2005 לירפא
היצנמידל ןוכיסו הדימעה ליגב רתי תנמשה
...Kaiser Permanente ירקוח

2005 רבמצד
רמייהצלאב תנכסמ רתי תנמשה
ב"הרא היפלדליפ Thomas Jefferson University ירקוח ירבדל
תלחמ תוחתפתהל רתי ןוכיסב םיאצמנ רתי לקשמ ילעב םייוצמ
ףוגה תסמ סקדניא ןיב רישי רשק אצמנ .רמייהצלא
(Beta Amyloid) דיאולימע הטב תומרו (BMI)
.חומב

.Journal of Alzheimer's Disease

2006 ראוני
רמייהצלא תעינמל תוינמדמד
...העינמב תועייסמ תוינמדמד

2006 ראורבפ
םיליכשמב רמייהצלא תלחמ
קרוי-וינ Colombia University-מ םירקוח תווצ
רמייהצלא תלחמ תורדרדיה בצקש הליג ב"הרא .םיליכשמ םישנאב רתוי ריהמ
.רתוי רחואמ ליגב הלחמה תצרופ ולא םישנאבש אצמנ דוע
אלל ,ןורכיזה רשוכו הבישחה ךילהת תורדרדיה הריהמ דחוימב
ןואכיד ומכ ,חומה לע םיעיפשמה ,םירחא םימרוגל רשק לכ
.(CVD) תירלוקסווידרק הלחמו

.Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry

2006 סרמ
רמייהצלא ימרוג םינובלח
ןובלח וליג ב"הרא John Hopkins University School ירקוח
ןובלחב רבודמ .רמייהצלא תלחמ תוחתפתהל ,םהירבדל םרוגה
.ןורכיז ןדבוא םרוגה ,(Amyloid-beta) הטב דיאולימע גוסמ

הלחמל םרוגהש הנעט רשא ,תמדוק החנה תרערעמ וז תילגת
,םיינויח בצע יאת וב םיסרוהה ,חומב םידבר לש תורבטצה וניה
.םידבר תורבטצה לש הז ךילהת םידקמ וליג םהש ןובלחהש ןוויכ

.Nature

2006 סרמ
רמייהצלאל ןוכיס תיחפמ םודא בורכ
םינינאיצוטנאש ואצמ הינטירב Cornell University-מ םירקוח
ינפמ םיניגמ םודא בורכב םירחא (Polyphenols) םילונפילופו
.רמייהצלא תלחמ תמרוגה תינוצמיח הקע
הלודג םודאה בורכה לש הנגהה תוליעפ
.ןבלה בורכה לש וזמ 8 יפ

.Food Science and Technology WT

תיצמת לש החוכ תא קדבש ,ידנליז-וינ רקחמ םג אצמ ליבקמב
םינינאיצוטנאב המוד הנגה ,רמייהצלא תלחמ לע תוינמדמד
.תינמדמדב (Anthocyanins)

2006 לירפא
רמייהצלאמ הנגהל Q-10 םיזנא וק
...תואטיסרבינוא 3

2006 לירפא
רמייהצלאל ןוכיס תיחפמ ינוכית םי טירפת
ב"הרא Columbia University Medical Center ירקוח ירבדל
ןוכיס תיחפהל (Mediterranean diet) ינוכית םי טירפת יושע
.40%-ב רמייהצלא תלחמל
.תיז ןמשו םיגד ,םיאלמ םינגד ,תוינטק ,תוריפב רישע טירפתב רבודמ

.Annals of Neurology

2006 יאמ
רמייהצלאל ןמס םיווהמ לקשמ יוויש יישק
הנקסמל ועיגה ב"הרא University of Washington-מ םירקוח
,השולח די תציחלו לקשמ יוויש תויעב ללוכ ,דורי ינפוג דוקפיתש
.רמייהצלא תלחמ תוחתפתהל םידקמ ןמיס תווהל םילולע
ומכ ,תינפוגה םתלוכי יבגל תוקידב ורבע הז רקחמב םינחבנה
.הזיחא קזוחו לקשמ יוויש ,הכילה
היושע ןיקת ינפוג רשוכ לע הרימשש ךכ-לע םיזמור רקחמה יאצממ
לע הרימש יכו ליגב תורושקה תויביטינגוק תויעב תייהשהב ליעוהל
.הז דוקפיתל ליעוהל היושע ינפוג רשוכ

