היבלאס/תיאופר הוורמ
Sage, common
Salbei :תינמרג
(Salvia officinalis)

יתנש-בר חיש איה תיאופרה הוורמה
.ןוכיתה םיה ןגא תוצראב ורוקמש האנ

טעמ םמעטו םייתפיטק הילע .מ"ס 70 דע הבוגל תאשנתמ הוורמה
,םיבר םינז תללוכ הוורמה תחפשמ .םילוגס-םילוחכ םיחרפה .רירמ
,סננאה תוורמ) םילעה תרוצו םמעט ,םחוחינל םאתהב םינוכמ רשא
.(הפוסכ הוורמו תשלושמ הוורמ
.החירפה ינפל ,היינשה הנשב םילעה תא ףוסאל שי

לוביתל םישמשמ םה .םיענ קזח חוחינ שי תיאופרה הוורמה ילעל
דחוימב לבוקמ הוורמב שומישה .הניבגו רשב ילכאמ יולימלו םיטלס 
.התל םעט ףסותכ חרזמה ימעב 
םסיס ןמש ,ןירמזורה ןמש םע בטיה בלתשמ תיאופרה הוורמה ןמש
ןומיל ןמש ,(Hyssop) בוזא ןמש ,רדנבל ןמש ,(Rosewood) רוחש 
.םירדהנ םימשב דחי םירצוי םלוכו םירחא רדה תוריפ ינמשו 
,םושיב יחמצ לש תובורעתב םישמשמ םישבוימ תיאופר הוורמ ילע
.םיביישרטפאו םינובס 


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו השבי תיסיסב עקרק
.האלמ שמש
הוורמה תא תוברהל ןתינ .ביבאה םותמ העירזה .םיערזמ יובירה
.השולש-םייעובש ךראת הטיבנה .הקולחבו הכרבהב ,םירוחיימ םג  

.םיצועמ היינשה הנשב םישענ םילועבגה
.שבד ירובד םיכשומ םיחרפה
בורכ יחמצ ןיב תיאופרה הוורמה תא ולדג
.םינוש םיקיזמ םהמ קיחרי רבדה ,רזגו  
ךומסב בטיה גשגשת תיאופרה הוורמה
...תיפותיש הייחמצ ואר .ןירמזורל  


תיאופר תוליעפ
הת תנכהל ,םישבוימה וא םיירטה ,תיאופרה הוורמה ילעב םישמתשמ
.(.םישביה םילעהמ םיצממ ותואה) ןמשו
.ריוואל םיטא תיכוכז ילכב הוורמה ילע תא רומשל שי

תיאופרה הוורמה תונוכת
.םייעמה תלועפ תא הרידסמ
.תאטחמ
.םוח הדירומ
.םד-ץחל רתי הדירומ

...לע הליקמ תיאופרה הוורמה

.רתי תעזה
.ןורג באכ/תוננטצה
.םיזג ללגב ןטב יבאכ
.םא בלח תליזנ
(1) רבעמה ליג תועפות
.םישקשקמ רטפיהל רוזעת הוורמ התב רעישה תפיטש
.העזה רקיעב (1)  
 
הוורמ ןמש
.םיזוחא 2.5 דע 1 זוכירב ףידנ ןמש ונשי תיאופרה הוורמה ילעב
,(Ocimene) ןמיצוא ,(Thujone) ןו'גות םניה ןמשב םיליעפה םירמוחה
לואנרוב (Camphor) רופמק ,(Limonene) ןנומיל ,(Cineole) לואניצ
.(Phenolic acids) תוילונפ תוצמוחו םינוש םינפרט ,(Borneol)
.םיקדייח ןווגמ םילטוקה םיטנדיסקוא-יטנא םניה ןמשב םיביכרמ רפסמ
 
תיאופר הוורמה ילעמ הת
.העש עבר ךשמב וסכו םימח םימב תיאופרה הוורמה ילע תא ולבט

םינונימ
.םויב םילפס 3 :הת
.םויב םימעפ 3 ,רטיל-ילימ 4 :תיצמת

...לע לקמ הוורמ התב רוגריג
.(Glossitis) ןושלה תקלד
.(Uvulitis) לבנעה תקלד
.(Pharyngitis) עולה תקלד
.הפ יעצפ
.(Stomatitis) הפ תקלד
.םייכינח תקלד

תורהזא
םישנ לע רוסא תיאופרה הוורמב שומישה ,בלח שביל התנוכת ללגב
.תוקינימ לעו ןוירהב  
םילבוסב תותיווע ררועל לולע תיאופרה הוורמה לש הילעב ןו'גותה
.(Epilepsy) היספליפא/הליפנה תלחממ  

...תושדח - תיאופר הוורמ ואר