ןומיל
Lemon
(Citrus Limonum)
 
הבוגל אשנתמה ,םירדהה תחפשממ ,דע קורי ץע אוה ןומילה ץע
.םהיניב םיריעז םילדבה םע ,םיבר םינז ץעל .רטמ 3
םישומישו תונוכת
,םיבטר לש םמעט ןווגשמ אוה .תוירולק טעמ ןומילה ץימב
.םיילוהוכלאו םיקותמ תואקשמ ,םיטלס     
.ןומיל תצמוח רוצייב שמשמ ץימה
ץימב שמתשהל שי ןכלו בטיה רמשנ וניא ןומילה ץימ
.ירט טוחס     
.הפאמ ירבד לש םמעט ןוויגלל תשמשמ תררוגמ ןומיל תפילק
.רתוי בוט אוה ןכ ,ולדוגל תיסחי ,דבכ ןומילהש לככ
.רתוי ץומחו לשב ןומילה ,רתוי בוהצ אוהש לככ
.חורה בצמ רפשמ ןומילה חוחינ

וטחסו גלזמב ןומילה תא ורקד ,ךשוממ שומישו ןוכסיחל
וקיזחהו הריקדה םוקמ תא ושבח .השורדה ץימה תומכ
.ררקמב
.הגופתה ךיראתל רבעמ קובקבב ןומיל ץימב שמתשהל ןיא
.לקלקתי ומעטו םוח ךופהל לולע ץימהןומיל תועצמאב יוקינ
תשוחנ ילכ חוצחצ
.ותועצמאב וקנו חלמ טעמב ולבט ,םינשל ןומיל וכתח

םינכודו הדובע יחטשמ
.תוקד המכ וניתמהו םוהיזה םוקמ לע ןומיל ץימ טעמ ורזפ
.היפאל הדוס תרזעב םוקמה תא ופשפש    
.ידמ ךשוממ ןמז םוקמב ןומילה ץימ תא ריתוהל ןיא    
 


תיאופר תוליעפ
.תואירבה לע הרימשל רתויב ליעומה ירפל בשחנ ןומילה
.ץימבו ירפה תפילקב םישמתשמ
.C ןימטיו לש השורדה תימויה הכירצהמ 40% עצוממ ןומילב

.רמ רמוחו יתמורא ןמש ןומילה ירפ תפילקב
.(Hesperidin) ןידירפסה דיסוקולג הפילקה לש ירשבה רמוחב

,ןומיל תצמוח םיזוחא 8.6 דע 6.7 (Lemon Juice) ןומיל ץימב
.(Potash) גלשא טעמו ימוג ,רכוס

...תויטטסומה תונוכת ןומילב םיליעפה םיביכרמל
.(ילאריוו ילאירטקב) יוטיחו ץוויכ .םומיד תריצע

...ב לופיטל בוט ץימה
.םינטק םיעצפבו םיכתח

תריקע םוקמב וחינהו ןומיל ץימב ןפג רמצ רודכ ולבט
.ףאהמ םומיד תריצעל ,םייריחנב וא ןשה

...ןומיל ץימ
.העזה ריבגמו ןתשמ
לופיטלו (Mouthwash) הפה תפיטשל בוט
.רוגריגב ,הפ-יביכבו םייכינח תקלדב    
.םיתמ רוע יאת תרסה ךות ,רועה תא ריהבמ
.ןוסיחה תכרעמ תא קזחמו םינבל םד יאת תריצי דדועמ

...ב תוקלל ןוכיס הניטקמ ןומיל ץימ תמיגל
...ב לופיטב עייסמ ןומיל ץימ
.טיכנורב
.תעפש
.ןורגיש
 
.תפחש
.(Syphilis) הביז
.(Malaria) הירלמ
.(Typhoid) םייעמ סופיט
.(Opium) םויפואה לש דחוימב ,םייטוקרנ םילער לורטינ

...ןומיל ץימ תייתש
.(Hiccough) םיקוהישמ ררחתשהל תעייסמ
.(Jaundice) תבהצ לע הלקמ
.בלה בצק תורידס יא בצמב תעייסמ
םח שבד םע ןומיל הקשמ
םיירירה םימורקב לופיטל ליעומ אוה .תוננטצהל בוט הקשמה
ןובריד בגא ,ןורגו הפ שבוי לע לקמו (Mucous membranes)
.קורה תוטולב תלועפ

(םרג 58) עצוממ ןומילב םייתנוזת םיכרע
הכירצמ %
תצלמומ תימוי
ג"מ םרג תומכ  
- - - (0 ןמושמ) 15 תוירולק
0 - 0 - ןמוש
0 - 0 - יוור ןמוש
0 0 - - לורטסלוכ
5 0 - - ןרתנ
5 - 2 - תומימחפ
1 - 4 - םיביס
- - 1 - םירכוס
- - 0 - ןובלח
40 - - - C ןימטיו
2 - - - ןדיס

רעישל הפיטש ימ

רעישל קרב תפיסוהו תפקרקב םייוריג תעגרהל
םיירט תיאופר הסילמ ילע תויפכ 4 הרעקב וחינה 
םהילע וקצ ,םישבוימ םילע תויפכ 2 וא    
.תוקד 10 ךשמל וחינהו םיחתור םימ ילפס 3    
.ץמוח לפסו ןומיל ץימ תויפכ 2 ופיסוה ,וננס
.םימב ךכ-רחאו הפיטשה ימב רעישה תא ופטש
 
.הוורמבו ןירמזורב שמתשהל ןתינ ,תיאופר הסילמ םוקמב    

.ןומיל ןמש :ואר