.Archives of Internal Medicine

2006 ילוי
רמייהצלא תלחמו תוהובג רכוס תומר
תומרש ואצמ הידבש םלוהקוטס Karolinska Institute ירקוח
רשאכ ,תרכוס תלחמ תוחתפתה ינפל דוע ,םדב רכוס לש תוהובג
תלחמ תוחתפתהל ןוכיס תולידגמ ,תילובג םדב רכוסה תמר
.םייחב רתוי רחואמ בלשב רמייהצלא

.Annual Alzheimer's Conference, Madrid

2006 טסוגוא
רמייהצלאב םחולו ןורכיז קזחמ םיחופת ץימ
יושע ב"הרא University of Massachusetts-מ םירקוח ירבדל
.רמייהצלאב םחליהל עייסלו ןורכיזה תא קזחל ץע-יחופת ץימ
.םיכובמב אצמתהל םנורכיז רשוכ ןחבנ ,םירבכעב ושענש תונויסנב
תוחתפתה הדדוע םיחופת ץימ תכירצש אצמנ
םישדח (Neurotransmitters) םירטימסנרטוריונ
.ךכ בקע םנורכיז תא הרפשו םירבכעה לש םחומב

2006 טסוגוא
רמייהצלאל ןוכיס םיתיחפמ תוקריו תוריפ יצימ
ןוכיס ןיטקהל היושע עובשב תוקרי וא תוריפ ץימ תוסוכ 3 תייתש
םרוגהש ךכ-לע תוזמרמ רקחמה תואצות .75%-ב רמייהצלא תלחמל
,C ןימטיו אלו ץימב םייטנדיסקוא יטנאה םילונפילופה אוה ךכל
.וב ןיטורק אטבו E ןימטיו
ןיב קודה רשק יבגל תונעט תוקזחמ רקחמה תואצות
.הלחמל ןוכיסו טירפתה

.The American Journal of Medicine

2006 רבמטפס
רמייהצלא דגנ עייסמ תוירולק תחפומ טירפת
השענש ,ב"הרא Mount Sinai School of Medicine-ב רקחמ
בכעל היושע טירפתב תוירולקה תומכ תלבגהש הליג ,םיטמירפב
.רמייהצלאה תלחמ תוחתפתה תא
.Journal of Alzheimers Disease

2006 רבמטפס
רמייהצלא תלחמ טאמ םודא ןיי
Mount Sinai School of Medicine-ב השענש םירבכעב רקחמ
.חומ יאת תומו ןורכיז ןדבוא םהב טאה םודא ןייש אצמ ב"הרא
:םדא ינבב הנותמ הכירצל ךרע תווש תומכב ןייב ונזוה םירבכעה
.םירבגל הלופכ תומכו םישנל םויב ל"מ 148
(Resveratrol) לורטרבזרה ןיב רשק רבכ אצמנ רבעב
.תויטנמיד תויעב תתחפהו ןייב

.November's Federation of American Societies
for Experimental Biology Journal

2006 רבוטקוא
חומהמ קאלפ תקחרהל םוכרוכ
David Geffen School of Medicine at UCLA ירקוח ירבדל
קאלפ יעקשמ תקחרהב ןוסיחה תכרעמל עייסל םוכרוכ יושע ב"הרא
.הלחמל ןוכיס תיחפהלו חומהמ ,רמייהצלא תלחמל םירושקה
םימדקומה היבלשב וא ריעצ םדאהש לככ הלדג םוכרוכה תוליעי
.הלחמה לש

