רוחש שוהוק
Black Cohosh/Bugbane
(Cimicifuga racemosa)

חמוצה חיש יומד יתנש בר חמצ רוחשה שוהוקה
ב"הרא) תינופצה הקירמאב םירישנה תורעיב
.םיצונמ םילעה.םירטמ 1.5 הבוגל תאשנתמ תחרפתה .(הדנקו


לודיג יאנת
.החלו תיבובקרב הרישע עקרק
.יקלח לצ
.הליגר הניגב ולדגל ןתינו םיאתמ .דימעו האנ חמצ
.םינוש םיקרח החודה ,םיענ יתלב חיר םיחרפל
.תוינטק דחוימב ,ותברקב םירחא םיחמצ תוחתפתהל עירפמ חמצה
םידבאמ םה .םתלשבה םע דיימ עורזל שי .םיערזמ השענ יובירה
.הרק תפוקת םהל השורד .םתוינויח תא רהמ  
.הקולחב תוברהל ןתינ ויתסבו ביבאב  


תיאופר תוליעפ
עבטב םיפסוא םתוא םישבוימה שרושה ינקבו םישרושב םישמתשמ
.םירוחש םישרושה .ירפה תלשבה רחאל

ןיטפטירט ידיסוקילג םניה םה חמצב םיירקיעה םיליעפה םיביכרמה
ןיטנונומרופ םהב ,םינובאלפוזיאו (Triterpene Glycosides)
.(Formononetin)
.םירכוסו םינלימע ,ןמוש תוצמוח ,ףרש ,םינינאט םג שי שרושב

ןטלוקל רשקנ ןיטנונומרופהש התליג הדבעמ תקידב
.(Estrogen Receptor) ןגורטסא

תולחשה ןיב רשקה ףפורתמ רבעמה ליגל השאה עיגהב

KH ןומרוהה לש ורוצייו הנטק ןגורטסאה תמר .חומה תרתוי תטולבו
.לדג םוחה ילגל יארחא רשא

...ב לופיטל שמשמ רוחשה שוהוקה

.תוילכב תויעב
.ץבש
(1) .סיזורופואטסוא
.םייח-ילעבב קר םגדוה (1)
.רבעמה ליג תועפות
.רוזחמ יבאכ
.רוזחמה תרדסה
.םחרה תויוצווכתה

רוחשה שוהוקב םישמתשמ ,ב"הרא ידילי ,םינאידניאה
.(Rattlesnake) םינומעפה שחנ לש תושכהב לופיטל
םיקרפמ תקלד ,םוחב לופיטל וב ושמתשה (תמדוקה האמב) םיאפור
.הניש ידודנו


תורהזא
.ליער רוחשה שוהוקה תולודג תויומכב
.תופיצרב םישדוח 6 לעמ רוחשה שוהוקהמ ךורצל ןיא
.תוקינימו (הלפהל ששחמ) תורה םישנ לע רוסא שומישה
,ןטב יבאכל םורגל תולולע (םויב םימרג רפסמ) תולודג תונמ
.תורוחרחסו שאר יבאכ ,תוליחב  
.חמצב שומיש ינפל אפורב ץעוויהל ןגורטסאב תולפוטמ לע

...תושדח - רוחש שוהוק ואר