יוצמ ןויקיק
Castor Oil Plant/Tree
(Ricinus communis)

.ודוהב ורוקמש יתנש-בר חיש ןויקיקה
םייפורט-בסה ,םייפורטה םירוזיאב :םלועה יבחרב חמוצ אוה
.םירטמ 5 דע הבוגל אשנתמו םיגזוממהו
תומוקמב .רטמ 1-ל ףא עיגהל םייושע םהו מ"ס 40-כ םילעה רטוק
.יונ חיש שמשמ אוה םלועב םיבר
.םיקורי-םילוחכ ףוסבל םיכפוהו םיקירבמ םימודא-םימוח וילע

קרקרי ירפה .(לועבגה לע רתוי ההובגה) תיבקנו תירכז החירפה
.קירבמ שיש יומד ,םוח/רופא הטעמב םינותנ םיהכה םיערזהו
!םדאל ןכוסמו ליער (ערזה) ירפה
.םתועקבתהו םישביה תוריפה תלשבה םע םיפסוא םיערזה תא
.קיק ןמש...ךימס ןמש םיקיפמ םיערזהמ

(Castor oil) קיק ןמש
.ליזרבו ודוה ןה םויכ קיק ןמש לש תולודגה תוינרציה 
 תצמוח ,(Acetic acid) תיטצא הצמוח ,(Ether) רתא.שי ןמשב 
,ןמוש תוצמוח המכו (Glycerine) ןירצילג ,(Palmitic acid) רמת 
.(Ricinoleic acid) תיאלוניציר הצמוח ןהיניב 

...ל שמשמ קיק ןמש
םירמוח ,יתוכאלמ ימוג ,םייתוכאלמ תורוע יופיצ ,הריעב ,ןומיש
.הנתוכ תעיבצו םימב םידימע    
תילירפק הצמוח ,תורנ ,(Sebacic acid) תיקבס הצמוח.תיישעת
,(Varnishes) תוכלו םיעבצב תשמשמה (Caprylic acid)   
ץע-ינבמו יתרקוי טוהיר יופיצל דחוימב    
.תובכרמ ומכ ,םידחוימ    
.תוקיתע תונומת רוזחיש
.רועל םייטמסוק םירישכת
.םייאופר םישומיש


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ ,היירופ עקרק
.האלמ שמש
.'צ תולעמ 20 לעמ .םוח
.תימצע היירפהה
יוצר העירזה ינפל .םיערזמ יובירה
תועש 24 ךשמ םימב םיערזה תא לובטל    
.תולק םתוא קודסל וא    
.םינש שולש דע םייתנש תרמשנ םיערזה תוינויח
.תומוקמ תרתסהל הבוט האווסה שמשמ ןויקיקה


תיאופר תוליעפ
.(Castor Oil) קיק ןמש םיצממ םהמ ,םיערזב םישמשמ
...תואבה תונוכתה קיק ןמשל
.לוכיעל עייסמ
(1) .חייכמ
(1) .לועיש לע לקמ
.ןייוצמ לשלשמ
.םייעמ יעלות דימשמ
.רועה תא עיגרמ
.םישרושהו םילעהמ המח תיצמת (1)
לוכיעו םייעמ תויעבב לופיט
.ותכירצמ תועש 5 דע 3 ךות לחת העפשהה .תינמז תוריצע
,םייעמה לע לעופ ןמשה .יטיא לוכיע תאצות ,השק לושליש
.הבר ונממ הכרצנ םא אלא ,הרמ ץימ רוציי תמירג אלל    
.םישישקבו םידליב תוריצעל בוט ןורתפ אוה קיק ןמש
!תינורכ תוריצעב לופיטל קיק ןמשב שמתשהל ןיא
.יטיא לוכיע
.תורחא תופורתב שומיש רחאל ,םייעמ יעלות תקחרה
םינמשב ובובריע ידי-לע קיק ןמשה םעט תא תווסהל ןתינ
(Sassafras oil) סרפסאז ןמש וא ןומיל ןמש ומכ ,םירחא
.'דכו
ןומניק ימ ,ענענ/הטנמ ילע,ךכ םשל ,ול ףיסוהל םג רשפא
.םח ירט בלחב ותוא בברעל ןכו הפק וא
 
רוע תויעבב ינוציח לופיט
.(Itching) דוריגו תזזג 

םייניעב לופיט
רשא דוריגב ךרוצ לע רבגתהל ,םייניע תופיט שמשמ ןמשה
.םהמ םירז םיפוג תקחרהלו םיניע חותינל הוולינ    

תורהזא
.םדאל רתויב םיליער םיערזה
.הליחב םייוסמ םישנאב םורגל לולע ןמשה חוחינ