'גארוב
Borage
(Borago officinalis)

אשנתמה דימע יתנש-דח חמצ אוה 'גארובה
םירקה םירוזיאב חמוצ אוה .מ"ס 60 דע הבוגל
.הקירמא ןופצו הפוריא ןופצב
וילע .בכוכ יומד ,האנ ריהב לוחכ חרפ 'גארובל
םמעטו םיפיז יסוכמ ,םיהכ םיקורי ,םיטושפ
.ןופפלמה םעט תא ריכזמ

םיפירח תואקשמל יתרוסמ טושיקכ םישמשמ ויחרפו 'גארוב ילע
.תוניי לש םמעט ןוויגלו ןי'ג סיסב לע  
.םינופפלמ קרמבו תוקרי טלסב םיבלתשמו תוגוע םירטעמ םה
.ולושיב ןמזב בורכה ילעל 'גארוב ילע ופיסוה
םינפ חולחילו םינפ ידאב בוט שמשמ 'גארובה
.םישיגרו םישבי  
.םימשב תבורעתב ביכרמ םג שמשמ אוה
.םיחרפ ירודיסב הפי םיבלתשמ 'גארובה יחרפ


לודיג יאנת
.רק םילקא
.חמצה תיבעי ,הרישע היהית וזש לככ .עקרק יגוס ןווגמ
.האלמ שמש
.םירוחיימו הקולחב ,(ימצע) םיערזמ יובירה
.תוחור ינפממ חמצה לע ןגהל ש
.יונה תניגב הפי בלתשמה רתויב האנ יונ חמצ אוה 'גארובה
.םירובד םהילא םיכשומ םיחרפה
םע ולודיג .הדש-תותו תעלד תוינבגע םע דחי 'גארוב ולדג
.לוביה תא רפשי אוה םירחאבו ןמעט תא רפשי תוינבגע  
...תיפותיש היחמצ ואר  


תיאופר תוליעפ
םלוכ .םישביהו םיירטה ויחרפבו וילעב ,'גארובה יערז ןמשב םישמתשמ
.הנשב תע לכב השענ שומישה .ןגלשאב דחוימבו םילרנימב םירישע
:תיאלוניל-אמג הצמוח :(דחוימב) ןמשבו ןינאט ,יחמצ ריר ליכמ חמצה
תצובקמ תינויח ןמוש תצמוח (Gamma-Linolenic Acid/GLA)
,(Intermedine) ןידמרטניא שי חמצב .26% דע זוכירב ,6-הגמוא
ןיניפוסו (Amabiline) ןיליבאמא ,(Lycopsamine) ןימספוקיל
(Oleic Acid) תיאלוא הצמוחב םג רישע 'גארובה .(Supinine)
.(Palmitic Acid) רמת תצמוחבו 9-הגמוא =

'גארובה תונוכת
.רועה תא עיגרמ
.םאב בלח תבונת תא רפשמ
.תואירב שדוג לע לקמ
.ןנערמו קזחמ
.לשלשמ
.ןתשמ
.העזה דדועמ
.םוח דירומ

...ב לופיטל שמשמ 'גארובה
.טיכנורב
.תושבייתה
.האירובס
.בלה קוזיח
.העגרה
.םידירו תקלד
.העזה דודיע
.רוזחמ םדק תנומסת
.רוע תוקלד
.ןורג תקלד/לועיש
.הילכ תולחמ
.ןתשה תיחופלש תקלד
.תינורגיש םיקרפ תקלד
.םדה רוהיט

.תוננטצה לע הלקהלו םוח תדרוהל שמשמ 'גארוב ילע הת
.הקינמב בלחה תבונת תא הריבגמ 'גארוב תטילח

תורהזא
.תכשוממ הפוקת ךשמב 'גארובב שמתשהל ןיא
.רועה תקלדל םורגל לולע ףושח רועב םיירטה םילעה עגמ
םייוצמה (Pyrrolizidine Alkaloids) םיינידיזילוריפ םידיאולקלא
.םייח-ילעבב ןטרסל םימרוג םהש אצמנ .דבכל םיליער םניה חמצב  
.'גארובב שמתשהל אלש ץלמוה הינמרגב  
אלש הצילממ (FDA) תינקירמאה ןוזמהו תופורתה תושר םג  
.'גארובב שמתשהל