ענענ/הטנמ
Peppermint/Mint
(Mentha piperita)

.מ"ס 50 הבוגל םיאשנתמה ,םיבר םינז הטנמל
ןווגב ,םילעה הנבמב אטבתמ םהיניב ינושה
.םחירבו םמעטב ,(לוגס דע ןבלמ) םהלש
.חמצב העיגפ אלל ,תע לכב הטנמה ילעמ ףוטקל ןתינ
תואקשמו התה םעט ןוויגל ,רשב תונמו םיטלסב תשמשמ הטנמ
.ץמוחבו הסיעל ימוג ,םיקתממ ,םיבטרב ,םיפירח תואקשמ

תובורעתב תשמשמ ,תשבוימ וא הירט, הטנמה
.חוחינו ןילבת-יחמצ    
רועה יוקינל םישמשמו םיננערמ ,םיננצמ הטנמ ימ
.םינפה רוע דחוימבו    

רועה ןונעירל רישכת
תוארוהםיביכרמ
תיכוכז ילכב םיביכרמה תא וחינה
.ליימא הפוצמ ילכב וא    
.לכה וסכיש ,םימה תא ופיסוה
.םימה תאוחיתרה
ילכל וריבעהו שאהמ וריסה
.תיכוכז    
.םימי 4 ךשמ היירשהב וכישמה
.תיכוכז ילכב ורמשו וננס

.ץמוח תוסוכ 2
.םיקקוזמ םימ תוסוכ 2
.הטנמ ילע לפס 1

       

תובאוכו תוצווכמ תופייע םיילגר תופכל תבורעת
תוארוהםיביכרמ
םינמשה תא ובברע
.תבורעתב םיילגרה תא וסע
.םיילגר טבמאב שמתשהל ןתינ    
.תנצנצב רתונה תא ורמש

.היוס ןמש לפס 1/2
.הטנמ ןמש תופיט 4לודיג יאנת
.םילקאה ירוזיא לכב טעמכ חמצת הטנמה
.בטיה תזקונמו הרישע ,עקרק יגוס ןווגמ
האלמ שמש
,םימב לועבג תשרשה ידי-לע השענ יובירה
.וישרוש לע ,חמצה תקולחב וא הכרבה    
.םירחא םיקיזמו תומינכ החוד הטנמה
הרהזא
,תוינדאב וא םילכימב הלדגל יוצר .תוריהמב תטשפתמ הטנמה 
.הניגה יחמצ ראש תברקב ובצוי רשא 
!ףוסבל ושירשי עקרקב םיעגונה םילועבג 


תיאופר תוליעפ
.םילעב םישמתשמ
,(זוחא 4 דע 1/2 זוכירב) ףידנ ןמש אוה הטנמב ליעפה ביכרמה
20 דע 5-ו ישפוח לוטנמ זוחא 78-ל 50 ןיב ןמשב .ןזל םאתהב
.םירחא םיביכרמל רושקה ,(Menthol) לוטנמ זוחא

הטנמ ןמש
...ימינפ םושייב
.ןטב יבאכו תותיווע לע ךכב לקמו םיזג ךכשמ
.(Bile) הרמ ץימ רוציי ריבגמ
...ימוקמ ינוציח םושייב
.(ימוקמ םיבאכ ךכשמ) שחלאמ
.םיבאכו םייוריג גיפמ
.לפוטמה םוקמל םד תמירז ריבגמ
הטנמ הת
םילע (םרג 5-כ) השודג תיפכ לע םיחתור םימ לפס וגזמ
.םישבוימ    
.םילעה תא ואיצוהו תוקד 10 דע 5 וניתמה
ןונימ
:םייעמו הביק תויעב לע הלקהל ,הת
.תוחוראה ןיב ,םויב םימעפ 4 דע 3 לפסה אולמ ותש
.םויב םרג 6 דע 3 :תיצמת
.םויב םרג 4 דע 2 :םישבוימ םילע

...לע לקמ התה
...םג התה

סוטפילקא ןמשב הטנמ ןמש בלשל גוהנ שאר-יבאכל
,תוקרה לע העש ידמ םיחרומ .סיסב ןמשב ללודמ
.הלקהל דע
 
.םייכינח תקלד לקמ הטנמ התב רוגריג
.המישנה יכרד תחיתפל תרזוע התה ידא תפיאש
לותנמ
חוחינ לעב אוה .הטנמה ןמשמ םיקיפמ (Menthol) לותנמה תא
.תועיגרמ תונוכתו ףירח ינייפוא
לועישב לופיטל ,דוריג לע הלקהל תיעבט הפורת שמשמ לותנמ
םדה-תמירז תצרמה ךות ,םיימוקמ םיבאכ ךוכישלו תוננטצהו
.לפוטמה רוזיאל
.םינוש הקיטמסוק ירישכתב שמשמ לותנמה

תורהזא
...ידי-לע שומישל ץלמומ וניא הירצומבו הטנמב לופיטה 
.תוילאיכנורב תותיוע ומכ ,תופירח תובוגתל ששחמ ,םידלי
.םיינורכ םילוח
.תוקינימו תורה םישנ
.עבק ךרד תברצמ םילבוסה
,הרמה סיכ תקלד ,הרמה יכרדב המיסחמ םילבוסה ולא
תמחמ לוכיע תויעב ,דבכ תויעב ,הרמה סיכב םינבא    
.(Achlorhydria) הביק תצמוחב רוסחמ    

...ונכתיש יאוול תועפות
תומדאה ,שאר-יבאכ ,רוע תוחירפ ,תוברצ ,הפב תובירצ ,םיביכ
דער ,בלה-בצק תטאה ,הביק יבאכ ,תשטשוטמ הייאר ,םינפה
.תעבטה-יפב הבירצ תשוחתו םירירש

תושדח
הירלמ ישותיו הטנמ ןמש
1999 רבמבונ
ןמשש וליג ודוה יהלד-וינ Malaria Research Centre-ב םירקוח
םהב ,תולחמ יאשונ םירחא םישותיו הירלמ ישותי החוד הטנמ
.יברעמה סולינה תחדקו (Dengue fever) הגנד תחדק ישותי
.םתוא לטוק ,ןמשב ,םישותיה ילחז םיצרוש םהב ,םימה סוסיר
.םימ עובר רטמ 1-ל רטיל-ילימ 3 אוה שרדנה ןונימה

.The New Scientist

2005 ינוי
זוכירה רופישל הטנמ
םינוש תוחוחינ תעפשהל עגונב RAC Foundation-ב רקחמ
רשוכ תא םירפשמ ןומניקו הטנמש הליג ,תינוכמב הגיהנ לע
.רתוי עוגר גהנה תא םישועו זוכירה