ןיתנסקאיזו ןיאטול
Lutein & Zeaxanthin
םיצופנ רשא םיבוהצ םידיאונטורק ינש םה ןיתנסקאיזו ןיאטול
םילעה תא םילכוא םהב ולאב דחוימבב ,םינועבצ תוקריב דחוימב
ןמוש לש ותוחכונ השורד ןכלו ןמושב םיסיסמ םהינש .םיקוריה
.תואיכ םתוא לכעל ידכ יתנוזת

יבר םיטנדיסקוא-יטנא םה ןיתנסקאיזו ןיאטול ,םידיאונטורקה
זוכירה רקיעשכ ,םייניעב הלודג תיסחי תומכב םייוצמ םה .המצוע
.(Lens) השדעבו (Retina) תיתשרב יוצמ
ןוכיס הניטקמ ולא םירמוח ינשמ הלודג הכירצש וליג םירקחמ
היולתה) תירלוקאמ תונוונתהו טקרטק/דורי ומכ ,םייניע תויעבל
ןוצמיח יקזנ ינפמ םייניעה לע םיניגמ םהש ךכב ,(ליגב
דחוימבו רוא ידי-לע םימרגנה תונקדזהו (Oxidative Damage)
.(UV light) לוגס-הרטלוא רוא ןנסל םרשוכ

רוסחמ
אוהש ךכב ,ךוראה חווטב עיפשמ ןיתנסקאיזו ןיאטולב רוסחמ
.ןטרס לש םינוש םיגוסו בל תלחמ ומכ ,תוינורכ תולחמ םרוג
.תילילש העפשה ןיא הניא ןיתנסקאיזו ןיאטול לש רתי תכירצל

ןיתנסקאיזו ןיאטול לש םתגיפס תלוכיב עוגפל תולולעש תולחמ
...ןמושה תגיפס תלוכי תא תוליבגמש תולחמ ןה
.(Pancreatic Enzyme Deficiency) בלבל םיזנאב רוסחמ
.ןורק תלחמ
.קאילצ תלחמ
.(Cystic Fibrosis) סיזורביפ קיטסיס
.הביקהמ קלח לש תיחותינ הרסה
.(Gall Bladder Disease) הרמ סיכ תלחמ
.דבכ תלחמ

רוסחמ ימרוג
.ןושיע
.לוהוכלא תייתש
.לורטסלוכ תדרוהל תופורת
.חמוצהמ םילורטסב תרשעומ הנירגרמ
.הרטסלוא
םירחתמ םינוש םידיאונטורקש הארנ .ןיטורק הטב ףסות
.ףוגב םתגיפס לע    
ןיבוס ,ראוג ,ןיטקפ ומכ ,םייתנוזת םיביס יריתע תונוזמ
.(Cellulose) תיאתו הטיח    

םהב תועוצקמב םיקסועל דחוימב ליעוהל יושע ןיאטול ףסות
יכסמ לומ בר ןמז םידבועלו שמש תנירקל תופשחנ םייניעה
.בשחמו היזיוולט

תורוקמ
,תיברע הסח ,בורכ ,דרת ,םינצינ בורכ דחוימב .תוקריו תוריפ
.המודא הקירפפו סרית ,ילוקורב ,הנופא ,תפל ילע    
.(Tagetes erecta) ףוקז סטגטו ריזנה עבוכ ,לותח ינרופיצ יחרפ
ותומכש ףא לע ,ןיאטולה לש תיגולויבה ותונימז .םיציב ןומלח
.םירחא ןוזמ תורוקמל סחיב הברהב הלודג ,הנטק הציבב    

לכב וא דרתב ןיאטולה לש תיגולויבה ותונימז תא לידגהל ידכ
וא תיז ןמש טעמ לכאמל ףיסוהל ץלמומ ,רחא יחמצ רוקמ
.תקסורמ השק הציב טעמ

ןוסחיאו לושיב לש םתעפשה
םהב ןיאטולה תלוכת תא ןיטקמ תוקרי ילע לש ךשוממ לושיב
.הלוע לושיבה תרוטרפמט רשאכ הרוק ןכו
.ןיאטולה תלוכת תא אוה םג ןיטקמ ךשוממ ןוסחיא

.טעומ קריב ןיתנסקאיזה לע ולא תולועפ תעפשה יבג עדימה

...תושדח - ןיתנסקאיזו ןיאטול ואר