(תימוש/תילצב) תיריע
(Schnittlauch :תינמרג) Chives
(Allium schoenoprasum - תילצב תיריע)
 (Allium tuberosum - תימוש תיריע)

תחמוצ איה הב ,הפוריאבו היסאב תיריעה רוקמ
.הילטיאו ןוי ןופצב ארפ
 
.(יתנש-וד חמצ ,השירכ הז ללכב) םינז 5 תיריעל
המודב .לצבה תחפשממ ,יתנש-בר תעקפ חמצ תילצבה תיריעה
הבוגל םיאשנתמו רתוי םיקד ךא ,םיהכ םיקורי ,םילולח הילע ,ול
.ןידע קורי לצבכ המעט .הלעמו מ"ס 40
.םוש לש ןידע םעט תימושה תיריעל

!םילעה תפיטק רחאל דיימ דחוימב המיעט תיריעה
.ןוגרטו היליזורטפ ,תיריע ובברע ,דחוימ םעט תלבקל

לודג ןווגמ לש םמעט ןוויגלו ןוזמה טושיקל םישמשמ תיריעה ילע
,לובית יבשע ,תואמח ,םידואמ תוקרי ,םיטלס םהב ,תונוזמ לש
.דועו ץמוח לובית ,םיקרמ ,זנוימ ,קינקנ ,תותיבח ,הניבג ילכאמ

.דיתעב שומישל תיריע ילע ואיפקה
םע ןוליינ תיקשל םילעה תא ריבעהל שי האפקהה רחאל    
.ורמשי םחירו םילעה םעט .ןסכור תריגס    
תכתמ ילכב שומיש .םיידיה ינרופיצ תועצמאב תיריע ילע וצצק
.תווצקה תמחשהל םורגי (ןיכס וא םיירפסמ)    

תירגנוה הניבג
הנכה
לכ תא בטיה ובברע
.ררקמב ורמשו םירמוחה

םיביכרמ
5% תניבג עיבג 1
קד םיצוצק ,תיריע ילע ןפוח
,קורי לצב ילע טעמ :ילנויצפוא
קד םיצוצק 
ץוצק ,רימש טעמ :ילנויצפוא
הקירפפ טעמ
לדרח טעמ :ילנויצפואלודיג יאנת
המצעמ הברתת איה .לופיטל הקוקז הניאו טעמכ תיריעה
...םיאבה םיאנתב גשגשתו תוריהמב
.(תיקלח וא) האלמ שמש
.בטיה תזקונמו טעמ הירופ עקרק
.הייקשה לע הדפקה
.םילע תוחתפתה דדועת םיחרפה תרסה
חתפתהל הנשכ ךרוא םהל ,םיערזמ המצע הברמ תיריעה
.הינשה לודיגה תנשב קר םירצונ םיערזה .לשב חמצל    
ידי-לע םג התוברהל ןתינו םיחמצ שוגכ תחתפתמ איה    
.םינש שולשל תחא ,ביבאב תאז עצבל שי .הקתעהו הדרפה    
וכישמיו מ"ס 5 ךרואב ורתוויש ךכ ,תיריעה ילע תא וצצק
.לודגל    
.הניגב האנ יונ חמצ תשמשמ תחרופ תיריע
.םירפרפ תכשומ החירפה    
...תיריעה םע ולדג
.ומעט תאו רזגה תוחתפתה תא רפשי .רזג
.(הנופאמו הסחמ ןכו) ונממ תומינכ קיחרי .ירלס

...ל ךומסב תיריע לודיג
.(Apple scab) ןאצה תדרג תלחמ ענמת .חופת-ץע ישרוש
.(Black spot) 'םירוחש םימתכ' םהה ענמת .םידרו

.תיפותיש הייחמצ :וארתיאופר תוליעפ
השירכ ,לצב ילעל המודב ,םילעה .תיריעה ילעב םישמתשמ
לעב רמוח ,(Flavonols) םילונובלפב םירישע םושו (Leek)
.(Tumors) םילודיג תוענומ תונוכת

,ףירח ףידנ ןמש (וז החפשמ ירבח ראשב םג ומכ) תיריעה ילעב
חיר םהל הנקמה ,(תויטויביטנא תונוכת הל) תירפוגב רישע
.םיינייפוא םעטו

.C ןימטיוו A ןימטיו ,ןגלשא ,ןדיסב הרישע תיריעה

.םיינישהו םיינרופיצה קוזיחל ליעות תיריע תכירצ

תושדח
הלגמ ,National Cancer Institute ןוחריב םסרופש רקחמ
תוחתפתהל הנכס הניטקמ (Allium) םוילאה תחפשמ תכירצש
...תואבה ןטרסה תולחמ
טשוו ןטרסו סג יעמ ןטרס ,(Stomach) הביק ןטרס
.(Esophagus)

 ןוכיס הניטקמ וז הצובקש הליג ,ןיסב ךרענש ,רחא רקחמ
.תינומרע ןטרסב תולחל

.םויב הלעמו םרג 10 איה תצלמומה הכירצה

.םושל התיה םלוכמ הלודגה העפשהה