רוזג תיצרח ןב
Tansy
(Tanacetum vulgare)

ינחיר יתנש-בר חמצ אוה רוזג תיצרח ןב
.רטמ 1 דע הבוגל אשנתהל יושע אוה .םלועה יבחרב ץופנה
םירוזיאבו םילחנ תודג לע ,םיכרד ידיצל חמוצ רוזג תיצרח ןב
.םהילושב םיננושמו ךרש ייומד םיהכה םילעה .םיממוש
.זע החירו םירותפכ תייומד (רבמטפס-ילוי) הבוהצה החירפה
.םישוערפו םילמנ ונממ קיחרי תיבב חמצה רוזיפ
ידכ ,חמצב רשב ףשפשל גוהנ היה ררקמה תאצמה ינפל
.םיבובז ונממ קיחרהל   
,םפיסוהל ןתינ .םילשובמ וא םייח םילכוא םילעה תא
.םהב לבתל םג גוהנ .טלסל ,תונטק תויומכב   
םלכואל ןתינ .ןומיל םעט ריכזמה ,דחוימ םעט םיחרפל
.ןוזמה תא םהב טשקלו   
.טושיקלו םיחרפ ירודיסל םימיאתמ םיחרפה
.םייח-ילעבל ליער תיצרחה ןב
.דמחמ תויח ונממ וקיחרה    
.ותוא סועלל םינהנ םיזיעו םישבכ    
.קורי עבצ קיפהל ןתינ םיריעצה םישרושהמ
.בוהצ עבצ םיקיפמ םיחרפהמו םילעהמ   


לודיג יאנת
.החל היירופ ,עקרק יגוס ןווגמ
.האלמ שמש
.םיערזמו םישרושה תקולח :ריהמ יובירה
.תישומ ומכ ,םיליעומ םיקרח םיכשומ םיחרפה
.קריה ןגבו ירפ יצע ןיב חמצה תא בלשל ךכיפל ץלמומ    
.וילע ןיגב קר חמצה תא םילדגמו םיחרפה תא םיריסמה שי
.תוריהמב ומצעמ טשפתמו ןטלתש חמצה :בל ומיש


תיאופר תוליעפ
.םישבוימ וא םיירט ,םיחרפבו םילעב םישמתשמ
,ףרש ,ןומיל תצמוח ,רירמ דיסוקילג ליכמ רוזג תיצרח ןב
,(Pyrethrin) ןירתריפ ,(Oxalic acid) תילסקוא הצמוח
,(Sesquiterpene lactones) םיינפרטיווקסס םינוטקל
.C ןימטיוו (Terpenoid) דיאונפרט
.(Thujone) ןו'גות אוה חמצב ירקיעה ליעפה רמוחה

רוזגה תיצרחה ןב תונוכת
.השיבחב עיגרמ
.ץירממ
.קזחמ
(1) .םייעמ יעלות דימשמ
.תותיווע דגונ
.םייעמב םיזג ךכשמ
.רוזחמ תא דדועמ
.םיערזה הז ללכב (1)  

...ב לופיטל תיצרחה ןב שמשמ ינוציח םושייב

...ב לופיטל (תורהזא ואר) תיצרחה-ןב הת שמיש רבעב
...ב לופיטל שמיש (0.15%) תיצרחה ןב ןמש
.םייעמב םיזג
.לוכיע תויעב

...ב לופיטל השמיש ןייב חמצה תטילח
.(Strangury) ןתש ןתמב םיישק
.תוילכ תשלוח
תורהזא
...םורגל לולע ןמשבו וב ימינפ שומיש .רתויב ליער חמצה 
.חומלו תוילכל קזנ
.הלפה
.תואקהו םילושליש
.המישנה קותיש
!דחוימב ליער ןמשה