לותח ינרופיצ
Calendula/Marigold
(Calendula officinalis)

דע בוהצ ,יתנש-דח חרפ אוה לותח ינרופיצ
.מ"ס 50 דע הבוגל אשנתהל יושע אוה .םותכ
.תינופצה הקירמאבו היסא ברעמ ,הפוריאב ץופנ חמצה

הרוטפמטב ושביו החירפה ןמזב לותח ינרופיצ תא ופסא
 .ןמשב תרתוכה ילע תא וססומ וא םעבצ תא רמשל ידכ ,הכומנ
.םיריעצ םדועב ופסא םילעה תא
.יקנ ריינ לע ,לצב תרתוכה ילע תא ושבי תויוקבדיה תעינמל

.םייח ,םילעה תאו םיחרפה תא לוכאל ןתינ
.םילרנימבו םינימטיוב דחוימב םירישע םילעה   
ילעל .טלסל םיצצוקמ םיפיסומ םיירטה תרתוכה ילע תא   
.קרמל םתוא םיפיסומו רתוי זכורמ םעט םישבוימה תרתוכה   
ונחט ,ףועו םילישבת ,םיקרמ ומכ ,םילכאמל בוהז ןווג ןתמל
.ןרפעזל ףילחת םג םישמשמה ,םישבוימה תרתוכה ילע תא   
.תפרפרו האמחל לכאמ עבצ םג םישמשמ םינוחט תרתוכ ילע
.אפרמ-יחמצ טבמאלו ףוג םרקל תרתוכ ילע תיצמת ופיסוה
רשא ,רעישל םייופמשו רוע יבילחת תיישעתב שמשמ חמצה
.טעמ ותוא םיריהבמ   
לכאמ עבצ שמשמה ,ריהב בוהצ עבצ םיקיפמ תרתוכה ילעמ
.םיקרמו זרוא ילכאמב   
.בוהז טעמ ןווג ול הנקמו רעיש תפיטשל םג שמשמ הז עבצ   
.םיחרפ רודיסב האנ ביכרמ םיווהמ לותח ינרופיצ יחרפ

םינפה יוקינל ינונמש בילחת
םירמוח
.םידקש ןמש וא תיז ןמש תופכ 4
.םישבוימ לותח ןרופיצ יחרפ תושודג תופכ 2
.םידרו ימ תופיט רפסמ

הנכה תוארוה
.ןמשה הב תירעק ,םימח םימב האלמה תבחמב וממח
.העש 1/2 ךשמ תונידעב ושחבו םישבוימה םיחרפה ופיסוה
.ררקתהל הל וחינהו תירעקה תא ואיצוהלודיג יאנת
.בטיה תזקונמ ,(תיסיסבו תיצמוח ללוכ) עקרק יגוס ןווגמ
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.דרפנב םייבקנו םיירכז :םינימה ינשמ םיחרפ חמצל
.םירובד ידי-לע השענ קוביאה
ךישמי (ביבאב) הנושארה העירזה רחאל .םיערזמ יובירה
.ומצעב עירזהל חמצה    
.םינוש םיקרח החדי הניגב חמוצה לותח ינרופיצ
.הקוריפ תא זרזת טסופמוק תמירעב ררופמו שבי חמצ רוזיפ
תיפותיש הייחמצ 
.תוינבגעו המדא-יחופת םידרו תעלד םע לותח ינרופיצ ולדג


תיאופר תוליעפ
.חרפב םישמתשמ
ןיטיצרווקוזיא םה לותח ינרופיצב םיירקיעה םיליעפה םיביכרמה
דיצודירפסהואנ ,(Narcissin) ןיסיצרנ ,(Isoquercitrin)
(Sterols) םילורטס ,(Rutin) ןיטור ,(Neohesperidoside)
.C ןימטיובו A ןימטיוב םירישע תרתוכה ילע .םידיאונטורקו
.ןמש 47%-ו ןובלח 37% שי םיערזב

(םילעהו םיחרפה דחוימב) חמצה תונוכת
(1) .רוע יאולחת יופיר זרזמ
.ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ
.םיבאכ ךכשמ
.לשלשמ
.ץווכמ
.הרמ יצימ תשרפה דדועמ

.יטפסיטנא/אטחמ
.יתקלד-יטנא
.ילאריו-יטנא
.תותויווע דגונ
.העזה דדועמ
.רוזחמ דדועמ

...ב לופיטל תינוציח שמשמ (1)
...ל םישמשמ םישותכה םילועבגה
.רוע ילולבת/תולבי תקחרה

הליג דנלוה University Medical Centre Utrecht-ב רקחמ
תטאהב ליעוהל יושע ,לותח ןרופיצב יוצמה ,ןיאטול ףסותש
ימרוג ינפמ ןיעה לע הנגהבו תירלוקאמה תונוונתהה ךילהת
.םינוש הלחמ

...ב לופיטל םישמשמ לותח ינרופיצ
.תוחופנ תוטולב
.(Jaundice) תבהצ
.המזקא

.םדה רוזחמב תויעב
.םיילגרב םיביכ
.(Spasms) תותיווע

שומיש הרשיא (Commission E) תינמרגה תופורתה תושר
...םיאבה םירקמב לותח ינרופיצב
עולה םורק תקלד
.(Inflammation of the oral/pharyngeal mucosa)   
.יופיר יישק םיעצפב (ינוציח) לופיט
.(Ulcus cruris) םיילגר יביכ

םיימוי םינונימ
הטילח
.םיחתור םימ רטיל-ילימ 150-ב שבוימה חמצהמ םרג 2 דע 1
תילזונ תיצמת
.ל"מ 2 דע 1 .(רטיל-ילימל םרג) 1:1 סחי
הסימת
.ל"מ 10 דע 5 .(רטיל-ילימל םרג) 1:5 סחי

.םיחרפהמ התמ רירמ תוחפ היהי תרתוכה ילעמ הת

...טבמא ימל לותח ינרופיצ תפסוה
.תררועמ.תננערמ

תורהזא
,םידליו םיטוטעז לע רוסא לותח ינרופיצב שומישה
.םישישקו םיינורכ םילוח ,תוקינמ    
.הלפהו רוזחמ דודיעל ששחמ ,ןוירהב םישנ
לע העפשה תויהל הלולע לותח ינרופיצב שומישל
.העגרה תופורת