ןומיר
Pomegranate
(Punica granatum)

אוה .היסא ברעמב ןומירה ץע רוקמ
ןפיבו ןיסב ,ןוכיתה םיה תוצראב ץופנ
תופסונ תובר תוצראבו

הבוגל אשנתמו רישנ ,(םילועבג בר חיש םיתיעל) ןטק ץעה
-םודא םעבצו םיאנ ,םילודג ,םידיחי ,םיחרפה .םירטמ 5 דע
םיקירבמ םילעה .םתמתכ

הבהבהצ-המוח ,השקונ ותפילק ,זופת לדוגכ ירפה לש ולדוג
םיבר םיניעלג ליכמ אוהו יצמוח ירפה ךומ .ירוע ומקרמו

טלסב םבלשל ,םהש תומכ ןומירה יניעלג תא לוכאל ןתינ
(רכוס אלל וא םע) תנמשב םבברעל וא תוריפ 
םא ןיב ,חוניק תונוש תוצראב םישמשמ ןומירה ירפ יניעלג
םהילע םידרו ימ וא רכוס רוזיפ רחאל 
ץימה תססתה ידי-לע - ןייו יל'ג םג םיניכמ םיניעלגהמ
אירבו גנעמ ,ןנערמ (םיקתוממ) ןומיר יניעלגמ ירט ץימ
תויומכ לושיב ידי-לע םיניכמ (Grenadine) םינומיר רקיל
תוקד 5 ךשמב ,הנטק שא לע רכוסו םיניעלג לש תווש 
םיחיטש תעיבצל ןומיר ץימ שמיש סרפב
בוהצב תורוע תעיבצל ץעה תפילק תשמשמ וקורמב

םיפיט
דחוימב םייסיסע םיניעלג לעב היהי ולדוגל תיסחי דבכ ירפ
הרקיעב המודאו רוע תשוחת תלעב תויהל הפילקה לע
תועובש 4 דע ררקמב ןומיר קיזחהל ןתינ ףטקנש רחאל
איפקהל ןתינ םיניעלגה תא
ומיע רבד לכ םיתכמה ,ץימב םיניעלגה קרב רוקמ :בל ומיש
עגמב אב אוה 
:(ןשי דגב ךכ םשל שובלל ץלמומ) ירפה תחיתפל הלק הטיש
,םיכתחה דחא לע וצחל .וכרואל םייחטש םיכתח 4 ועצב 
םיחלפ העבראל וקלחו וצחל בושו םיינשל הצחי ירפהש ךכ 
!ירפל ץוחמ לא זתוי םיניעלגהמ קלח :בל ומיש 


לודיג יאנת
םח ,ךורא ץיקה וב רוזיאב ,האלמ שמשב גשגשי ןומיר ץע
רק ףרוחהו שביו 
בטיה תוזקונמ תוילוח תועקרק רחבמב חמצי אוה
העובק הייקשה השורד םהמ קלחל .ןזל םאתהב היקשהה
קותמו הצחמל קותמ ,ץומח םעט לעב :םינז 3 ןומירל
יונ יצעכ םישמשמ ,דחוימב האנ םתחירפש םיפסונ םינז
,(דדוב ץע וא חיש ,היח רדגכ) יונל םיחפטמ ותוא ןומיר
תואצוי רשא תוקנויה לש תידימת הקחרהו בקעמל קוקז 
עזגה ידיצמ 
סננ ץעכו לודג ץיצעב ןומירה ץע תא לדגל ןתינ
םיפנעה תא םוזגל שי ןכלו םישדח םיפנעמ היהית החירפה
ףיטקה לע לקיש רבד ,העגה הבוגל יוצר ,המודרה תפוקתב 
(ףרוחב םישקו ץיקב םיכר םיפנע) םירוחיימ השענ יובירה
(םיניעלג) םיערזמ םג דלגל ןתינ .הכרבה ידי-לע וא 
םינש 4 דע 3 רחאל בינהל ליחתי ץעה
הנשב ירפ ג"ק 140 דע ביני בטיה לפוטמש ץע


תיאופר תוליעפ
תפילקב ,םיניעלג / ירפב ,ותפילקב ,ץעה שרושב םישמתשמ
םיחרפבו ירפה

תינטוקינופ הצמוח אוה ץעה תפילקב (22%) ירקיעה ביכרמה
(Gallic acid) תילאג הצמוח שי ןומירב .(Punicotannic acid)
,Pseudo-Pelletierine ,IsoPelletierine :םידיאולקלאו
Pelletierine-ו Methyl-Pelletierine
ןגלשאבו תילופ הצמוח ,C ןימטיוב רישע ןומירה
ימוגו רכוס ,(1) ןינאטב הרישע ץעה תפילק

ןומירה תונוכת
(3) הרמ יצימ תיחפמ
(5) רוזחמ זרזמ
(3) ףוגה תא ןנצמ
(3) לוכיעל עייסמ
(5)(4)(2) םיעלות דימשמ

השביה ירפה תפילק (4)
םילועבגה תפילק (5)
הת (6)

(1) ילאירטקביטנא
(1) ילאריו-יטנא
(1) ץווכמ
(3) בל קזחמ
(6) םיבאכ ךכשמ

ץעה תפילק (1)
םיערזו םילע ,םיחרפה (2)
םיניעלגה/ירפה (3)


...תפיטשל ןומירה שמשמ תינוציח
קיתרנהמ תושרפה
הפ יעצפ
ןורג תקלד

לושלישב לופיטל ירפה תפילק תשמשמ ודוהב
,(Chronic dysentery) תינורכ הירטנזידבו
(Opium) םויפוא בולישב תופוכת םיתיעל


...שמשמ ןומירה ץימ
םייעמהמ םיטיזרפ תקחרה(Vomiting) תואקה דגנ


...ל תשמשמ (השותכ) ןומירה תפילק תקבא
םיינוציח םיעצפב םימומיד תריצע


(6) ...ב לופיטל שמשמ ןומירה תפילקמ הת
(הפה תפיטש) םייכינח תקלד
םייעמהמ םיטיזרפ תקחרה
לושליש
(Dysentery) הירטנזיד


ירפ םרג 100-ב םייתנוזת םיכרע
תורהזא
תידדה העפשה תויהל הלולע םינומיר זיכרת / ץימ תכירצל
תונוש תופורתב שומיש לע 
ליער תויהל לולע ץעה עזגב רתי שומיש

...תושדח - םינומיר ואר

.