?רוזחמ רדעה והמ
רוזחמה .םוי 35 דע 23 לכ רוזחמ תרגוב השאל
חומב אצמנה סומלתופיהה ידי-לע רקובמ
,ףוגה תרוטרפמט לע םג ,רתיה ןיב ,חקפמה)
.םדה ץחלו ןובאיתה
 
תברקב תמקוממה ,חומה תרתוי תטולב תא ןברדמ סומלתופיהה
ןוירפ רוזחמ לע םיחקפמה םינומרוה 2 שירפהל ,חומה סיסב
(Luteinizing hormone) םיבוהצה םיפיפוגה ןומרוה :השאה
.(Follicle-stimulating hormone) קיקזה הרגמ ןומרוההו
ןורטסגורפהו (Estrogen) ןגורטסאה רוציי לע םיעיפשמ ולא
םישחרתמה םייונישה םינומרוה לע םיארחאה ,(Progesterone)
.(Menstruation) רוזחמה ללוכ ,םחרה ןופיד יבגל ,רוזחמה ןמזב
 
...יפוד אלל לועפל םיאבה םימרוגה לע ,ןיקת רוזחמל
.(Hypothalamus) סומלתופיה .1
.(Pituitary gland) חומה תרתוי תטולב .2
.(Ovaries) תולחש .3
.(Uterine) םחר .4

...ףסונבו
תויהל םחרה חתפ/קיתרנה לעו (Cervix) םחרה ראווצ לע
.םכרד םד רבעמ רשפאלו םיניקת
 
ינושאר רוזחמ רדעה
השא וב בצמ אוה (Primary amenorrhea) ינושאר רוזחמ רדעה
.16 ליג תביבסב ,(Menarche) הלש ןושארה רוזחמה תא הלבק אל

ינושאר רוזחמ רדעה ימרוג
הצופנ העפותה .(Late puberty) תרחואמ תינימ תורגב
חתופמ ןפוגש וא ינוציק ןפואב תוזרה ,הרשעה ליג תונבב
.תיטלתא הניחבמ דאמ
דורי לקשממ בורל תולבוס ולא תוריעצ
,ןמושה תמרב היילע הווח םרט ןפוגו
.רוזחמה תליחת תא ררועמה םרוגה
 
,(Turner's syndrome) רנרט תנומסת תויהל לולע רחא םרוג
תוחתפתה וא ןימה ימוזומורכ םיברועמ הב ,תיטנג הערפה
.היברה ירבא לש המוגפ
 
ינשמ רוזחמ רדעה
וב בצמ הנוכמ (Secondary amenorrhea) ינשמ רוזחמ רדעה
.םישדוח 3 ךשמב רוזחמ היה אל ,רבעב רוזחמ היה הל ,השאל

ינשמ רוזחמ רדעה ימרוג
.(רתויב ץופנה םרוגה) ןוירה
.הקנה
.ליג תביסמ רוזחמה לש תילמרונ הקספה
.(40 ליג ינפל) רוזחמה לש תמדקומ הקספה
.(Hysterectomy) םחר תתירכ
.ןוירה דגנ תולולג תליטנ תקספה
העפשה ךשוממ ןורטסגורפב שומיש
.ןוירה תעינמ יעצמאכ (Long-acting progesterone)   
המוניטקלורפ דחוימב ,חומה תרתוי תטולבב לודיג
.(Prolactinoma)   
.(Polycystic ovary disease) תויטסיצילופ תולחש תלחמ
ןומרוה ,ןגורטסא לש תוילמרונ אל תומר תמרוגה הערפה   
.םירחא םינומרוהו םיבוהצה םיפיפוגה   
גנישוק תנומסת ומכ ,(תוילנומרוה) תוינירקודנא תוערפה
תוהובג תומרב תונייפאתמה ,(Cushing's syndrome)   
 תוליעפ רתי וא (תוילכה תטולב ןומרוה) לוזיטרוק לש   
.ןגמה תטולב לש   
(Asherman's syndrome) ןמרשא תנומסת .ימחר קוליצ
,םחרה ןפוד לע תיתקלצ המקר תוחתפתהב תאטבתמ   
.המקרה תרשהו תילמרונ תוחתפתה תענומה   
.ינפוג וא ישגר ,ישפנ ץחל/חתמ
.לקשמב תצאומ הדירי
.רתי לקשמ
שחרתהל לולע .רידת ץמאמ ינפוג לוגרית
.תולמעתמב וא טלב תודמולב   
,(סיטילוק) סגה יעמה תקלד ומכ ,(תכשמתמ) תינורכ הלחמ
.סיזורביפ קיטסיס וא תוילכ תקיפס יא   
.יפרתומיכ לופיט
.תולחשב םילודיג וא תוטסיצ
.(Premature menopause) רבעמה ליגל תמדקומ הסינכ

םימוטפמיס
.רוזחמ רדעה

...םרוגהמ תולתב ,ונכתי ןכ
.בלח תשרפה .ךומנ לוק .םינפ רעיש
.לקשמב הילע .ינימה ףחדב יוניש .תורגב יעצפ

