םוינלס
Selenium


ףוגב .דבלב טרוק/הריעז תומכל ףוגה קוקז ונממ בושח לרנימ אוה םוינלס
ינפמ וילע ןגהל ידכ וז הריעז תומכב ידו םוינלס ג"מ 1-מ תוחפ שי םדאה
.ןטרס תולחמ ןווגמ

םוינלסה ידיקפת

.םיקרוע תשרט ינפמ הנגה.ןוסיחה תכרעמ קוזיח
,(Lupus) תבאזו תינורגיש םיקרפמ תקלד ומכ ,תויתקלד תולחממ הנגה
.E ןימטיו-םע ףוריצב רקיעב  
,(Glutathione Peroxidase) זאדיסקורפ ןויתטולג םיזנאב שמשמ
.ןטרס תולחמ ינפמ ןגמה ,המצוע בר טנדיסקוא-יטנא  
.תושימגו תוריעצ תומקר לע הרימשב עייסמ
החימצב ,םירמוחה ףוליח ךילהתב עייסמ אוה E ןימטיו םע דחי
.הייברה תכרעמ תוחתפתהבו תילמרונ  

ןטרס תולחמו םוינלס
...ומכ ,ןטרס תולחמו םוינלסב רוסחמ ןיב רשק םייק יכ עודי
.(Esophageal cancer) טשווה ןטרס
.סגה יעמה ןטרס
.(Rectal Cancer) תעבטה-יפ ןטרס
.(Cervical Cancer) םחרה ראווצ ןטרס
.(Uterine Cancer) םחרה ןטרס
.(Lung Cancer) האירה ןטרס
.(Bladder Cancer) ןתשה תיחופלש ןטרס
.דשה ןטרס

אצמנ .תינומרעה ןטרסתעינמב םוינלסה לש וחוכ אוה דחוימב םישרמ
יגוס לכ ינפמ רתויב קזחה ןגמה אוה םוינלס הנוזתה ירמוח לכ ןיבמ יכ
.ןטרסה

...םיאבה םירקמב לופיטל םג ליעוהל יושע םוינלס ףסות
.(Myocardial Infarction) בלה רירש םטוא
.(Myotonic Dystrophy) תינוטוימ היפורטסיד
.(Mastectomy) דש תתירכ רחאל לופיט
.(Cardiomyopathy) בלה רירש תלחמ
.(Sexual Stimulant) ינימ ררועמ
.(Cystic Fibrosis) סיזורביפ קיטסיס
.סיטירתרא/תינורגיש םיקרפמ תקלד

...ב לופיטל ןכו

.האירובס
.םישקשק/תשקשק
.(Tinea Versicolor) תינוג-בר תזזג
.(Tinea Capitis) תפקרקה לש תזזג

םוינלסל תורוקמ

(Wheat Germ) הטיח טבנ ,הסיסת ירמש םה םוינלסב דחוימב םירישע
,(ליזרב יזוגאב דחוימבו) םיזוגאב םג יוצמ אוה .(Molasses) תוסלומו
,תוירטפ םהב ,תוקרי יגוס רפסמו רשב ,ףוע ,םיגד ,םחל ,םיאלמ םינגדב
.וחמצ םה הב עקרקב ותומכב היולת תוקריב ותומכ .םושו ילוקורב

ץלמומ ןונימ

.ג"קמ 200 דע 50 הניה םוינלס לש תצלמומה תימויה הכירצה
.ג"קמ 65 הניה תצלמומה תימויה תומכה הפוריא תוצראב

...םע בולישב ותכירצ ךות דחוימב בוט גפסי םוינלסה
.E ןימטיו

רתי תכירצ

לש תועפות םורגל הלולע םויב םוינלס ג"קמ 800 לש תכשוממ תכירצ
...םיללוכ הינימסת רשא םוינלס תוליער
.םילושליש
רוע תוחירפ
רוע יעצפ
 
 

.תואקה
.ןטב תותיווע

.רעיש תרישנ
.םישבי םיינרופיצו רעיש
.םיידיה ינרופיצ תובעתה
.הפהמ םוש חיר

...ונכתי ןכ
.תושישת
.תונבצע
.תוליחב

תורהזא
...לע הרוסא םוינלס יפסות תליטנ
.דויב רוסחמב םיקולה םישנא
.ןגמה תטולב תוליעפ תתמ םילבוסה ולא
.תוקינימ/ןוירהב םישנו םיינורכ םילוח ,םישישק ,םירענ ,םידלי
.םוינלס ףסות תליטנ םדוק אפורב ץעוויהל ץלמומ  

...תושדח - םוינלס ואר