(הלוחכ/הנבל) הנברו
Vervain (White/Blue)
(Verbena officinalis
Verbena hastata)

אשנתמה ,רתויב האנ ,יתנש-בר חמצ הנברוה
םויכו ןוכיתה םיה ןגאב הרוקמ .רטמ 1 דע הבוגל
תודשב םיכרד ידיצל ,לבת יבחרב הצופנ איה
.םיננושמו תינח ייומד םילעה .םיחיש יכבשבו

םיחרפה .רבוטקוא דע לירפאמ תחרופ הנברוה
(הלוחכה הנברוב םילוחכו) םיריהב םילוגס


לודיג יאנת
הרישע עקרק
שמשל האלמ הפישח
םייעובש ,ררקמב םיערזה תא קיזחהל שי הטיבנה זוריזל
ןיב תכרוא הטיבנה .ביבאב םדקומ תשענה ,העירזה ינפל 
םוי 45-ל 20 
דיימ השעי שובייה .םיחרפה תחיתפל םדוק השעי ףיטקה


תיאופר תוליעפ
יוצמ םיליעפה םירמוחה זוכיר רקיעש ףא) םילעב םישמתשמ
שי .םיחרפב ןכו החירפה ינפל ףוסאל שי םתוא ,(שרושב
(Verbenalin) ןילנברו :םירמ (Glycosides) םידיסוקילג םהב
(Mucilage) יחמצ ריר ,יטמורא ןמש ,(
Verbenine) ןינברוו
.ןינאטו


הנברוה תונוכת
העזה תרבגה
הקינמב בלחה תומכ תרבגה
(
Liver) דבכה קוזיח
םיבצע קוזיח
העגרה
תותיווע דגונ

...ב לופיטל תשמשמ הנברוה
ישדוח רוזחמ רדעה
רבעמה ליג תועפות
הקינמב בלחה תרבגה
הרמ סיכו דבכ תויעב
הניש תויעב
(הלקה) ןואכיד
תונרגימו שאר יבאכ

(םיבצע תושישתל הפורת) םיבצעה תכרעמ קוזיח
הביקה תויוצווכתהו לוכיע תויעב תלקה
םייכינח תולחמב לופיט :הפה תפיטשל הלועמ לזונ
(Caries) תששע תעינמו 
םימינב םדה תמירז תרבגה

...ב לופיטל תשמשמ איה ףסונב
(Gall bladder) הרמה סיכ תקלדםייעמ יעלות
(Jaundice) תבהצ...ל הנברוה תשמשמ ,(הפיטש/השיבח) ינוציח שומישב
תויווכ ךע הלקה
תולק תורובחב לופיט
שאר יבאכ לע הלקה
המזקא לע הלקה
םומיד תריצע
דוריגו םייוריג תלקה
םיקרפמ תקלד תלקה


הנברו הת
תשבוימ הנברו תויפכ 3 לע םיחתור םימ לפס וקצ
תוקד 10 וניתמה
םויב םימעפ 3 ותש

קוזיח םשל התה תא תומגול ,ב"הרא תודילי ,םינאידניאה תושנ

...ב לופיטל םג ןתוא שמשמ התה
(Dysentery) הירטנזיד
ןטב יבאכ
תוננטצה
לועיש
םייעמ יבואכמ
שאר-באכו חתמ לע הלקהל
םימ רטיל יצחב ,םרג 20 דע 5

עבק תכירצל
םויב םימעפ 3 ,םימ רטיל יצחב םרג 4 דע 2
שומישה ףידע ,שאר-באכ לע הלקהל אוה שומישה םא
ימינפ אלו ינוציח שומיש וניהד ,(סרפמוק) השיבחב 

הסימתב שומיש
םויב םימעפ 3 ,רטיל-ילימ 4 דע 2


תורהזא
,ןכל שמשמו האקהל הנברוה תמרוג ,תולודג תויומכב
הביקה יוקינל 
ךרד הלודג תומכ .זוכירה לע ידיפקה רידס שומישב
ישדוח רוזחמ םורגל הלולע ,עבק 
ןויריהב תא רשאכ הנברוב שמתשהל ןיא

.