...ררבל אפורה הצרי ןתוא תודוקנ
.ןורחאה רוזחמה ךיראת
.תינימה תוליעפה תכרעה
.תטקונ תא ןהב ןוירה תעינמ תוטיש
.ךלש תונוירהה תירוטסה
,לקשמב םיריהמ םייוניש ,ךלש הנוזתה ילגרה
.ינוציק לקשמ טועימ וא רתי לקשמ
.(תויוניקת יא) ךלש ישדוחה רוזחמה ינייפאמ
םיבר םירקמב .ךמא לש רוזחמה קספנ וב ליגה
.המוד ,רוזחמה תקספה תעב ,תבהו םאה ליג
.ךייחב םיצחלהו חתמה תדימ
.תקסוע תא הב תינפוגה תוליעפה תדימ
.תלטונ תא ןתוא תופורתה ןהמ

...ב אטבתהל הלולע הגירח תילנומרוה תוליעפ
.תוריצע .תורגב יעצפ תעפוה
.רעיש ןדבוא .ףוגה לע רעיש חומיצ
.םידשהמ השרפה .רוקל רתי תושיגר
.שבי רוע

,הציר דחוימב ,טרופסב יביסמ קוסיע לש הרקמב
,ךלש תוליעפה תינכות יבגל םיטרפ אפורה שקבי
22%-מ התוחפ ךפוגב ןמושה תמר םא דחוימב
.ילמרונהמ רתוי וא 20%-ב ךומנ ךפוג לקשמ םא וא

תוקידב
עצבל שקבי אוה ,ןוירהב ךניאש אדווי אפורהש רחאל
...תואבה תוקידבה תא
ןוזיאב תוגירח וררבי ולא תוקידב .ןתשו םד תוקידב
תויעבל תורושק תויהל תולולעש ,םיישנה םינומרוהה
.תולחשל וא חומה תרתוי תטולב
:תופסונ תוקידב ושקבתי ,תוגירח יוליג לש הרקמב
.תוילכה תוטולב ינומרוהו ןגמה תטולב ןומרוה תמר
יוליגל השעת וז הקידב .םייכריה ןגא לש דנואסרטלוא
.תולחשהו םחרה לש תוינבמ תויעב
.(Progesterone challenge test) ןורטסגורפ רגתא תקידב
,ןורטסגורפה ןומרוהב ,םימי רפסמ ךשמ ,ךב לפטי אפורה
.בש רוזחמה םא ןוחבל ידכ
 
ץויב רדעיה תורשפא רבד עיבצמ ,שדחתה רוזחמה םא
אישב הלשב תיציב שירפמ וניא ךפוג רמולכ ,(Anovulation)
.רוזחמה
הרגמ ןומרוהה תמר תניחבל םד תקידב עצובת ,אל םא
הייעבה רוקמ םא עיבצהל עייסת הקידבה תאצות .קיקזה
.סומלתופיהב וא תולחשב
 
.תופסונ תויפיצפס תוקידב ונכתי ,ורזע אל ולא תוקידב םא

תיזחת
תינימ תולשב ןכתית ,ינושאר רוזחמ רדעה לש םיבר םירקמב
.תידימת היהית אל הייעבהו הרשע תונבב תרחואמ
 
...מ תולתב הייעבה ךראתת ,ינשמ רוזחמ רדעה לש םירקמב
.הדילה רחאל רוזחמה תא שדחת ןוירהב השא
הלולע תולולגב העינמ יעצמאב שומיש הקיספמה השא
.הנש דע םישדוח 3 תב הפוקתל רוזחמ תקספה תווחל
רוזחמ רדעיהמ לובסל תולולע םיצחלב תונותנה םישנ
.ץחלה תקספה דע
תוינורכ תולחמ וא תופורת ,לקשמב םיריהמ םייוניש
.רתוי וא דחא רוזחמ רדעיה םורגל תולולע
רבעמה ליגל העגה םע ושחרתי ידימת רוזחמ רדעיה
.םחר תתירכמ האצותכ וא
 
העינמ
,ינושאר רוזחמ רדעיה תעינמב עייסל הרשע תונב תולוכי ,בורל
,ילמרונ לקשמ לע הרימשו ינפוג ןומיא תינכות לע הרימש ידי-לע
.ןליגלו ןהבוגל םיאתמה
הניא הייברה ירבא תוניקתב יולתה ,ינשמ רוזחמ רדעיה תעינמ
לוגרת ,הליכא ילגרהב היולת וז רשאכ תירשפא התעינמ .תירשפא
...םיצחל וא ידמ ץמואמ
.םייתנוזתה ךיכרצל המיאתמה ,ןמוש תלד הנוזת לע ידיפקה
חתמו ףוג לקשמ לע הרימשל ,המזגה אלל ,תוניתמב ילגרת
.םיתואנ םירירש
.םיישפנ םיצחל תקירפל םיכרד יאצמ

