זומ / הננב
Banana
(Musa acuminata/balbisiana)

(קנע ינובשע חמצ השעמל) הננבה ץע
אשנתהל יושע אוה .היזלמ-ודוהב ורוקמ
דע םיבוט םיאנתבו םירטמ 9 דע הבוגל
.םיבר םינז הננבל .רטמ 15

חמצכ שמשמו רתויב האנ הננבה ץע
.םיבר תוניגבו םינגב יונ

לודג ןווגימבו היח הננבה תא םילכוא
תואקשמב הגזמלו הנגטל ,התוא תולקל ,הלשבל ןתינ .םילכאמ לש
.תודילגבו םיילוהוכלאו םיליגר ,םינוש
תעב .לישבהל ול חינהל שיו קורי ודועב םיפטוק הננבה ירפ תא
.קותמ ומעט ,לשב ירפהש לככ .רכוסל וב ןלימעה ךפוה הלשבהה

הננבה לש (Shelf Life) ףדמה ייח תכראה
ףסונ עובשב (התלשבה תא) הננבה תוירט תא ךיראהל ידכ
תלפוקמ תיקש) ןוליינ הטעמב הננבה עזג/תרטוטפ תא ופטע
.(Aluminium Foil) םוינימולא/ףסכ ריינב וא (םימעפ רפסמ

בל ומיש
הבש הנוזתה ירמוח תלוכת לע רתוי בוט תרמוש הננבה
.התלשבה דע הקיזחהל שי םש ,ררקמל ץוחמ
.התלשבה תא תבכעמ הכומנ הרוטרפמט

ירפה ךא ,םיחשת התפילק ,התומלשב האפקוהש הננב
.ירוקמה ובצמב ראשי

שומישל םיפיט
תייפאב םהב ושמתשהו האפקהב ומיחשהש תויראש ורמש
.ךכמ ומיחשיש ,תומלש תוננב איפקהל ןתינ .םימחלו תוגוע 
.הידעלב וא התפילק םע הננב איפקהל ןתינ 
,ןומיל ץימ ףכ ,האפקהל תיחמ םיניכמ הנממ ,הננבל ופיסוה
.תיחמ לפס לכל 
רמשי ירפה ךא ,םיחשת התומלשב האפקוהש הננב תפילק
.ירוקמה ובצמב 
תא תולתל אוה ,ירפה תלשבה תעב ותושעל רתויב בוטה
.הכיעמו ץחל תועיגפ וענמי ךכ .לוכשאה 
ףסונ זורז .ריינ תיקשב םנוסחיא ךות תוננב תלשבה וזרז
.תיקשל הינבגע וא חופת תפסוה ידי-לע השעי 

(Banana Peel) הננבה תפילקב םישומיש
.(Acne) הנקא תוישושבג תנטקהו רועה יוקינ
.הלילה ךשמב (Warts) תולבי יופיר
.(Whitening Teeth) םיינישה תנבלה
.(Itching) דוריגב ךרוצ/דרגב לופיט
.(Insects) םיקרח תקחרה
תכפוהו הביקרמ הננבה תפילק .(Compost) טסופמוק
.(Fertilizer) ןשדל תוריהמב 
.(Shoe Polish) םיילענ תקרבה
תוננב יתש תופילק ועיקשה .תיבה יחמצל ןושיד רמוח
.(Indoor Plants) תיבה יחמצ תא םהב וקשהו םימ ילדב 
.םיזיעו תורפ ומכ (Livestock) קשמה תויח תנזה
.הננב תופילקב םתפיטע ידי-לע רשבו תוקרי םעט רופיש
.(Wrinkles) םיטמק תתחפה
.(Lutein) ןיאטול לש תירעזמ תומכ םיליכמ הננבה ילע
הננבה תפילק לש ימינפה הקלחב םינפה תא ופשפש 
.םוי ידמ ,העש יצחל םינפה לע הבכשה תא וריאשהו 
.םימימח םימ תרזעב השעת הרסהה 
םיעגנה ףןשפיש .(Psoriasis) סיזאירוספב לופיט
לע לקתו םתוא חלחלת הננבה לש ימינפה הקלחב 
.דרגל ךרוצה 
.םייניעל תחתמ (Puffiness) תוחיפתה תתחפה
תא ודירוהו ודרג וא הננב תופילקמ חטשמ וחינה 
הרוולא ל'ג םע דחי הז ןכות בוברע רחאל ,ךרה קלחה 
.םייניעה ביבס וחרמו םינפה לע (Aloe Vera Gel) 
(Cigarette Smoke) תוירגיס ןושיעמ ןוחריס וקיחרה
םע תחלצ ,עובש ךשמב ,תינוכמב וחינה .תינוכמהמ 
.הננב תופילק 
תורובח ,(Wounds) םיעצפ לש םייופיר זוריזל
ןגלשאל תודוה ,(Scrapes) רועב תוטירשו (Bruises
ךומ/ימינפה הדיצ תא ופשפש .חמצב (Potassium) 
.ינפוגה עגנב (Pulp) הננבה תפילק 
ראש ומכ םיניזמ הננבה תפילקב (Strings) םיטוחה
.B6 ןימטיוו A ןימטיו ,םיביס ,ןגלשא םהב שי .ירפה 


לודיג יאנת
הקוקזו הרקל דחוימב השיגר איה .םוחל הקוקז הננבה
.הינפמ הנגהל 
.יקלח לצ/האלמ שמש
הרישע עקרקב דחוימב גשגשת איה .עקרק יגוס ןווגמ
.המחה הנועב דחוימב ,בטיה התוקשהל שי .בטיה תזקונמו 
,תוריפה וחתפתי ונממ ,םיחרפה לועבג תא רוציל ידכ
.הרק אלל םיפוצר םישדוח 15 דע 10-ל הקוקז איה 
הנקמ םיחתפתמה ,(Shoots) םירצנמ השענ יובירה
.םאה חמצ לש שרושה  
םתוא ךותחלו הריפח תא תרזעב םאה חמצמ םקתנל שי 
.םישרוש רפסמ ורתווי םיקחרומה םירצנבש ךכ 
םילעה קר ורתוויש ךכ םילודגה םילעה תא ריסהל שי 
.םילע ללכ ורתווי אלש וא םיריעצה 
רוזעי ,רבע לכל םיחתפתמה םישרושה םוזיג
.ץעה תוחתפתה ןובשח לע הבונת תלבקל 
.הלועמ ןושיד תווהמו רהמ תוקרפתמ הננבה תופילק


תיאופר תוליעפ
הציקעה םוקמ לע הננבה תפילק םינפ ףושפש
.B תצובקמ םינימטיוהו ןגלשאה תלוכת
...תולביב לופיט

וקזחו הננב תפילקמ תשובחת ,תלביה לע ,הנישה ינפל וחינה
.תורחא רוע תויעבל םג ליעוי המוד לופיט .קיבד טרסב


הננב םרג 100-ב עצוממה יתנוזתה ךרעה

ג"מםרג (%)'חיךרעה
92תוירולק
0.48 (7)כ"הס ,ןמוש
1.5
13.8
1 (0)לזרב
ןדיס
ןרתנ
396 (11.3)
23.43 (7.8)
2.4 (9.6)
ןגלשא
תומימחפ
םיביס
1.03ןובלח
74.26םימ


...תושדח-הננב ואר

.