רזג
Carrot
(Daucus carota)


.ןטסינגפאב ורוקמש ,יתנש-וד חמצ רזגה
ומעט .ךירפה שרושה תא רזגב םילכוא
רתוי קותמ ךפוה אוה ולושיב םעו קתקתמ
לשובמ ,(Steamed) הדואמ ,(Raw) יח רזגה תא םילכוא
יולצו (Baked) יופא ,תולק (Fried) ןגוטמ ,(Cooked)
(Roasted)

(Juice) ץימ ונממ םיטחוס ףאו םיקרמו םיטלסב שמשמ רזגה

ריעצ רזג .ותפילקב ,םיניזמה ויביכרמו רזגה לש ומעט רקיע
םיקוקז םירגובו םילודג םירזגש דועב ,דבלב לק יוקינל קוקז
הרירמה תינוציחה הפילקה תרסה םשל ,שממ לש ףוליקל

םיקומיצ ופיסוה ,טלסב רזגה לש ומעט רופישל
!ירט רזגמ רתוי אירבו ןיזמ לשובמ רזג ,הינבגעל המודב
ותוא ולשב ,רזגהמ םיטנדיסקוא-יטנאה תגיפס תרבגהל
ןמוש טעמ תפסותב 
דע ,ררקמב וקיזחהו קיטסלפ תיקשל רזגה תא וסינכה
ונוסחיא ךשמ תא ךיראת רזגה שאר תרסה .םייעובש 

...(ןמוש תלד) רזג תגוע ואר


לודיג יאנת
'צ תולעמ 21 דע 15 איה לודיגל תילאידיאה הרוטרפמטה
תפסות אלל) טסופמוקבהרישע ,תלקוסמ ,הקומע עקרק
תהבגומ הגורעב שמתשהל ץלמומ .בטיה תזקונמו (לבז 
שמשל האלמ הפישח
החימצה תא רפשת ריג ינבאו ןשד תפסוה
ותוא השעתו רזגה תא קצמת ןגלשאב עקרקה תרשעה
סיסמ ןגלשא לש הלודג תומכ שי םיצע רפאב .רתוי קותמ 
הינשה הנשב םיחתפתמ ולא .(Seeds) םיערזמ יובירה


תיאופר תוליעפ
ךוכישל םישמשמה ,םיערזבו שרושב ונייהד ,רזגב םישמתשמ
םייעמב םיזג

רזגב םיאירבה םיביכרמה רקיע

.(חמוצהמ םילקימיכ) םילקימיכ-וטיפו A ןימטיו ,ןיטורק אטב
ןיטורק אטבה תומכ וב הלודג ,םותכ רזגה עבצש לככ

...ל רזגה תכירצ תעייסמ םהל תודות

םישישקל דחוימב בושח רבדה .ןוסיחה תכרעמ קוזיח
.(Photosensitivity) רואל תושיגרה תנטקה
שמשה תנירק יקזנמ רועה לע ןגמ ןיטורק אטב 
לוהוכלאמ הלימג ינימסת לע הלקה
(AIDS) סדייא תלחמ ינימסת לע הלקה
םיאירב את ימורק לע רמוש A ןימטיו .םימוהיזב המחלמ
תולחמ ימרוג ,םימזינגרוא-ורקימ ינפב םתוא קזחמו 
טיכנורבב המחלמ
םילק םיעצפ יופירב הרזע
הימנאב קבאמב עויס
תורגב יעצפ תטעמה
בל תלחמל ןוכיסה תנטקה
םד-ץחל רתיל ןוכיסה תנטקה
רועהו רשבה ,םירירשה תואירב רופיש


םייניע תולחמו רזג

םהינש ,ןיטורק אטבו A ןימטיו .םייניעל בוט רזגה
...ב תוקלל ןוכיס םיניטקמ
(Night blindness) הליל ןורוויע
תימחלה תקלד
(Retinopathy) היתפוניטר / תיתשרה תלחמ
דורי / טקרטק
תירלוקאמ תונוונתה