לבוקמ לופיט
,תרחואמ תינימ תורגב בקע םרגנה ,ינושאר רוזחמ רדעיה
.ןמזה םע ףולחי אוהש ןוויכ ,לופיט ךירצמ וניא
,הרקמה יפל לפטל ןתינ ,יתשרות אוה םרוגה םהב םירקמב
.חותינ דעו ילנומרוה לופיטמ לחה
 
המילשמ הנוזת
.יחהמ ןוזמו דבועמ ןוזמ תכירצב וטיעמה
,ילוקורב ,בורכ ומכ ,םיבילצמה תחפשממ תוקרי תכירצ וליבגה
.'דכו (Cauliflower) תיבורכ ,(Brussel sprouts) םינצינ בורכ   
םייוצמה (Methylxanthines) םיניתנסק-ליתמ תכירצמ וענמה
.דלוקושבו הפקב   
3-הגמוא ינמושו םיינגרוא תוקרי ,םיאלמ םינגד תכירצב וברה
.(םיערזו םיזוגא ,םירק םימ יגד)   
 
...ףיסוהל ןתינ
.םויב ג"מ 1,000 .ןדיס
.םויב ג"מ 600 .םויזנגמ
.םויב 'חי 600 דע 400 .D ןימטיו
.םויב ג"מ 1 .K ןימטיו
.םויב ג"מ 3 דע 1 .ןורוב
.(םויב ג"קמ 600 דע) .דוי
,ג"מ 200
.םויב םיימעפ דע םעפ
ונימא תצמוח
.(Tyrosine) ןיסוריט
.םויב ג"מ 30 .ץבא
.םויב 'חי 800 .E ןימטיו
.םויב 'חי 15,0000 דע 10,000 .A ןימטיו
.םויב םיימעפ ,ג"מ 500 דע 250 .C ןימטיו
.םויב ג"קמ 200 .םוינלס
 () .םויב ג"מ 200 .B-6 ןימטיו
ןמש וא הלילה רנ ,התשפ יערז :תוינויח ןמוש תוצמוח
.םויב םיימעפ דע םעפ ,ג"מ 1,500 דע 1,000 .'גארוב
 
.ןיטקלורפ לש תוהובג תומר תיחפהל יושע (

אפרמ-יחמצ
דודיעל טרפ ,רוזחמ םימרוגה ,אפרמ יחמצ ושמש רבעב
הלולג'ל המודב) השעמ רחאלש העינמ יעצמא ,רוזחמה
.(םויכ תלבוקמה ,'רחאלש רקובה לש
 
.חומה רתוי תטולב דוקפת לומרינב עייסמ .סקטיו
.לפטמה רוטינ ךות ,םישדוח 18 דע 12 תב הפיצר הכירצל
.(Mitchella repens) Squaw vineשוש ,רוחש שוהוק
.ןגורטסא תומר ןוזיאב םיעייסמ
.(Alchemilla vulgaris) Lady's mantle תיארפ הטטב
.ןורטסגורפ תומר ןוזיאב םיעייסמ
רוזחמ ידדועמכ ןה ,םיליעי ואצמנ .ארפה רזג יערז
.'רחאלש רקובה לש הלולג'ל ףילחתכ ןהו
,(Butylidene-phthalide) דילתפ-ןדיליטוב םיליכמ .ירלס יערז
.רוזחמ ררועמה
.םהב (Apiole) לויפאה תבוכרתל תודוה ,רימש יערז
.םישותכ רימש יערז תויפכ יתשמ הת וניכה
.ןגמה תטולב קוזיחל םילרנימב םירישע .תבטבשו פלק תצא
.דבכה תא םיקזחמ םתשולש .הנברוו יראה ןש ,יוצמ ןלדג

םיפסונ םילופיט
...ןגאה שדוג לע הלקהו םדה רוזחמ דודיעל
קיק ןמש 
הכרו היקנ תילטמב וסכ .ןטבה רוע לע ,קיק ןמש ומשי
.קיטסלפ תעיריב לכה ופטעו
.תוקד 60 דע 30 ךשמל ,םימח םימ קובקב לכה לע וחינה
.םימי 3 ךשמ ךילהתה לכ לע ורזח
םידגונ הבישי יטבמא  
.(םירוחטב לופיטל םג םישמשמה) הבישי יטבמא 2 וניכה
טבמאב ךכ-רחאו תוקד 3 ךשמ םימחה םימה טמבאב ובש
,םימעפ 3 ךילהתה לע ורזח .הקד 1 ךשמ םירקה םימה
3 ךשמב ,םויב םיימעפ דע םעפ לכה ועצבו וז רחא וזב
.תועובש 4 דע
הרוטקנפוקא 
תומרב ןוזיא רסוח רופישל ,רתיה ןיב ,תשמשמ הרוטקנפוקא
.ץויב דודיעל שמשל היושעו םינומרוה
'זסמ/יוסיע 
.םיחתמ לע הלקה ךות ינירקודנא דוקפת רפשל יושע יוסיע