(ןנושמ/ףוסכ) ןויבוזא/רדנבל
English lavender
(Lavandula angustifolia)

חוחינ לעב ,יתנש-בר חמצ אוה רדנבלה
.רטמ 1 דע הבוגל אשנתמה ,קתקתמ
.מ"ס 30 הבוגל םיאשנתמה םינז םנשי

.תווצקב םידדוחמו םירצ ,םיכורא םילעה
רדנבלה .תורוניצ ייומדו םינטק םיחרפה

(Lime) דיס תועקרקב ,ןוכיתה םיה תוצראבו הפוריאב ץופנ

,(Vinegar) ץמוחב וא (Oil) ןמשב ורשוהש רדנבל יחרפ
דחוימה םמעטב ,ילצו םיטלס ורישעי 
הז ללכב ,תואקשמו םיפוריס לש םמעט תא םיחרפב ונווג
קוקיבה ינפל םיחרפה תא איצוהל ורכז .(Milk) בלח 
םיגנידופו תוגוע םהב ורטעו םיחרפה תא ורכס
אלפנ םעט הל הנקי םיחרפב הדילג ןוויג
םירחא םיקרחו שע וקיחרי ,םידגב תונוראב רדנבל יחרפ
תיבה יבחרבו חבטמב םייולתה ,חמצהמ םישבוימ תורורצ
ךומסב הילת ליעות דחוימב.םיקרח וקיחריו םיענ חוחינ ורשי 
תונולחו תותלדל 
םישמשמ םיערזהו םישבוימה םיחרפה
הנהמו עיגרמ טבמאל ,תוינחיר הניש תוירכב 
םינובס חיר ןוויגלו 
וא הנישה ינפל ,טבמאל םיערזהו םישביה םיחרפה תפסוה
םדרהל רוזעת ,רדנבל הת תמיגל 
םיבר םימשבב יסיסב ביכרמ שמשמ רדנבלה ןמש

רעישל הפיטש ימ
ויחרפבו רדנבלה ילעב התיצחמ דע רטיל 1 תנצנצ ואלמ
תיקש וחינה וא יטסלפ הסכמב ומטיאו ןבל ץמוח ופיסוה
רחא הסכמ תרזעב ומטיאו קיטסלפ  
תועובש 4 דע 3 ךשמל (ןורא ומכ) ךושח םוקמב וחינה
םיקלחב םיקקוזמ םימ םע רדנבלה ץמוח תא ובברע
הפיפחה רחאל רעישה תפיטשל ושמתשהו םיווש  לודיג יאנת
םיציצעבו תוינדא ךותב תיבבו הניגב רדנבל ולדג
אלפנ חוחינל רדנבל יחמצב ןגב הבישי םוקמ ורדג
םירפרפו םירובדל הכישמ רוקמ הווהמ חמצה
בטיה תזקונמ ,תיסיסב עקרק יגוס רחבמ
האלמ שמש
ביבאב הלימקה .הנשל תחא ,רבמטפס-ינוי :החירפה
שלחיו טשפתי אלש ידכ חמצה תא םוזגל שי
ויתסבו ץיקב ,םיירט לועבג ירוחיימ וא םיערזמ יובירה

תיפותיש הייחמצ
.תידדהה תוחתפתה םידדועמ רדנבלו תינרוק תב
םהילע ןגי ,הניגה תוקריל ךומסב חמוצה רדנבל
...תיפותיש הייחמצ ואר .תונוש תולחמ ינפמ  


תיאופר תוליעפ
.םישבוימה םיחרפב קר וא םיחרפה ללוכ ,לועבגב םישמתשמ
לולניל ,(Perillyl alcohol) לילירפ לוהוכלא שי רדנבלה ןמשב
.(Geraniol) לוינרגו (Linalool)

םיחרפה שובי
םינטק תורורצ םילועבגהמ וניכהו וכתח
ררוואמו םח םוקמב ךפוהמב ולתו תורורצב םתוא ורשק
םיטא ילכב ורמש


רדנבל הת
םיחתור םימ לפסב םישבוימ/םיירט םיחרפ יצחו תיפכ וטלח
םויב םימעפ 4 ותש

תונוכת
םיבאכ ךכשמ
ןתשמ
םייעמב םיזג ךכשמ
עיגרמ
הבוט הנישל עייסמ
קזחמ
ילאירטקביטנא/אטחמ
ער הפ חיר גיפמ
תותיווע דגונ
הרמ ץימ דדועמ
הביק יצימ דדועמ
לועיש דגנ רזוע

עייסת התה תמיגל וא הנישה ינפל טבמאל רדנבל תפסוה
.םדריהל

םיינוציחו םיימינפ םישומיש
רדנבלה הת תטילח -ימינפ שומיש
םייעמב םיזג ענומו לועיש לע לקמ ,םיבאכ ךכשמ
ותוא עיגרי שותי תציקע םוקמ לע רדנבל הת םושיי
םיקרח תייחדל םג הבוט הטילחה

רדנבל ןמשב וא םילעב ימוקמ יוסיע -ינוציח שומיש
םישקשקב לופיטל הבוט הטילחב רעישה תפיטש
םיניכבו  

רדנבל ןמש
...ל שמשמ ,יודיאב םיקקזמ ותוא ,רדנבלה יחרפ ןמש
קוזיחו ןונעיר
תוקרה יוסע ידי-לע ,שאר יבאכ לע הלקה
תונרגימהו שארה יבאכ ךשמ רצקת ןמשה ידא תפיאש
תויטויביטנא תונוכת לעב) םיעצפ יוטיח לועיש ךוכיש
(יאוול תועפות אלל  
תוקלצ תרתוה אלל םיעצפ יופיר זרזמ ןמשה
(Neuralgic pains) םיבצע יבאכ לע לקי ןמש סרפמוק
שמשמ הסילמו ןומניק ,ןרופיצ ,רדנבל ינמש בוליש
טיכנורבב לופיטל  
ותעגרהל םורתת קונית טבמאל ןמש טעמ תפסוה


רדנבל טבמא
...לודג ילכב ,דחי ובברע
ילגנא חלמ .םילפס 4
םי חלמ .םילפס 2
ןמוש לד בלח תקבא .לפס 1
החממ תועצמאב ,קד ןוחט לעוש תלוביש חמק תופכ 2
רדנבל ןמש תופיט 40
10 םעפ ידמ ,םירחאה םיביכרמה בוברע ךות ,ופיסוה
רדנבל ןמש תופיט  
תיכוכז ילכל וגזמו בטיה לכה ורענ


המצוע בר יוטיח רישכת
,םידקש ,היוס ןמש תיפכל רדנבל ןמש תופיט 2 ופיסוה
הרו-ולא ץימ וא זול יזוגא ,תיז ןמש  
תוציקע ,םיפושפש ,שמש תויווכ ,תויווכ לע תורישי ומשיי
םיקלדומ םינועצפו םיקרח  

הרהזא
ותנוכת בקע ,תורה םישנ לע רוסא רדנבלב שומישה
םחרב תויוצווכתה ררועל 

.