(הלוחכ/הנבל) הנברו
Vervain (White/Blue)
(Verbena officinalis
Verbena hastata)
 
 .רטמ 1 הבוגל אשנתמה ,רתויב האנ ,יתנש-בר חמצ איה הנברוה
םיכרד ידיצל ,לבת יבחרב םויכ הצופנו ןוכיתה םיה ןגאב הרוקמ
.תודח םיננושמו תינח ייומד םילעה .םיחיש יכבשבו תודשב

םיריהב םילוגס םיחרפה .רבוטקוא דע לירפאמ תחרופ הנברוה
.טעמ םיננושמו םיבחר ,םיכורא םילעה .(הלוחכה הנברוב םילוחכו)לודיג יאנת
.האלמ שמשו הרישע עקרק
םיערזה תא קיזחהל שי הטיבנה זוריזל
,העירזל םדוק םייעובש  ךשמ ,ררקמב   
.ביבאב םדקומ תשענה   
.םוי 4520 ןיב תכרוא הטיבנה   
 .םיחרפה תחיתפל םדוק השעי ףיטקה
.דיימ שבייל שי   
 


תיאופר תוליעפ
יוצמ םיליעפה םירמוחה זוכיר רקיעש ףא) םילעב םישמתשמ
שי ולאב .םיחרפבו החירפה ינפל ףוסאל שי םתוא ,(שרושב
(Verbenalin) ןילנברו :םירמ (Glycosides) םידיסוקילג
(Mucilage) יחמצ ריר ,יתמורא ןמש ,(Verbenine) ןינברוו
.ןינאטו
 
...הנברוה תונוכת
.העזה תרבגה .םיבצע קוזיח
.בלחה תומכ תרבגה .העגרה
.דבכה קוזיח .תותיווע דגונ

...ב לופיטל תשמשמ איה
.ישדוח רוזחמ רדעה .הניש תויעב
.רבעמה ליג תועפות .(הלקה) ןואכיד
.הקינמב בלחה תרבגה .תונרגימו שאר-יבאכ
.הרמ סיכו דבכ תויעב .םוח
.(םיבצע תושישתל הפורת) םיבצעה תכרעמ קוזיח
.הביק תויוצווכתהו לוכיע תויעב תלקה
םייכינח תולחמב-לופיט :הפה תפיטשל הלועמ לזונ
.(Caries) תששע תעינמו
.םימינב םדה תמירז תרבגה

...ב לופיטל תשמשמ איה ףסונב
.(Gall bladder) הרמ-סיכ תקלד .םייעמ יעלות
.(Jaundice) תבהצ

...ל הנברוה תשמשמ ,(הפיטש/השיבח) ינוציח שומישב

 
הנברו הת
.תשבוימ הנברו תויפכ 3 לע םיחתור םימ לפס וקצ
.תוקד 10 וניתמה
.םויב םימעפ 3 ותש

.קוזיחל התה תא תומגול ,ב"הרא ידילי ,םינאידניאה ישנ   
 

...ב לופיטל םג ןתוא שמשמ התה
.(Dysentery) הירטנזיד .תוננטצה
.ןטב יבאכ .לועיש
.םייעמ יבואכמ

שאר-באכו חתמ לע הלקהל
.םימ רטיל יצחב ,םרג 20 דע 5
עבק תכירצל
.םויב םימעפ 3 ,םימ רטיל יצחב םרג 4 דע 2
שומישה ףידע  ,שאר-באכ לע הלקהל אוה שומישה םא
.ימינפ אלו ינוציח שומיש וניהד ,(סרפמוק) השיבחב    
 
הסימתב שומיש
.םויב םימעפ 3 ,רטיל-ילימ 4 דע 2

תורהזא
,ןכל שמשמו האקהל הנברוה תמרוג ,תולודג תויומכב
.הביקה יוקינל    
ךרד הלודג תומכ .זוכירה לע ידיפקה רידס שומישב
!ישדוח רוזחמ םורגל הלולע ,עבק    
!ןוירהב תא רשאכ הנברוב שמתשהל ןיא