הלילה רנ
Evening Primrose
(Oenothera Biennis)

ץופנ רשא יתנש-וד וא דח חמצ אוה הלילה רנ
ותנש רחאל ,אשנתהל יושע אוה .םלועה יבחרב
םילעה .ריעשו השקונ ,ךורא לועבגה .רטמ 1 דע הבוגל ,הנושארה
.מ"ס 15 דע 5 אוה םכרואו הצקב םידדוחמו םיכראומ

םיחתפנ םיבוהצה םילודגה ויחרפ .חוטשו ןטק חמצה הנושארה הנשב
.םילבונ םה זא ,תרחמה םוי תעיקשל דעו העיקש תעל ללכ-ךרדב

,םיחרפה ,(ריעשה קיתרנה) ירפה :חמצה יקלח לכ תא לוכאל ןתינ
.(לשובמ) שרושהו םילעה  
.טלסב תחלצומ תפסות םישמשמו םיקותמ םיחרפה
םהילא תכשומה 6-הגמוא/תינלוניל אמג הצמוחב םירישע םיחרפה

.םישע הלילב  
.בוהצ עבצ םיחרפהמ ןיכהל ןתינ
.הקיטמסוקב שמשמ הלילה רנ ןמש
םישמשמ םה .(Drying oil) שבייתמ ןמש 28% םיליכמ םיערזה
.םירופיצל בוט ןוזמ  


לודיג יאנת
.הלד תילוח עקרק הז ללכב ,עקרק יגוס ןווגמ
.האלמ שמש
.תרוצבב דימע ססבתהש חמצ
ידי-לע תישענ הקבאהה .(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םישעו םירובד ,םירפרפ   
.םוי 30 ךות הטיבנה .ומצעב עירזמ חמצה .םיערזמ השענ יובירה
.םישרוש תקולח ידי-לע םגתוברהל ןתינ   
.הניגב םיילוש חמצ שמשל םיאתמ הלילה רנ


תיאופר תוליעפ
ותוא ,(Evening Primrose Oil/EPO) הלילה רנ ןמשב םישמתשמ
.םישרושבו ,םילעב ןכו ,םיערזהמ םיצממ

...םדאל תוינויחה ולא ללוכ ,ונימא תוצמוח ןווגמ ונשי ןמשב
.0.5% ןינלא
.1.5% ןיניגרא
.1.2% תיטרפסא הצמוח
.1% ןיצילג
.2.7% תימטולג הצמוח
.0.3% ןיזיל
.0.4% ןידיטסיה
.0.5% ןיצואילוזיא
.1% ןיצואל
.1.6% דע ןאפוטפירט
.0.6% ןינויתמ
.0.7% ןינלאלינפ
.0.6% ןילורפ
.0.4% ןינוארת
.0.9% ןירס
.0.4% ןיזוריט
.0.8% דע ןילאו

...וב שי ןכ
.16% ןובלח
.27% (Cellulose) תיאת
.30% ןמוש
יהוז ,(Gamma Linolenic Acid/GLA) תיאלוניל אמג הצמוח
.םיזוחא 5 דע 0.5 :6-הגמוא גוסמ ןמוש תצמוח השעמל  
.2% (Beta-Sitesterol) לורטסטיס אטב
.16% ןדיס
.16% (Lignin) ןינגיל
.18% (Linoleic Acid) תיאלוניל הצמוח
.43% םיביס

הלילה רנ תונוכת
(2) םד-ץחל דירומ
(1) עיגרמ
(1) ץווכמ
(2) לורטסלוכ דירומ

...ב לופיטל םישמשמה םילעהו (וב יחמצה רירה) לועבגה (1)
.המתסא(3).תלעש

.ךכל שמשמ םיחרפהמ פוריס םג (3)

...ב לופיטל שמשמ הלילה רנ ןמש
.רוזחמ םדק יבאכ/חתמ
.המזקא
.תורגב יעצפ
.תינורגיש םיקרפ תקלד
.הצופנ תשרט
.תויביטקא-רפיה
.תוכירפ םיינרופיצ
.לוהוכלאמ דבכ יקזנ

(2) ...ל תשמשמ הלילה רנ ןמש לש הרידס הכירצ
.םד-ץחל תדרוה.לורטסלוכ תמר תדרוה

...ב לופיטל תשמשמ שרושה תרזעב השיבח
.תורובח.םירוחט

...ב לופיטל שמשמ םישרושהמ הת
.ןטב יבאכ(4) .רתי תנמשה

.סוסיב ךכל ןיא םימידקמ םירקחמל םאתהב (4)

םינונימ
רגובמ
.תוסומכב ,םויב ג"מ 1,300 דע הכירצ לע םיצילממה שי
...וא 
דלי
.םויה ךשמב םיקלוחמ םרג 3 :הלילה רנ ןמש
.תיותה יבג-לע תוארוהל םאתהב לועפל שי הרקמ לכב

תורהזא
.תכשוממ הפוקת הלילה רנ ןמשמ תולודג תויומכ ךורצל ןיא
םילוח ,םישישק ,םירענ ,םידליל ץלמומ וניא הלילה רנב שומישה
.תוקינמו ןוירהב םישנ ,םיינורכ  
(Schizophrenia) תעסש/הינרפוזיכס ילוח לע רוסא וב שומישה
.(Epilepsy) היסליפא/הליפנה תלחמו  
.הלילה רנ ןמשל היגרלא ןכתית

ונכתיש יאוול תועפות
.הכר הביק/(םיהובג םינונימב) םילושלשו הביק לוקליק
.(הקיר הביק לע שומישב) תואקהו תוליחב
.(הקיר הביק לע שומישב) שאר יבאכ
.לוהוכלאל תוליבס יא
.רוע תוחירפ

תויתפורת ןיב תועפשה
...גוסמ תופורת לע העפשה תויהל הלולע הלילה רנב שומישל
.םיידיאורטס םניאש תקלד ידגונ
.םידיאורטסוקיטרוק
.אטב ימסוח
.םד-שירק יענומ
.הליפנה תלחמ ילוחל תופורת
.םינומרוה תייפרת

...תושדח - הלילה רנ ואר