ירלס
Celery
(Apium graveolens)

,ןוכיתה-םיה ןגאב ורוקמ .יתנש-וד חמצ ירלסה
.לבת יבחרב ץפוה אוה ונממ
-ילכאמ ,םיקרמ ,תוקרי ילכאמ ,םיטלסב םישמשמ לועבגהו ירלס ילע
.הנושארה הנשה ילועבגב םישמתשמ .םיגדו רשב
תעדה תא תתל יאדכ ,לועבגה אוה רתויב לכאנה קלחהש ףא לע
.רתוי םיניזמ םילעהש ,ךכל

ירלס ילע
םילעה רומיש 
,םתוא ושביו םילעה תא בטיה ופטש
.םיכירפ ויהיש דע    
ושמתשהו ריוואל םוטא ילכב םוקיזחה
.ךרוצה יפל םהב    
ירלס יערז
םישמשמו רתויב םיניזמ םה .םיריעז ירלסה יערז
.םיקרמו םיבטר ,םילישבת לוביתל
לפלפו חלמ לש םמעט ןווגיל םג םישמשמ םה
.ץומח בורכל דחוימ ינייפוא םעט םיפיסומו

ירלס יערז ןמש
ןנילס ,(D-limonene) ןנומיל-יד וב ףידנ ןמש םיצממ ירלס יערזמ
,(Sesquiterpene alcohols) ןפרטיווקסס ילוהוכלא ,(Selinene)
תינונאדס המימלא ןכו (Sedanolide) דילונאדס
.(Sedanonic anhydride)
.םיילוהוכלא תואקשמ לש םמעט ןווגמ םיערזה ןמש
:הקיטמסוקהו םימשבה תיישעתב ,חוחינ ףיסומ ןמשה
.םיבילחתו םימרק ,םינובסב    


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו החל ,היירופ עקרק
.רירק טעמ םילקא
.האלמ שמש
.הרידסו הפוכת הייקשה
.ףוטפטב תוקשהל יוצר םילע תולחמ תעינמל    
תכרוא 'צ תולעמ 24 דע 21-ב הטיבנה .םיערזמ יובירה
.םימי 14 דע 10   
.העירזהמ 140 דע 90 ךות לבקתי לוביה
 !רוע תחירפ םורגל לולע ירלס יחמצב ךשוממ ףוג עגמ


תיאופר תוליעפ
.םיערזבו וישרושב ,ירלסה ץימב םישמתשמ
דיאולונדס ,ףרש ,תוקנח ,(D-limonene) ןנומיל-יד ליכמ ירלסה
(Sedanonic anhydrides) תויתונדס תומימלא ,(Sedanoloid)
.םיפידנ םינמשו
,תילופ הצמוחו C ןימטיו ,A ןימטיו ,ןגלשא ,לזרב ,ןדיס םילעב
.לועבגב רשאמ הברהב הלודג תומכב םלוכ

ירלסה תונוכת
.ןתשמ
.לשלשמ
.קזחמו ץירממ
.רוזחמה תא דדועמ
.םייעמ יעלות דימשמ
.תותיווע דגונ
.םיזג ךכשמ
.עיגרמ

םילעב שומיש
...ב לופיטל םישמשמ םיירטה םילעה 
.תיללכ העגרה
.ףוגה לש ימינפ יוטיח

.ןורגיש
.תרכוס

םיערזב שומיש
...ב לופיטל םישמשמ םה .תויטנדיסקוא יטנא תונוכת םיערזל 
.םד-ץחל רתי תדרוהל אוה םג שמשמ ירלסה ץימ (1)
ירלס יערז הת
.םישותכ םיירט םיערז השודג תיפכ לע םיחתור םימ וגזמ
.ותשו וננס ,תוקד 20 וניתמה

...םג התה
.בוט ןתשמ
.(עבק ךרד ינפוג לוגרית בולישב) לקשמ תיחפמ

תורהזא
התה תייתש .אפורב ץעוויהל ירלס יערז הת םיתושה לע
.םילזונ לש הלודג תומכ ףוגהמ קיחרהל הלולע    
...תכירצ הרקמב םג אפורב ץעוויהל םג שי
.הצמוח ילרטנמ
.םילרנימ וא םינימטיו
.ונימא תוצמוח
.ןיריפסא
.תולשלשמ תופורת
.לועישו ןוניצל תופורת
.וידעלב וא םשרמ יפל םא ןיב ,תורחא תופורת
לולע רבדה .הלודג תומכ תכירצ הרוסא ןוירהב םישנ לע
.הלפהו םחר תויוצווכתה םורגל    
.םייתנש ליגל תחתמ םידלי לע הרוסא הכירצה
.תוקינימל םג תצלמומ הניא התה תכירצ
(Contact dermatitis) עגממ רוע תקלד םורגל לולע ירלסה
.(Photodermatitis) לוגס-הרטלוא תנירקל רתי תושיגרו    

תושדח
2005 רבוטקוא
לודיג תוחתפתה טאמ ירלסב דיאונובלפ
ויהוא Case Western Reserve University-ב םירבכעב יוסינ
יוצמ רשא ,(Apigenin) ןינגיפא דיאונובלפהש הליג ,ב"הרא
.תינומרע ןטרס תוחתפתה טאמ ,תוריפבו תוקריב אפרמ-יחמצב
תכירצש ךכל תומדוק תויודעל תופסוותמ הז רקחמ תואצות
.ןטרס תולחמל ןוכיס תתחפהל הרושק תוריפו תוקרי
.לקשמב היילע ומכ ,יאוול תועפות ויה אל ןינגיפאה תכירצל

,(Grapes) םיבנע ,תוינטק ,ילוקורב ,ץע-חופתב םג יוצמ ןינגיפא
םג ומכ תוינבגעו (Leek) השירכ ,לצב ,היליזורטפ ,םינבדבוד
.ןייבו התב

.American Societies for Experimental Biology