.Journal of Alzheimer's Disease

2006 רבוטקוא
רמייהצלאל ןוכיס ןיטקמ םינומיר ץימ
ב"הרא Loma Linda University in California-מ םירקוח ירבדל
יטנא םילונפילופ ליכמה ,םינומיר ץימ לש תימוי סוכ היושע
,הקיזמה םינובלחה תורבטצה תא תיצחמ ידכ ןיטקהל ,םייטנדיסקוא
.רמייהצלא תלחמל תמרוגה
,(Transgenic mice) םיינגסנרט םירבכעב השענ יוסינה
תלחמב ולחיש ךכ ,תיטנג וסדנוהש םירבכעב רמולכ
.רמייהצלא

.Neurobiology of Disease

2006 רבמבונ
רגבתמה חומ לע הניגמ תינפוג תוליעפ
היושע ב"הרא University of Illinois ירקוח לש םיאצממ יפל
תעב ודוקפית לעו חומה הנבמ לע רומשל עייסל תינפוג תוליעפ
רמייהצלא תלחמ תוחתפתה בכעל יושעו תונקדזהו תורגבתה
.תורחא תויטנמיד תולחמו
הבוט העפשה (Aerobic exercise) תיבוריאא תוליעפלש אצמנ
תוליעפ יגוסל סחיב ,ןקדזמה םדאב חומה ידוקפית לע דחוימב
.םירחא

.American Psychological Association - APA

2006 רבמצד
רמייהצלאה תלחמ לש 'עבצאה תעיבט' התהוז
,ימיכוריונ רמוח והיז הינטירב Cornell University-ב םינעדמ
(Cerebrospinal fluid) הרדישהו חומה לזונב ,םינובלח 23 וב
ןתינ םתואצמה יפלו (Biomarkers) םייגולויב םינמס םישמשמה
.רמייהצלא תלחממ לבוס םדא םא עובקל
תומיאל דיחי יעצמא םימוטפמיסה וויה הכ דע
הלוחה םא תיפוס עובקל היה ןתינ אלו הלחמה
קר אלא ,תרחא תיטנמיד הלחממ וא רמייהצלא תלחממ לבוס
.תוומה רחאלש חותינ תובקעב

2006 רבמצד
םילותחב רמייהצלא תלחמ
Edinburgh, St Andrews ,Bristol תוטיסרבינואב ףתושמ רקחמ
רמייהצלא תלחמ לש גוסמ םילבוס תיב ילותח םגש הליג הינטירב
.רגובמ ליגב
םירשפאמ ,םדאל סחיב ,לותחה לש םירצקה וייח
לע תופורתו םד ץחל רתי ,טירפת תועפשה רוקחל
.הלחמה ךלהמ

2006 רבמצד
ליעומ ןורטסוטסט רתי
ועיגה ב"הרא University of Southern California-מ םירקוח
ןוכיסב םיאצמנ ,ההובג ןורטסוטסט תמר םהל םירבגש הנקסמל
.רמייהצלא תלחמב תוקלל תחפומ
עיגה ,םירבכעב ןורטסוטסטה תומר תקידב לע ךמתסהש רקחמה
תעפשה תא טאהל יושע הז ןומרוה לע ססובמה לופיטש הנקסמל
.םישישק לע הלחמה תומדקתה יכילהת

2006 רבמצד
רמייהצלאמ ןגמכ ןיטורק אטב
ואצמ ב"הרא הינרופילק UCLA School of Medicine-מ םירקוח
הנבמ םהל םישנא לע ןגהל תויושע ןיטורק אטב לש תולודג תויומכש
,הלחמה תוחתפתהל ןוכיס רתי לעב ,(Genotype) םיוסמ יטנג
.תיביטינגוק תורדרדיהמ
.םייטנדיסקוא-יטנאה לש תרבגומ הכירצ רוזעת םישנא לש הז גוסל
.89%-ב ןוכיסה תנטקה ב רבודמ

.Journal of Gerontology