חלמ
Salt
לעב יעבט רמוח אוה (Sodium Chloride/NaCl) ןרתנ דירולכ/חלמ
םי-חלמבו םינטק ולא םישיבג ינחלוש חלמב .היבוק יומד ישיבג הנבמ
.רתוי םיסגו םילודג םה
שמשמ חלמ .ינויח יעבט הנוזת רמוחכ חלמל םיקוקז םייח-ילעבו םדאה
םעטה תפסותל טרפ .ףסות/ביכרמכוו לושיבב ,ןוזמה תיישעתב םג
.םייעבט םימעט םג שיגדמ אוה ןוזמל הנקמ אוהש חולמה
.דבועמ ןוזמל םעטו חוחינ ,עבצ ,םקרמ תפסוהל חלמה שמשמ הישעתב

תוחילמ
.םימ ג"ק 1-ב תסמומה (םימרגב) חלמה תומכ איה (Salinity) תוחילמ
.2.6% איה תעצוממ םי-ימ תוחילמ

הנגה
תאז השוע אוה .םימזינגואורקימ ידי-לע לוקלק ינפמ ןוזמ לע ןגמ חלמה
.םרובע תנייוע הביבס תריצי ידי-לע
.חלמ תועצמאב םללש תא תא םירמשמ ךורא ןמז ךשמב םיטיישמה םיגייד
תאו םתוברתה תא םיענומו םיקדייחה יאת תא םישביימ (Brine) חלמ-ימ
.ךכ בקע ןוזמה לוקלק

םקרמ
םחלה תסיעב (Gluten) ןטולגה תא קזחמ חלמה
.קזוחו דיחא םקרמ ול הנקמו

רשפאמו ינצמח-וד ןמחפו םימ רתוי ,חלמה תוחכונב ,רצוא ןטולגה
.םיערק אלל חופטל קצבל ךכב  
הנקמו רמושמ רשב ךכ ךכרמו ןובלחל רשקתהל םימל רשפאמ אוה
.ביציו קלח םקרמ דבועמ רשבל  
תא רצויו הניבגב השקונה הפילקה תוחתפתהל יארחאה אוה חלמה
.הלש דיחאה םקרמה  

רושיק
יקלח ןיב רשקמה חוכ רצויו דבועמ רשב ןובלח יוצימב עייסמ חלמה
םינטק ךכמ האצותכו םימ תזיחא תונוכת ריבגמ אוה .םיכומס רשב  
.לושיבב היגרנא ידספה  
.םימב םירירשה ינובלח תוסיסמ תא ריבגמ חלמה

הסיסתב הטילש
שורדה רבד ,הפאמ ירצומב הסיסתה ךילהת בצק תא תסוומ חלמה
.דיחא רצומ תלבקל  
תארקל ,עבוק הצמחהה ךילהתב חלמ-ימ זוכירב יתגרדהה לודיגה
.הסיסתה בצק תא םויסה  
תוניבגה תיישעתב הסיסתה יכילהתב םג הטילשל שמשמ חלמה
.ץומחה בורכהו  

עבצ תיינקה
.תויקינקנ לשו שובכ בורכ לש םעבצל םרוגה אוה חלמה
עבצה תא חלמה רצוי ,(Nitrite) טירטינ וא טארטינו רכוס תפסותב
.דבועמ רשב לש יוצרה  
סרה תנטקה ידי-לע ,בוהזה ועבצ תא םחלה םורקל הנקמ חלמה
.גוגיזה תרבגהו הסיעב רכוסה  

חלמב םיפסונ םישומישל םיפיט
ןונעירו ןויקינ
.םירק םימב רתוי רחואמ ופיטשו גיראב ןיי ימתכ לע חלמ ורז
וסבכ ךכ-רחאו םירק חלמ-ימב דגבה תיירשה ידי-לע םד ימתכ וקנ
.וחיתרה ףוסבלו םימח ןובס-ימב  
.(ןתשפו הנתוכ) םייעבט םיגיראב קר תאז םשייל רתומ :הרעה  
.ץמוחו חלמ-ימב ןתיירשה ידי-לע תומתכומו תויוהד תוסוכ וננער
םע חלמ לש דחא קלח תליהמ ידי-לע םידגבמ ןמוש ימתכ וריסה
.לוהוכלא יקלח העברא  
.חלמו ריינ תבגמ תרזעב תוינונמש תותבחמ וקנ
ןומיל ץימו חלמ-ימ תבורעת רוזיפ ידי-לע הדולח ימתכו שבוע וקנ
.ופטשו הנבלהל שמשב וחינה .םהילע  
.ןיטנפרט םע חלמ ובברע םיתורישה תלסאו היטבמאה תנבלהל
התוא ,החשמ תועצמאב לידבו תרפוע יכתנו תשוחנ ,זילפ ילכ וקנ
.חמק תרזעב היוביעו ץמוחו חלמ תבורעתמ וניכת  
גופסתש הנטק חלמ תמירעב םייוסיכ ידי-לע ויד ימתכמ חיטש וקנ
.וידה תא  
.ןומיל-ימו חלמ תבורעת תועצמאב רתנספ ידילק וקנ
.חלמ טעמ תפסוה ידי-לע ןובס תועוב ידמ רתוי תורצוויה וענימ

