תיריע
Chives

Allium schoenoprasum - תילצב תיריע
Allium tuberosum - תימוש תיריע
Schnittlauch :תינמרג

תחמוצ איה הב ,הפוריאבו היסאב תיריעה רוקמ
הילטיאו ןווי ןופצב ארפ

יתנש-וד חמצ ,(Leeks) השירכ הז ללכב ,םינז 5 תיריעל
לצבה תחפשממ יתנש-בר תעקפ חמצ תילצבה תיריעה
רתוי םיקד ךא ,םיהכ םיקורי ,םילולח הילע ,ול המודב
רתויו מ"ס 40 הבוגל םיאשנתמו 
ןידע קורי לצבכ המעט
םוש לש ןידע םעט תימושה תיריעל
םילעה ףיטק רחאל דיימ דחוימב המיעט תיריעה
>ןוגרטו היליזורטפ ,תיריע ובברע ,דחוימ םעט תלבקל
לש םמעט ןוויגלו ןוזמה טושיקל םישמשמ תיריעה ילע
>םידואמ תוקרי ,םיטלס םהב ,תונוזמ לש לודג ןווגמ 
,זנוימ ,קינקנ ,תותיבח ,הניבג ילכאמ,לובית יבשע ,תואמח 
דועו ץמוח לובית ,םיקרמ 

דיתעב שומישל תיריע ילע ואיפקה
םע ןוליינ תיקשל םילעה תא ריבעהל שי האפקהה רחאל 
ורמשי םחירו םילעה םעט .ןסכור תריגס 
ילכב שומיש .םיידיה ינרופיצ תועצמאב תיריע ילע וצצק
תווצקה תמחשהל םורגי (ןיכס וא םיירפסמ) תכתמ 


תירגנוה הניבג
םיביכרמ

5% תניבג עיבג 1
קד םיצוצק תיריע ילע ןפוח
קד םיצוצק ,קורי לצב ילע טעמ :ילנויצפוא
ץוצק ,רימש טעמ :ילנויצפוא
הקירפפ טעמ
לדרח טעמ :ילנויצפוא

הנכה
ררקמב ורמשו םירמוחה לכ תא בטיה ובברעלודיג יאנת
המצעמ הברתת איה .לופיטל הקוקז הניאו טעמכ תיריעה
...םיאבה םיאנתב גשגשתו תוריהמב
(תיקלח וא) האלמ שמש
בטיה תזקונמו טעמ הירופ עקרק
הייקשה לע הדפקה
םילע תוחתפתה דדועת םיחרפה תרסה
חתפתהל הנשכ ךרוא םהל םיערזמ המצע הברמ תיריעה
.הינשה לודיגה תנשב קר םירצונ םיערזה .לשב חמצל 
ידי-לע םג התוברהל ןתינו םיחמצ שוגכ תחתפתמ איה 
םינש 3-ל תחא ,ביבאב תאז עצבל שי .הקתעהו הדרפה 
וכישמיו מ"ס 5 ךרואב ורתוויש ךכ ,תיריעה ילע תא וצצק
לודגל 
הניגב האנ יונ חמצ תשמשמ תחרופ תיריע
םירפרפ הילא תכשומ החירפה

...תיריעה םע בולישב ולדגת המ
ומעט תאו רזגה תוחתפתה תא רפשי .רזג
(הנופאמו הסחה ילעמ ןכו) ונממ תומינכ קיחרי .ירלס

הרהזא
...ל ךומסב תיריעה חמצ לודיג
(Apple scab) ןאצה תדרג תלחמ ענמת .חופת-ץע ישרוש
(Black spots) םירוחש םימתכ םהה ענמת .(Roses) םידרו

...תיפותיש הייחמצ וארתיאופר תוליעפ
השירכ ,לצב ילעל המודב ,םילעה .תיריעה ילעב םישמתשמ
לעב רמוח ,(Flavonols) םילונובלפב םירישע םושו (Leek)
(Tumors) םילודיג תוענומ תונוכת

ףידנ ןמש (וז החפשמ ינב ראשב םג ומכ) תיריעה ילעב
הנקמה (תויטויביטנא תונוכת הל) תירפוגב רישע ףירח
םיינייפוא םעטו חיר םהל

C ןימטיוו A ןימטיו ,ןגלשא ,ןדיסב תיריעה הרישע ןכ ומכ
םיינישהו םיינרופיצה קוזיחל ליעות תיריע תכירצ

תושדח
הלגמ ,National Cancer Institute ןוחריב םסרופש רקחמ
ןוכיסה תא הניטקמ (Allium) םוילאה תחפשמ תכירצש
...תואבה ןטרסה תולחמ תוחתפתהל
(Stomach Cancer) הביקה ןטרס
(Colon Cancer ) סגה יעמה ןטרס
(Esophagus Cancer) טשווה ןטרס

ןוכיס הניטקמ וז הצובקש הליג ,ןיסב ךרענש ,רחא רקחמ
...ב תולחל
תינומרעה ןטרס

םויב הלעמו םרג 10 איה תצלמומה הכירצה
םושב האצמנ םלוכמ הלודגה העפשהה

.