(םיקותמ) םידקש
Almonds
(Prunus dulcis)
3 הבוגל אשנתמה רישנ ץע אוה (Prunus amygdalus) דקשה ץע
הביהרמה הדורוה ותחרפתל תודוה םיברל רכומ ץעהו .םירטמ 7 דע
.יסננ ץע םהב ,םינז רפסמ שי דקשה ץעל .ביבאב

שמשמ קותמ .רמו קותמ :דקש יגוס 2 םנשי
.םינמשה תיישעתב שמשמ רמהו לכאמ
.הקירפא ןופצו היסא ברעמב ץעה רוקמ
ףוטעש ערזה אוה םילכוא ותוא דקשה קלח
ךר ינוציח הטעמב הפוטעש השק הפילקב
.הלשבהה תעב עקבתמה רתוי
הרהזא
דיסוקילג ,(Amygdalin) ןילדגימא לש הלודג תומכ םירמ םידקשב
רמוחל םייעמב ךופהל לולעש ,(Cyanogenic Glycoside) ינגונאיצ
,תוליחב ,תרוחרחס ,תופלעתה :תושק תועפותל םורגלו ליער ידניאיצ
.םירמ םידקש ךורצל אל ץלמומ .תוומו יקלח קותיש

.(Cyanide) דינאיצה לער תיישעתב םישמשמ םירמ םידקש
.ןפיצרמו דלוקוש :םיקתממ רוצייב םישמשמ םיקותמ םידקש
.העגרהה תופורת תיישעתב שמשמ םידקש ןמש
חוחינל םישמשמ םירמו םיקותמ םידקש ןה
.הקיטמסוקה תיישעתב תוחשמל סיסבו   
.רועל תוחל ףיסות ןובסל םידקש ןמש תפסוה
.םינועשה תיישעתב שמשמה הלועמ ןומיש ןמש וניהםידקש ןמש
.רוע תועיגרמ תונוכת םידקש ןובסל


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ עקרק יגוס ןווגמ
.האלמ שמש
.תרוצבב םידימעה םינז 100 דקשה ץעל
.םוזיג שרוד ץעה
.לוביה תא רפשי תוקנחב ןושיד
העיטנהמ תיעיברה הנשהמ לחה בינמ ץעה
.תיעיבשה הנשב הבונתה אולמל עיגמו   
םיתיעלו םיערזמ השענ דקשה ץע יוביר
קסרפא ,שמשימ וא דקש יצע לש םירצנ לע הבכרה ידי-לע   
.הכרבהבו םירוחיימ ,ףיזש וא   
,םיקותמ םידקש ץע :החירפה תעב דקשה גוסב ןיחבהל ןתינ
.הדורו - םירמ םידקשו הנבל ותחירפ   
ידי-לע םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.ומצע תא תורפהל יושע ץעה .םיקרח   


תיאופר תוליעפ
םידיאונובלפ הליכמ םתפילק .E ןימטיובו ןדיסב םירישע םידקש
.םתפילק לע םתוא לוכאל ץלמומ ךכיפלו

דקשה תונוכת

(2).תואירו הזח תויעבב לפטמ
(2).לשלשמ
(1).ןיזמ
(2).רועה תא ךכרמו עיגרמ

הלולע הקדה הפילקה .תועיגרמ תויתנוזת תונוכת ירט דקשל (1)
שמשמ אוה רשאכ ,םיגהונ ןכלו לוכיעה תכרעמב יוריג םורגל  
.ותפילק תרסה ידי-לע ותוא 'ןיבלהל' ,ןוזמב  
תויתנוזתה ויתונוכת אולממ תונהיל ידכו לוכיעל השק דקשה רשב  
.בטיה ותוא סועלל שי  
.םידקש ןמש (2)

...ל דחוימב הבוט םידקש תכירצ
תייפאל חמק םהמ םיניכמ .ןלימע לכ םהב ןיא .תרכוס ילוח
.םילוחל תויגועו םיטיווקסיב  
.תברצ ךוכישל ליעוי םידקש רפסמ םוסרכ
 
םידקש ןמש
רועב גפסנ (Almond Oil/Oleum Amygdalae) םידקש ןמש
...ב (יוסיעב) לופיטל שמשמו

.שבי רוע
.תוריצע
.תוילכ תקלד יבאכ
.רוע דרג
.תונופמיסה לש תולחמ
.ינדרוט לועיש
.תודירצ
.ותעגרהו ונומיש ,וכוכיר בגא ,הנהמ ףוג יוסיע

הקיטמסוקב ,היפרתמוראב סיסב ןמש שמשמ םידקש ןמש
.תופורתה תיישעתבו

הצמוח/דינאיצ שי (Bitter Almond Oil) םירמ םידקש ןמשב
.לערכ רכומה (Prussic Acid/Cyanide) תיסורפ
!יופיר יכרוצל הז ןמשב שמתשהל ןיא םלועל
 
םידקש בלח
'םידקש בלח' הנוכמה יבלח הקשמ רצוי םימב םידקש לש םקוסיר
םילוחל םיתיעל ןתינו ןנצמו םיעט הקשמה .(Almond Milk)
.יחהמ בלחל ףילחת ףא שמשמ הז הקשמ .תושק תולחמב

םידקש בלח תנכה
םיביכרמה
.קלח 1 םידקש
.םיקלח 4 םימ
.הלילה ךשמב םימב םידקשה תא ורשה םקוסיר ינפל  

תשמשמ םידקשה בלחו (Barley Water) הרועש ימ תבורעת
...ב לופיטל
.תוילכב םינבא/הילכ ינבא
.(Strangury) ןתש ןתמב םיישק
.(Biliary Ducts Problems) הרמה סיכ יכרדב תויעב

('חי 19) םרג 29-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע

ג"מםרג'חיךרע
180תוירולק
14
1
10
כ"הס םינמוש
יוור ןמוש
יוור דח ןמוש
3
0
6
יוור בר ןמוש
ןרתנ
כ"הס תומימחפ
1
7
1
םירכוס
ןובלח
לזרב
72
8
ןדיס
E ןימטיו

ג"קמ 14
3

םייתנוזת םיביס
תילופ הצמוח

הרהזא
.םירמ םידקשל עגונב הרהזא ואר

...תושדח - םידקש ואר