ןומיל
Lemon
Citrone תינמרג
(Citrus Limonum)

רשא ,(Citrus) םירדהה תחפשממ ,דע קורי ץע אוה ןומילה
םילדבה םע ,םינז ןווגמ ץעל .םירטמ 3 דע הבוגל אשנתמ
.םהיניב םיריעז

םישומישו תונוכת
,םיבטר לש םמעט ןווגמ אוה .תוירולק טעמ ןומילה ץימב
.םיילוהוכלאו םיקותמ תואקשמ ,םיטלס 
.ןומיל תצמוח רוצייב שמשמ ץימה
וב שמתשהל שי ךכיפל ,בטיה רמשנ וניא ןומילה ץימ
.ירט טוחס אוהשכ 
.הפאמ ירבד לש םמעט ןוויגל תשמשמ תררוגמ ןומיל תפילק
.רתוי בוט אוה ןכ ,ולדוגל תיסחי ,דבכ ןומילהש לככ
.רתוי ץומחו לשב ןומילה ,רתוי בוהצ אוהש לככ
.חורה בצמ רפשמ ןומילה חוחינ

גלזמב ןומילה תא ורקד ,ךשוממ שומישו ןוכסיחל
.השורדה ץימה תומכ תא ונממ וטחסו 
.ררקמב וקיזחהו הריקדה םוקמ תא ושבח 

ךיראתל רבעמ קובקבב ןומיל ץימב שמתשהל ןיא
.לקלקתי ומעטו םוח ךופהל לולע ץימה .הגופתה 


ןומיל תועצמאב יוקינ
תשוחנ ילכ חוצחצ
.ותועצמאב וקנו חלמ טעמב ולבט ,םינשל ןומיל וכתח

םינכודו הדובע יחטשמ
.תוקד המכ וניתמהו םוהיזה םוקמ לע ןומיל ץימ טעמ ורזפ
.היפאל הדוס תרזעב םוקמה תא ופשפש 
.ידמ ךשוממ ןמז םוקמב ןומילה ץימ תא ריתוהל ןיא 


תיאופר תוליעפ
.תואירבה לע הרימשל רתויב ליעומה ירפל בשחנ ןומילה
.ץימבו ירפה תפילקב םישמתשמ
.C ןימטיו לש השורדה תימויה הכירצהמ 40% עצוממ ןומילב


ירפה תפילק
.(Bitter) רמ רמוחו יתמורא ןמש ןומילה ירפ תפילקב
.(Hesperidin) ןידירפסה דיסוקולג הפילקה לש ירשבה רמוחב


ןומיל ץימ
,ןומיל תצמוח םיזוחא 8.6 דע 6.7 (Lemon juice) ןומיל ץימב
.(Potash) גלשא טעמו (Gum) ימוג ,רכוס

,(Hemostatic) תויטטסומה תונוכת ןומילב םיליעפה םיביכרמל
...םויד תריצעב תועויסמ ןה
(ילאריוו ילאירטקב יוטיחו ץוויכםומיד תריצע

...ב לופיטל בוט ץימה
םינטק םיעצפבו םיכתח

תריקע םוקמב וחינהו ןומיל ץימב ןפג רמצ רודכ ולבט
.ףאהמ םומיד תריצעל ,םייריחנב וא ןשה

ןומילה ץימ תונוכת
העזה ריבגמו ןתשמ
לופיטלו (Mouthwash) הפה תפיטשל בוט
רוגריגב ,הפ-יביכבו םייכינח תקלדב  
םיתמ רוע יאת תרסה ךות רועה תא ריהבמ
ןוסיחה תכרעמ תא קזחמו םינבל םד יאת תריצי דדועמ

...ב תוקלל ןוכיס הניטקמ ןומיל ץימ תייתש
םיקרפמה תקלד
םיילגרב תוילד
םדה רוזחמב תויעב
םיקרועה תשרט

...ב לפטל עייסמ ןומילה ץימ
טיכנורב
תעפש
ןורגיש
תפחש
(Syphilis) הביז
(Malaria) הירלמ
(Typhoid) םייעמ סופיט
.(Opium) םויפואה לש דחוימב ,םייטוקרנ םילער לורטינ

...ןומיל ץימ תייתש ,ןכ ומכ
(Hiccough) םיקוהישמ ררחתשהל תעייסמ
(Jaundice) תבהצ לע הליקמ
בלה בצק תורידס יא בצמב תעייסמ

םח שבד םע ןומיל הקשמ
םימורקב לופיטל ליעומ אוה .תוננטצהל בוט הז הקשמה
,ןורגבו הפ שבוי לע לקמו (Mucous membranes) םיירירה
.קורה תוטולב תלועפ ןובריד בגא


(םרג 58) עצוממ ןומילב םייתנוזת םיכרע

הכירצמ %
תצלמומ תימוי
ג"מםרגתומכךרע
---15
(0 ןמושמ)
תוירולק
0-0-ןמוש
0-0-יוור ןמוש
00--לורטסלוכ
50--ןרתנ
5-2-תומימחפ
1-4-םיביס
--1-םירכוס
--0-ןובלח
40---C ןימטיו
2---ןדיס


רעישל קרב תפיסוהו תפקרקב םייוריג תעגרהל
םיירט תיאופר הסילמ ילע תויפכ 4 הרעקב וחינה
םימ ילפס 3 םהילע וקצ ,םישבוימ םילע תויפכ 2 וא 
.תוקד 10 ךשמל וחינהו םיחתור 
.ץמוח לפסו ןומיל ץימ תויפכ 2 ופיסוה ,וננס
.םימב ךכ-רחאו הפיטשה ימב רעישה תא ופטש
הרעה
.הוורמו ןירמזורב שמתשהל ןתינ ,תיאופר הסילמ םוקמב

...ןומיל ןמש ואר
...'דח - ןומיל ואר

.