םידיאונטורק
Carotenoids
ךפוה רשא יעבט רמוח רמולכ ,A ןימטיו-ורפו ןעבצ אוה דיאונטורק
תומכב יוצמה ,ןיטורק הטב אוה רתויב רכומה .A ןימטיול ףוגב
.ילוקורבבו תוטטבב ,רזגב הלודג תיסחי

,םידיאונטורק 600-כ םירכומ חמוצה םלועב
ףוגב םירמוחה ףוליח יכילהתב תובישח םהל
,A ןימטיול םירמומ תויהל םייושע םהמ 50-ו
.דבכבו םייעמב רקיעב

  A ןימטיול ףוגב םירמומ םייתנוזתה םידיאונטורקה לכמ 10%-כ
.ףוגה לש A ןימטיו תכורצת ךסמ 25%-כ ךכב םימרותו
תונוכתו תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת שי םיבר םידיאונוטרקל
.ןיידע םירקחנה ,םירמוחה ףוליח ךילהתב תורחא תובושח

הפלאה ,ןיטורק הטבה לש םהיתונוכת תוידוסיב ורקחנ םויה דע
ןיתנסקוטפירק-הטבו ןפוקיל ,ןיאטול ,(Alpha-carotene) ןיטורק
.(Beta-cryptoxanthin)

ףוגב םידיאונוטרקה לש םיבושחה םהידיקפת
תוקלל ןוכיס תנטקהו םידיאונטורק לש םתכירצ ןיב רשק םייק
.תונוש ןטרס תולחמב    
.(CVD) םיימינפ םד ישירק תורצוויה תנכס תתחפה
תנטקהו םידיאונטורק תכירצ ןיב רשק אצמנ .דורי תעינמב עויס
.דוריל ןוכיס    

םיקזחמ םדיאונטורק .ןוסיחה תכרעמ קוזיח
ףוגב םיילאיבורקימ-יטנאה םידוקפיתה תא    
תלדגה ידי-לע ,םילודיג ינפב ונסוח תאו    
.םדב T יאת לש םתומכ    
האולחתה רועיש יכ אצמנ .בל תולחמ תעינמ
,ןיטורק הטב יפסות םילטונה ,ךכל םיטונה םירבגב ,בל-תלחמב    
.50%-ב תחופ ,םינש 5 ךשמב ,םיימויב םעפ    
םידיאונטורקה תומר ןיב רשק אצמנ .(Longevity) םייח תוכירא
.םייחה תוכיראו םדב    

עבטב םידאיוטרקה לש םירחא םיבושח םידיקפת
.חמוצב הזטניסוטופה ךילהת
.םהיעבצ תועצמאב ,(םדא-ינבו) םייח-ילעבל הכישמ יעצמא

...תושדח - םידיאונטורק ואר םירקחמב הייפצל