םיקרח יחוד
םייחמצ
,םירחאו םייחמצ םיעצמאב םיקרח תייחדל תונויער רפסמ םכינפל
יאדכ דימת ךא ,תוירחא לכ ךכ לע ןיא .םינוש תורוקממ ופסאנש
.הביבסלו תואירבל תוקיזמ ןניאש תוטיש תוסנל
 

לצב בובז

תוריפ בובז
.תוריפה תליסלסל ןחיר ףנע ופיסוה

תיבה בובז

ןבל בובז

ןופפלמ תוישופיח

םישותי
.לינו תופיט רפסמב ושמתשה

תומינכ
.םוש ימב וססר

םינסחואמ חמקו הנופא ,תיעועש יקיזמ
.הנפד ילע ורזפ

תודוטמנ
.חמצה ביבס סטגט וא לותחה ינרופיצ יחמצ רפסמ ולתש
 

םילמנ
קינקיפה ןחלוש לע םילמנ תעפוה וענמ
.םימ םיאלמ םינטק םילכב ןחלושה ילגר תא ודימעה

םילמנ תדמשהל ןויתפ
,(Borax) סקרוב :םיווש םיקלחב ושמתשה
.רכוס תקבאו רוב תבוכרת   
םילמנ תדמשהל רתוי הקזח תבורעת
.חלמ תיפכ 1/2 .םינטוב תאמח םיקלח 6
.רוב תצמוח קלח 1 .םוח רכוס קלח 1

בורכה שע

םישוערפ
.הננב תופילקב ושמתשה
.בלכה ןוזמל םוש טעמו םירמש ופיסוה

.םישוערפ :ואר

תויצרק

 
םילולבש
.ץע רפא ורזפ
תדוכלמל םילולבש תכישמל ןויתפ
.םימב םיסמומ םירמשב וא הריבב ושמתשה
בורכ יעלות

הינבגע יעלות
םיקו'ג/םינקית
.םידעומה תומוקמב זופת תפילק תוסורפ וחינה
.וחינהו ןופפלמ וכעמ וא וסרפ
 
םינקיתל הליער תבורעת
,רוב תצמוח תקבא לש םיווש םיקלח ובברע
.סרית חמקו רכוס תקבא