הביק תולחמו רזג
...םייעמו הביק תולחממ םירמוש ץימה דחוימבו רזגה

ןורק תלחמ
לושליש
קאילצ תלחמ
(Indigestion) הביק לוקליק
הביק יביכ
(Gastritis) הביק תקלד


ןטרסו רזג
םיחתפתמ םניאש םיאת .םיילמרונ םיאת רוצייב עייסמ A ןימטיו
,רזגב םילקימיכ-וטיפהו ןיטורק אטב .ןטרסל םישיגר יוארכ
ותעינמב םה םג םיעייסמ

...תעינמב דחוימב םיליעי םה
לוחטה ןטרס
(Spleen cancer
בלבלה ןטרס
(Pancreatic cancer
תואירה ןטרס
(Lung cancer
דשה ןטרס
תינומרעה ןטרסתוישנ תויעבו רזג
תוישנ תויעב המכ תלקהל םיבוט ןיטורק אטבו A ןימטיו

ךכל םימרוגה דחא .(Menorrhagia) רוזחמב רתי םומיד
A ןימטיוב רוסחמ אוה 
םימרוגהש ררבתמ .ןיקת יתלב (Pap smear) רימס פאפ
E ןימטיו ,ןיטורק אטב ,A ןימטיוב רוסחמ םה הייעבל 
C ןימטיוו 
ןומרוהה תמר תא הלעמ A ןימטיו .רוזחמ םדק תנומסת
םינימסתה לע לקמה ,(Progesterone) ןורטסגורפ 
ןיטורק אטבו A ןימטיו .(Vaginitis) קיתרנה תקלד
םיענומו ילאירטקב-יטנאהו ילריו-יטנאה ןסוחה תא םיקזחמ 
קיתרנה תקלד לש םיגוס המכ ךכב 
.(Urinary Tract Infections / UTI) ןתשה יכרד תוקלד
םתעינמב עייסמ A ןימטיו 
עינמב םיעייסמ רזגב םילקימיכ-וטיפה .סיזורופואטסוא


(םרג 78) עצוממ רזגב יתנוזת ךרע

(1) %ג"מםרג'חיךרע
40תוירולק
(0=ןמושמ)
00ןמוש כ"הס
250ןרתנ
3
12
-
9
3
5
תומימחפ
םיביס
םירכוס
1
330
8
2
1
-
-
-
ןובלח
A ןימטיו
C ןימטיו
ןדיס
1-לזרב

תצלמומ תימוי הכירצמ (1) 
ידמג רזג
ךרואל ףלוק / ץצוקש ליגר רזג אוה (Baby carrot) ידמג רזג
יאווח לש היה ןויערה .ירוקמה לדוגה תמועל םינטק יבועו
,תוכלשומ ויהש רזגה תויומכ תא ךכ ןיטקהל הצרש ב"הראב
הנושה םארמ בקע

רבד ,םעטבו לדוגב םידיחאל םירזגה םיכפוה הנכהה ךילהתב
תרציימה הרבחל חלשנ ןטקומה רזגה .בר שוקיב ול שיש
אופק ןוזמ

לישבמ רשא ,(Imperator) רוטרפמיא ןזמ רזג חפוט ב"הראב

תומכמ 70% ליכמ הז ןז .דחוימב רהמ
ליגר רזגב היוצמה ןיטורק אטבה

ועיגה ינפל עקרקהמ ףלשנ ידמג רזג
ללדל ידכ השענ רבדה .ולדוג אולמל
ידמ ףופצ הדש(Carotenemia) הימנטורק

רועה לש תינמז הבהצה איה (Carotenemia) הימנטורק
ןיטורק אטב לש רתי תכירצ בקע

הלודג תומכב וטעלוה רשא םידליב רקיעב הצופנ הייעבה
הלודג תומכ וכרצש םירגובמו (Puree) יח רזג קסר לש
רזג ץימ וא רזג לש

רפסמ ךות םלעתו ךעדת איהו תנכוסמ הניא העפותה
ןיטורק אטבה תכירצ תקספה עגרמ תועובש


...'דח - רזג ואר

.