הצא ,פלק
Kelp
(Fucus visiclosis)
,םירק םימה םהב םימי יפוחל הצופנה ,המוח הצא איה פלקה
:םינז רפסמ הצאל .הפוריא ןופצו ב"הרא ברעמ-ןופצ ומכ
פלקו פלק ,(Giant kelp) קנע פלק ,(True kelp) תיתימא הצא
.ינופצה טקשה סונייקואב הצופנה ,(Bladder kelp) תיחופלשה
ייומד םישרוש תועצמאב םיימי עלס יחטשמל המצע תנגעמ הצאה
.םויב מ"ס 1/2-ל עיגהל יושע התחימצ בצק .הזיחא ירותפכ
 
הזמ ימוי-םויה םטירפתב פלקה תצא תא םיבלשמ ,םינפיה
.הצאה ינכרצ ילודג םה .םינש תואמפלק תצאב ןושיד
ילזונ ןשדכ תקוושמ איה .הלועמ ןושיד רמוח תשמשמ פלק תצא
.םימב ללדל שי ותוא ,זכורמ
 
...פלק תצא תיצמתב ורשוהש םיערזש ,ואצמ םירקחמ
.רתוי רהמ וטבנ
.רתוי הלודג םישרוש תכרעמ וחתפ
.רתוי םידימע םיחמצ וחתפ
...ו    
.אוה םג ליעוהל יושע םילעה סוסיר
...ןכו
,םפוסיאל םדוק םימי 10 דע 7 תוריפו תוקרי סוסיר
.םהלש ףדמה ייח תא לידגי    
הנכהה ןפוא
.םימ רטילב הצאה תקבאמ תיפכ וללד

שומיש
.תועובש 3-ל תחא
...וא
,החירפ ,הטיבנ ומכ ,ךילהת זרזל םיצור רשאכ
.חמצ תקתעה תעבו ירפה תוחתפתה זוריז    תיאופר תוליעפ
תוילונפ תובוכרת םניה פלק תצאב םיירקיעה םיביכרמה
םייריר םידירכס-בר ,(Phenolic compounds)
םיירלופ םינמוש ,(Algin) ןיגלא ,(Mucopolysaccharides)
ליסוקילג רטסא ירדיצילגידו (Polar lipids)
.(Glycosyl ester diglycerides)

תירפוג ,ןדיסל רישע רוקמ םג הווהמו דויב הרישע פלק תצא
,לזרב ,ןחרז לש רתוי תונטק תויומכ לע ףסונב ,ןוקיליסו
םויראב ,ןגנמ ,ץבא ,תשוחנ ,דירולכ ,םויזנגמ ,ןגלשא ,ןרתנ
,(Silver) ףסכ ,לקינ ,םויתיל ,םורכ ,ןורוב ,(Barium)
םויצנורטס ,םוינימולא ,םוידנו ,(Titanium) םוינאטיט
,(Chlorine) רולכ ,(Bismuth) תומסיב ,(Strontium)
םוינוקריזו לידב ,(Gallium) םוילאג ,(Cobalt) טלבוק
.(Zirconium)

סקלפמוקו K ןימטיו ,D ןימטיו ,E ןימטיו ,C ןימטיו הצאב
.תוינויח ןמוש תוצמוחו תומימחפ ,ןובלח ןכו B ינימטיו
 

...פלק תצא
תדוגנת תא הריבגמ איה .ןוסיחה תכרעמ תא תקזחמ
.םוחו םוהיזל ףוגה    
.םיבצעה תכרעמל הבוט
דוקפת תא הריבגמ איה .תינירקודנאה תכרעמל תעייסמ
.חומה תרתוי תוטולבו ןגמה תטולב ,תוילכה תוטולב    
.ודוקפיתו חומה תואירבל תעייסמ
.ףוגב םירמוחה ףוליח בצק תא הריבגמ
םהבו םינלערמו םינוש םימהזממ רטפיהל ףוגל תעייסמ
יביטקאוידר רמוח ,(Strontium 90) 90 םויצנורטס    
.ןיערג ינקתמב רצונה ןכוסמ    
...ו    
.חלמל אירב ףילחת הווהמ פלק תצא תקבא

תויעבב לופיטל הצאב םישמתשמ םינוש היסא ימעו םינפיה
.הטטסורפו ןתשה תיחופלש ,הילכ ,ןימה יכרד ,םחר תויעבב
תולחמה לש ךומנה רועישה תא םיסחיימה שי
תולחמ ,בל תולחמ ,דש ןטרס ומכ ,תויברעמה
ץחל רתי ,םיקרפ תקלד ,ןורגיש ,המישנה יכרד
םינפיה ברקב ,לוכיעה יכרד תויעבו ןגמה תטולב תויעב ,םד
.הצאה לש העובקה הכירצל

ןונימ
.םויב ג"מ 15 דע 10 :רגובמ 

הטילח
הצאהמ תויפכ 3 דע 2 לע םיחתור םימ לפס וגזמ
.תוקד 10 וניתמהו הקבא לע וא תשבוימה    
.םויב םילפס 3 דע ותש
תורהזא
.םימהוזמ םי יממ הפסאנש הצאב שומישמ ורהזיה
,ףוגב דוי לש רתי זוכירל םורגת הצאהמ ידמ ההובג הכירצ
.ןגמה תטולב לש ןיקתה הדוקפיתב עגפיש רבד    
תלוכת בקע) םד-ץחל רתימ (רבעב ולבסש וא) םילבוסה לע
,(הב דויה תלוכת בקע) ןגמה תטולבב תויעבמ וא (ןרתנה    
.פלק תצאב שומישל םדוק ,אפורב ץעוויהל