הלילה רנ
Evening Primrose
(Oenothera Biennis)

רשא יתנש-וד וא דח חמצ אוה הלילה רנ
,אשנתהל יושע אוה .םלועה יבחרב ץופנ
.רטמ 1 דע הבוגל ,הנושארה ותנש רחאל
.ריעשו השקונ ,ךורא לועבגה
.מ"ס 15 דע 5 אוה םכרואו םהיתוצקב םידדוחמו םיכראומ םילעה

.חוטשו ןטק חמצה הנושארה הנשב
תעיקשל דעו העיקשב ללכ-ךרדב םיחתפנו םיבוהצו םילודג ויחרפ
.םילבונ םה זא ,תרחומה םוי

,םיחרפה ,(ריעשה קיתרנה) ירפה :םיליכא חמצה יקלח לכ
.(לשבל שי ותוא) שרושהו םילעה 
.טלסב תחלצומ תפסות םישמשמו םיקותמ םיחרפה
תכשומה 6-הגמוא/תינלוניל אמג הצמוחב םירישע םיחרפה
.(Moths) םישע הלילב םהילא 
.בוהצ עבצ תנכהל םישמשמ םיחרפה
שמשמ (Evening Primrose Oil) הלילה רנ ןמש
.הקיטמסוקב 
.(Drying oil) שבייתמ ןמש 28% שי םיערזב
.םירופיצל בוט ןוזמ םישמשמ םה


לודיג יאנת
.הלד תילוח עקרק הז ללכב ,עקרק יגוס ןווגמ
.האלמ שמש
.(Drought) תרוצבב דימע טלקנשש חמצ
תישענ הקבאהה .(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םישעו שבד ירובד ,םירפרפ ידי-לע 
תשחרתמ הטיבנה .ומצע תא עירזמ חמצה .םיערזמ יובירה
.םישרוש תקולח ידי-לע םג תוברהל ןתינ .םוי 30 ךות 
.הניגב םיילוש חמצ שמשל םיאתמ הלילה רנ


תיאופר תוליעפ
,(Evening Primrose Oil/EPO) הלילה רנ ןמשב םישמתשמ
.םישרושבו ,םילעב ןכו ,םיערזהמ םיצממ ותוא

...םדאל תוינויחה ולא ללוכ ,ונימא תוצמוח ןווגמ ונשי ןמשב
0.5% ןינלא
1.5% ןיניגרא
1.2% תיטרפסא הצמוח
1% ןיצילג
2.7% תימטולג הצמוח
0.3% ןיזיל
0.4% ןידיטסיה
0.5% ןיצואילוזיא
1% ןיצואל
1.6% דע ןאפוטפירט
>0.6% ןינויתמ
0.7% ןינלאלינפ
0.6% ןילורפ
0.4% ןינוארת
0.9% ןירס
0.4% ןיזוריט
0.8% דע ןילאו

...וב שי ןכ ומכ
16% ןובלח
27% (Cellulose) תיאת
30% ןמוש
,(Gamma Linolenic Acid/GLA) תיאלוניל אמג הצמוח
םיזוחא 5 דע 0.5 :6-הגמוא גוסמ ןמוש תצמוח וז השעמל 
2% (Beta-Sitesterol) לורטסטיס אטב
16% ןדיס
16% (Lignin) ןינגיל
18% (Linoleic Acid) תיאלוניל הצמוח
43% םיביס

הלילה רנ תונוכת
(2) םד-ץחל דירומ
(1) עיגרמ
(1) ץווכמ
(2) לורטסלוכ דירומ

...ב לופיטל םישמשמ םילעהו (וב יחמצה רירה) לועבגה (1)
המתסא(3) תלעש

.ךכל שמשמ םיחרפהמ פוריס םג (3)

...ב לופיטל שמשמ הלילה רנ ןמש
רוזחמ םדק יבאכ/חתמ
המזקא
תורגב יעצפ
תינורגיש םיקרפמ תקלד
הצופנ תשרט
תויביטקא-רפיה
תוכירפ םיינרופיצ
לוהוכלאמ דבכ יקזנ


(2) ...ל תשמשמ הלילה רנ ןמש לש הרידס הכירצ
םד-ץחל תדרוהלורטסלוכ תמר תדרוה


...ב לופיטל תשמשמ שרושה תרזעב השיבח
תורובחםירוחט
...ב לופיטל שמשמ םישרושהמ הת
ןטב יבאכ(4) רתי תנמשה

סוסיב ךכל ןיא םימידקמ םירקחמל םאתהב (4)


םינונימ
רגובמ
תוסומכב ,םויב ג"מ 1,300
...וא
דלי
.םויה ךשמב םיקלוחמ םרג 3 :הלילה רנ ןמש
תיותה יבג-לע תוארוהל םאתהב לועפל שי הרקמ לכב

תורהזא
תכשוממ הפוקת הלילה רנ ןמשמ תולודג תויומכ ךורצל ןיא
,םישישק ,םירענ ,םידליל ץלמומ וניא הלילה רנב שומישה
תוקינמו ןוירהב םישנ ,םיינורכ םילוח 
(
Schizophrenia) תעסש/הינרפוזיכס ילוח לע רוסא שומישה
(
Epilepsy) היסליפא/הליפנה תלחמו 
הלילה רנ ןמשל היגרלא ןכתית

תוירשפא יאוול תועפות
הכר הביק/(םיהובג םינונימב) םילושלשו הביק לוקליק
(הקיר הביק לע שומישב) תואקהו תוליחב
(הקיר הביק לע שומישב) שאר יבאכ
לוהוכלאל תוליבס יא
רוע תוחירפ

תויתפורת ןיב תועפשה
...גוסמ תופורת לע העפשה תויהל הלולע הלילה רנב שומישל
םיידיאורטס םניאש תקלד ידגונ
םידיאורטסוקיטרוק
אטב ימסוח
םד-שירק יענומ
הליפנה תלחמ ילוחל תופורת
םינומרוה תייפרת

...תושדח - הלילה רנ ואר

.