ןוזמב םירופיש
.ומעט תא רפשל היושע ןתפלל חלמ ץוצמק תפסוה
רתוי ולשובש ואקקו הפק לש םמעט תא רפשל ןתינ המוד ןפואב
.ידמ רירמ השענ םמעטו ידמ  
.המדא-יחופת תפסוה ידי-לע םילישבת לש רתי תוחילמ וניטקה
.חלמ ץוצמק תפסוה ידי-לע הקותמ תנמש תנכה וזרז
םחוציפ םע ,תרחמל .הלילה ךשמל חלמ-ימב ןאקפ יזוגא ורשה
.םימלש ואצי םה ,תווצקב םתאכה ידי-לע  
דיימ ,חלמ-ימב המדא-יחופתו םיסגא ,ץע-יחופת לש םתיירשה
.םתמחשה תא ענמת ,םפוליק רחאל  

תוחיר תעינמ
.ררקמב ער חיר ענמי הייתשל הדוסו חלמ לש בוליש
םתפיטש ידי-לע רויכה זוקינ תכרעממ םיאבה םיער תוחיר וענמ
.חלמ-ימ לש הקזח הסימתב  
ןומניקו חלמ ובברע הפירש תוחיר תעינמו םייריכו םירונת יוקינל
.םימח םייריכה/רונתה דועב ורזפו  
.תילטמ וא השק תשרבמ תועצמאב וריסה חלמה ימתכ תא  
.םעפ ידמ ,םכותל חלמ תיירז ידי-לע דב-ילענמ ער חיר וגיפה

ןוכסיח
תא ךכב ורצקיו םימה לש החיתרה תרוטרפמט תא ולעי חלמ-ימ
.םיציבה לש םלושיב ןמז  
...ףסונבו  
.רתוי לק היהי הציבה ףוליקו התפילקמ שולגת אל הקדסנש הציב  
.ןוזמ לושיב חלמ ימ וזרזי המוד ןפואב
.חלמ-ימ לש הלק הסימתב םתיירשה ידי-לע םיטומק םיחופת וננער
.חלמ ץוצמק תפסוה ידי-לע בלחה תוירט תא וכיראה

תואירב
.םימ רטילל חלמ ץוצמק תתפסוה םהל םימב םכיניע ופטש
תודירצ תעב .חלמ תיפכ יצח תפסוה ידי-לע הפל הפיטש ימ וניכה
.ורגרגו טעמ וממח  
.תשרבמה לע היתשל הדוסו חלמ טעמ ורזפ םיינישה תקרבהל
ינפל ,התיירשה ידי-לע השדח םייניש תשרבמ לש הייח תא וכיראה
.חלמ-ימב ,ןושארה שומישה  
.שבי חלמב ,טבמא רחאל ,ףוגה תא וסע ,שבי רוע תרסהל

תונוש
.חלמ-ימב םתחתרה ידי-לע ץעמ הסיבכ יבטא לש םהייח וכיראה
,םימח חלמ-ימב םתיירשה ידי-לע אטאטמ תורעש ייח וכיראה

.וב ןושארה שומישה ינפל  
.חלמ רוזיפ תועצמאב םילמנ וקיחרה
.זרוא ירגרג היחלמל ופיסוה חלמ תיירז רופישל
םימב ובברע .ןלימעו חלמ לש הווש תבורעתב ריקב םירוח ואלמ
.הכימס הסיע תלבקל דע  
חלמ רוזיפ ידי-לע הכרדמ תופצרמ ןיב היחמצ תוחתפתה וענמ
.םיצירחב  
.ץמוחו חלמ תבורעתב ושמתשה םימייק םיבשע תליטקל
תועש רפסמ ךשמב םתוא ורשה ,תורנ בלח ףוטפט עונמל ידכ
.ושביו הקזח חלמ תסימתב  
.םימל חלמ ץוצמק תפסוה ידי-לע ,לטרגאב םיחרפ ייח וכיראה
ךכב וענמו חרקב תוסכתהל תדעומ רשא ךרד לע חלמ טעמ ורזפ
.הב חרקה תזיחא תא  
.םעפ ידמ חלמ ןפוח רוזיפ ידי-לע ןימקב חיפ תורבטצה וענמ
.ותושקהל אל ידכ ,םיחולמ םימב סרית לשבל ןיא
תא גופסי חלמה .ןלושיב/ןנוגיט ינפל ליצח תוסורפ לע חלמ ורזפ
.ושביו בטיה ופטיש .ליצחהמ םירירמה םילזונה  

...תושדח - חלמ ואר