הרבסוכ
Coriander/Cilantro
(Coriandrum sativum)

,םיצונמ םילע ול ,יתנש-דח חמצ הרבסוכ
.םילעה תחוטש היליזורטפל המודב
הצפוה איה םשמ ,הפוריא םורדב הרוקמ
.לבת יבחרב

.ר"מס 25 ןב חטש לע ערתשהלו רטמ 1 הבוגל עיגהל יושע חמצה
.תווצקה תארקל םיצונמ םישענו םישרפתמ ,םיריהב םיקורי םילעה
.ךכוסכ םתרוצו לוכשא ייומד ,םינטקו םינבל םיחרפה
.רזגל המודו ריהב םוח ,יביס שרושה
גגופתיש ,םיענ וניאש חיר םיציפמ םיחרפהו חמצה
.ינומיל חוחינ זא ופידי םיערזה .שובייה רחאל
.םאיפקהל ןתינ ךא ,שובייל םיתינ םניא םילעה

לכאמכ הרבסוכ
םישמשמ םיערזהו ,(Cilantro) ורטנלי'צ םג םיאורקה ,םילעה
.םיפירח םילכאמ יבבוח לע דחוימב םיבוהא םה .חבטמב תובר    
.(Salsa) הסלס בטורב םישמשמ םהו םיטלסל םתוא םיפיסומ    
.םהב שומישה ינפל רצק ןמז ףוטשל שי (םיכירפה) םילעה תא    
.רחא קרי לכ ומכ ,לושיבל ןתינ שרושה
ןילבתב ירקיעה ביכרמה םה ,םינוחט וא םימלש ,הרבסוכ יערז
,הפאמ ינימ ,קותמ םחלב םג םישמשמ םה .(Curry) יראק    
םמעט ןוויגלו םיצומח תנכהב ,םיקינקנ ,רשב ,תוניבג ,םיקתממ    
.(Gin) ןי'ג ומכ ,םיפירח תואקשמ לש    

יראק תקבא
םיביכרמ
.ףירח לפלפ תקבא 'ג 8
.הרבסוכ יערז 'ג 30
.ליבגנז 'ג 30
.לה יערז 'ג 30
.םוכרוכ 'ג 90
הנכה
.הקד הקבאל םיביכרמה לכ תא ונחט
.שבי םוקמב ,םוטא קובקבב וקיזחה


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו הרישע ,הלק עקרק
.(יקלח לצ ירשפא) שמש ףוטשו שבי ץיק
.שמשל ףושח דצב ,תוינדאב הרבסוכ לדגל ןתינ     
.עפשב הייקשה
.חל םילקאב בטיה חתפתי אל חמצה
,םימי רפסמ ידמ עורזל ץלמומ .יאמ-לירפאב ,םיערזמ יובירה
.םוי 45-כ ופלחי התלבק דע .הפיצר הבונת תלבקל     
.עקרקה תא ןשדל ןיא
.הכימתל ,םירחא םיחמצ ןיב םלדגל גוהנ .םיריבש םילועבגה
תורזפתה ינפל ,םתמחשה םע םיפסוא םיערזהו םילעה תא
.שובייל ותולתלו ולוכ חמצה תא ץצקל גוהנ .םיערזה     
.המוטא תנצנצב ,םיערזה תא קיזחהל שי םשוביי רחאל     
.רמ םעט בטיה ושבייתה אלש םיערז     
.הקתעהל דאמ שיגר חמצה
.הרבסוכה תחירפל םיכשמנ שבד ירובד
תיפותיש הייחמצ
.ותטיבנ תא זרזת ,ןונמכ תברקב הרבסוכ לודיג
.ותטיבנ תא בכעת רמוש תברקב הרבסוכ לודיג
.תיפותיש הייחמצ :ואר     


תיאופר תוליעפ
.םיירטה הילעבו הרבסוכה יערזב םישמתשמ

בהבהצ ועבצש ,(1%) ףידנ ןמש אוה הרבסוכב ליעפה רמוחה
.דחוימה ומעטו ינייפואה וחוחינ תא חמצל הנקמה אוה .ףוקש

.םיינונמש םירמוחו ןינאט ,(Malic acid) תילאמ הצמוח הב שי
.םויזנגמו לזרב ,ןגנמ ,םיינוזת םיביס םיליכמ םיערזה

הרבסוכה תונוכת
.תררקמ
.תנתשמ
.ןובאית תדדועמ
.ער לורטסלוכ התיחפמ
(1) .םייעמ יליפט הדימשמ

.תקזחמו הצירממ
.םיזג תככשמ
.תיתרכוס יטנא
.תיתקלד יטנא
.העזה תדדועמ

.(Salmonella) הלנומלס קדייח (1)  

...ב לופיטל תשמשמ הרבסוכ ילע תטילח
.ןימה ירביאמ ער חיר.הפהמ ער חיר

...הרבסוכ יערז הת
תויעב לופיטל שמשמ
.םייעמו לוכיע תכרעמ     
.עיגרמ

הרבסוכ יערז ןמש
,(Borneol) לואנרוב ,(Linalool) לולניל ליכמ הז ףידנ ןמש
,(Geraniol) לוינרג ,(Camphor) רופמק ,(P-cymene) ןמיצ
.(Alpha-pinenes) םינניפ-הפלאו  (Limonene) ןנומיל

...ב לופיטל שמשמ הרבסוכ יערז ןמש
(3) .הרמו הביק יצימ תשרפה
.ילאירטקב יטנאו יתיירטפ יטנא

(2) .םיקרפמ יבאכ
(2) .םירירש תייפרה

.החשמב (2) 
.לוכיע תוערפה (3) 

תורהזא
.תיטוקרנ העפשה תויהל הלולע הרבסוכ יערזב רתי שומישל
.רועב ןמשה עגמל םישיגרה םישנא םנשי

תושדח
1994 ראורבפ
תודבכ תוכתממ תרהטמ הרבסוכ
תודבכ תוכתממ ףוגה רוהיטב תעייסמ הרבסוכש וליג םירקחמ
.םוינימולאמו תיפסכו תרפוע ומכ

1977 ראורבפ
לורטסלוכו הרבסוכ
םירמוחה ףוליח לע הרבסוכה יערז תעפשה תא קדבש רקחמ
םהו הקזח העפשה םיערזלש אצמ ,תודלוחב םינמושה לש
.םדב לורטסלוכהו םידירצילגירטה תומר תא םידירומ
.התלע (HDL) הבוטהו הדרי (LDL) ערה לורטסלוכה תמר

2004 יאמ
ןוזמ תלערה דגנ הרבסוכ ילע
University of California-ב ףתושמ ינקיסקמ-יאקירמא רקחמ
,(Dodecenal) לנצדוד תבוכרתל יכ הליג ,ב"הרא הינרופילק
שמשל היושעש ,תילאירטקביטנא הנוכת ,הרבסוכ ילעב היוצמה
קדייח ומכ ,ןוזמב תואשינה תולחמ תעינמל חוטב יעבט יעצמא
.הלנומלסה
,םעט רסח ןוזמ ףסות חותיפל ליבוהל םייושע רקחמה יאצממ
לקלקתהל םייושעש ,רשב ומכ ,ןוזמ ירצומל הנגה יופיצ שמשיש
.יללכ יוטיח יעצמאו

.Journal of Agricultural and Food Chemistry