכותל חלמ תיירז ידי-לע דב-ילענמ ער חיר וגיפה
.םעפ ידמ  

ןוכסיח
םימה לש החיתרה תרוטרפמט תא ולעי חלמ-ימ
.םיציבה לש םלושיב ןמז תא ךכב ורצקיו  
...ףסונבו  
הציבה ףוליקו התפילקמ שולגת אל הקדסנש הציב  
.רתוי לק היהי  
.ןוזמ לושיב חלמ ימ וזרזי המוד ןפואב
םתיירשה ידי-לע םיטומק (Apples) ץע יחופת וננער
.חלמ-ימ לש הלק הסימתב  
.חלמ ץוצמק תפסוה ידי-לע בלחה תוירט וכיראה

תואירב
חלמ ץוצמק תתפסוה םהל םימב םכיניע ופטש
.םימ רטילל  
תיפכ יצח תפסוה ידי-לע הפל הפיטש ימ וניכה
.ורגרגו טעמ וממח תודירצ תעב .חלמ  
היתשל הדוסו חלמ טעמ ורזפ םיינישה תקרבהל
.תשרבמה לע  
-לע השדח םייניש תשרבמ לש הייח תא וכיראה
.חלמ-ימב ,ןושארה שומישה ינפל ,התיירשה ידי  
,טבמא רחאל ,ףוגה תא וסע ,שבי רוע תרסהל
.שבי חלמב  

תונוש
ידי-לע ץעמ הסיבכ יבטא לש םהייח תא וכיראה
.חלמ-ימב םתחתרה  
םתיירשה ידי-לע אטאטמ תורעש ייח וכיראה

.וב ןושארה שומישה ינפל ,םימח חלמ-ימב  
.חלמ רוזיפ תועצמאב םילמנ וקיחרה
.זרוא ירגרג היחלמל ופיסוה חלמה תיירז רופישל
לש הווש תבורעת תרזעב ריקב םירוח ומתס
.הכימס הסיע תלבק דע םימב ובברע .ןלימעו חלמ  
הכרדמ תופצרמ ןיב היחמצ תוחתפתה וענמ
.םיצירחב חלמ רוזיפ ידי-לע  
.ץמוחו חלמ תבורעת ומשי תמייק היבשע תליטקל
ךשמב םתוא ורשה ,תורנ בלח ףוטפט עונמל ידכ
.ושביו הקזח חלמ תסימתב תועש רפסמ  
ץוצמק תפסוה ידי-לע ,לטרגאב םיחרפ ייח וכיראה
.םימל חלמ  
תוסכתהל תדעומ רשא ךרד לע חלמ טעמ ורזפ
.הב חרקה תזיחא תא ךכב וענמו חרקב  
,חלמ ןפוח רוזיפ ידי-לע ןימקב חיפ תורבטצה וענמ
.םעפ ידמ  
.ותושקהל אל ידכ ,םיחולמ םימב סרית לשבל ןיא
.ןלושיב/ןנוגיט ינפל ליצח תוסורפ לע חלמ ורזפ
.ליצחהמ םירירמה םילזונה תא גופסי חלמה  
.ושביו בטיה ופטיש  

...תושדח - חלמ ואר

.