ןיטורק אטב
Beta-Carotene

...אוה ןיטורק אטב
,דבכב רמומ אוה :A ןימטיו-ורפו (Pigment) ןעבצ ,דיאונטורק
.ולש חוטבו עובק רוקמ שמשמו A ןימטיול ,ךרוצל םאתהב  
.טנדיסקוא-יטנא
.ןמושבו דבכב ףוגב רגאנ
לתיפאה תמקר תקוזחתלו םיניקת תוחתפתהו החימצל ינויח
.םיירירה םימורקה לש תינוציחה הבכשה :(Epithel)  
.הליל תייארל דחוימבו הניקת הייארל ינויח
.תומצעה לש הניקתה םתוחתפתהל בושח
.הייברה תכרעמל ינויח
.אירב רוע לע הרימשל שורד
.םיינישה לש הניקת תוחתפתהלע עיפשמ
.םיעצפ לש םייופירלו ןוסיחה תכרעמ לש התוניקתל שורד

רוסחמל םימוטפמס
.A ןימטיוב רוסחמ ינימסת ואר
.םיטסילוהוכלאו (1) םינשעמ ונממ םיפסותל םיקוקז דחוימב
...תושדח - ןיטורק אטב םג ואר (1)

תומכ ריממ ףוגהש ןוויכ ןיטורק אטב לש רתי תכירצ ןכתית אל
.הגיפסה קספית ףדוע לש בצמבו A ןימטיול ונממ תלבגומ
אטבתתש ,רועב ןיטורק אטב לש הריבצ ןכתית ,תאז םע
הימדונטורק היורקה העפות ,לגרה ףכו דיה ףכ תבהצהב
.(Carotenodermia)

...ב לופיטל ליעוהל יושע ןיטורק אטב ףסות
.הדידנק תרטפ
.הטושפ תקבלש
.תוימוהיז תולחמ
.סיטיסוניס
.רבגה תורקע
.(Lupus) תבאז
.תירלוקאמ תונוונתה
.סיזורופואטסוא
.סיזאירוספ
.תינורגיש םיקרפ תקלד
.תונקדזה
.ץבש ומכ ,תויחומ תויעב
.ןוסניקרפ תלחמ
.ןורכיז תויעב
.תינורכה תופייעה תנומסת
.היגלאימורביפ
.המתסא
.םיקרוע תשרט
.ןטרס תולחמ
.תרכוס
תיטסיצורביפ דש תלחמ
.(Fibrocystic Breast Dis.)  

תורוקמ
הסח ,דרת ,(Pepper) םילפלפ ,ילוקורב) ההכ הוולע ילעב תוקרי
תעלד ,רזג) םימותכו םיבוהצ תוקרי ,(דועו תיבורכ ,(Pea) הנופא
,םיקסרפא ,היאפפ ומכ ,םימודא םיבוהצ תוריפו (דועו תוטטב
.(Apricot) םישמשימו וגנמ

!יטטניסה לע ובכרה ביטב הלוע יעבט ןיטורק אטב

תצלמומ הכירצ
'חי 50,000 דע 10,000 איה רגובמל תצלמומה תימויה הנמה
.םויב (ג"מ 30 דע 6)

...םע בולישב דחוימב בטיה גפסנ ןיטורק אטב
.םוינלסו C ןימטיו ומכ ,םירחא םיטנדיסקוא-יטנא

...תושדח - ןיטורק אטב ואר