הנפד ילע/ליצא רע
Bay Tree/True Laurel/Bay leaf
(Laurus nobilis)

הבוגל אשנתהל יושע ליצא רע (חיש וא) ץע
.דע קורי האנה ץעה .םירטמ דע 12 דע
.לוביתל םישמשמו הנפד ילע םייורק םילעה
,תווצקב םידדוחמו םיקלח םה ,םיקירבמו םיקלח הנפדה ילע
םהו םיענ חוחינ םילעל .ההכ קורי םעבצו מ"ס 7-כ םכרוא
.םישבוימ וא םיירט ,חבטמב םישמשמ
.דחוימב קזח קתקתמ חוחינ םיציפמ םישותכה םילעה

םילישבתב םישמשמ םהו םייטנקיפ חוחינו םעט םילעל
,םיגדל םילבתמ ,רשב ילכאמ ,םיקרמ הת םהב ,םיבר  
.ןוזמ רוטיעו (םינופפלמ) םישובכ תוקרי ,םיבטר ,םיזיכרת  
.Bouquet Garni לובית יחמצ תבורעתב םישמשמ םה
הלוכת םיריעצה םילעב .דבלב םירגוב םילעב שמתשהל שי

.הדימב םהב שמתשהל שיו זע םמעט .ההובג תיצמוח  
.הלחמב םיעוגנה םילעב שמתשהל אל בל םישל שי
.השגהה ינפל איצוהל שי לושיבב ושמישש םילע
.שביו םח םוקמב תורורצב םתיילת ידי-לע השענ םילע שוביי

...םיפסונ םישומיש
.םיענ ינייפוא חוחינ ול ףיסות םשובל הנפד ילע תפסוה
ענמי םידגב תוריגמו ןוסחיאב םירפס ןיב הנפד ילע רוזיפ
.(ריינ לכואה ףסכומ קרח) ףסכה גד ידי-לע םימרגנה םיקזנ  
תוישופיח) תוינוקדיח תוברקתה ענמי הווזמב םילעה רוזיפ
.ןוזמל (ןטנטק קדח תלעב תוקיזמו הנטק  
,םידגב תונוראב םישמשמו םיקרח םיחוד םישבוימה םילעה
.האובת ירגאמו םינסחמ  

.םחוחינ תא ודבאי הנשמ הלעמל ינב םילע :הרעה
.ףידנ ןמש 3% דע םילעב


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ (תיסיסב/תיצמוח) עקרק יגוס ןווגמ
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.ביבאה ףוס תארקל חרופ ץעה
.ץעה הארמ תא רפשי םוזיג
.מ"ס 20 דע 10 ךרואב םירוחייו הכרבה ,םיערזמ יובירה
תכרוא הטילקה .תוצעתהל ולחהש םיפנעב םישמתשמ   
.דרפנ ילכב אצמהל רוחיי לכ לע .םישדוח 6 דע   
.השרשה ןומרוהב שמתשהל שי   
םעפ ידימ םססרל שי ןושארה הטיבנה ןמיס תעפוה םע   
.הטילקה לע לקהל ידכ ,םימב   
שי םיערזמ יוביר םשלו דחא ןיממ םיחרפ אשונ ץע לכ
.םירובד ידי-לע השענ קוביאה .םיכומס םיצע 2 לדגל   
.תוקזח תוחורב דימע ץעה
.האנ היח רדג ץעה שמשי (םיחיש) םיאתמ םוזיג תועצמאב
.ןופצב רקיעב ,עבטב ץעה ץופנ לארשיב


תיאופר תוליעפ
.(3) ןמשבו (2) תוריפב (1) םישבוימ/םיירט םילעב םישמתשמ
.םיבר םידיאונובלפ שי םילעב דחוימבו ץעה לכב
.תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת ותפילקל דחוימבו ולוכ ץעל
םינפרט םהב ,םיפידנ םינמש 1%-ו םינוש םינמש 30% שי ירפב
םילוהוכלא ,(Sesquiterpenes) םינפרטיווקסס, (Terpenes)
.(
Ketones) םינוטקו
,םינפרט ,(
Eucalyptol) לוטפילקוי ליכמ םילעב ףידנה ןמשה
התבו הפלא (
Methyleugenol) לונגויליתמ ,םינפרטיווקסס
,(
Linalool) לולניל ,(Phellandrene) ןרדנלפ ,(Pinenes) םינניפ
.(Terpineol) לואניפרטו (Geraniol) לוינרג

םילעה תונוכת

(2) .הלפה םיררועמ
(1)(2) .לוכיעל םיעייסמ
(1) * .האקה םידדועמ
(1) .רוזחמ םידדועמ
(1) .םיליפט םילטוק
(1)(2) .םיררועמ
(1)(2)(3) .םיאטחמ
(1) .םיצווכמ
.ןובאית םיררועמ
(1)(2) .םיזג םיככשמ
(1) .םינתשמ
(1) .העזה םידדועמ
.תולודג תויומכב * 

...ב לופיט/...ל תשמשמ םילעה תטילח


.םיינזוא יבאכ ךוכישל שמשמ םילעה ץימ