הרוטע תיצרח
Chrysanthemum, Wild
Garland chrysanthemum :םג
(Chrysanthemum coronarium)

איה םשמ ,ןיסו ןפיב ורוקמש יתנש-דח ,האנ רב חמצ תיצרחה
.יאמ דע ראורבפ שדוחמ החירפה .םלועה יבחרב הצפוה

תודשב הצופנ איה .ןבלו בוהצ םהב םיטלוששכ ,םינווגמ היעבצ
,םילודג תחרפת ישאר תותברותמה תויצרחל .םיחל תומוקמבו
.םייארפה םינזל תיסחי

,םילשובמ וא םייח ,קזח חוחינ םהל ,םילועבגהו םיריעצה םירצנה
.טלסל הפסוהל םינייוצמ םיריעצה םילעה .תוקרי טלסב םישמשמ
םתוא ףוטקל שיש ךכ ,םפוסיא רחאל רצק ןמז םילבונ םילעה
.םהב שומישה ינפל רצק ןמז
,ידמ ההובג הרוטרפמטב וא הדימה לע רתי םילשובמה םילע
!םירמ םיכפוה
.(!רמ חרפה זכרמ) לכאמ םה םג םישמשמ תרתוכה ילע
ומשש ינחיר ץימחת םהמ םיניכמו תרתוכה ילע תא םישבוכ ןפיב
.(Kikumi) ימוקיק.(Pyrethrin) ןירתריפ :יעבט םיקרח לטוק תנכהל תשמשמ תיצרחה

(החירפה רחאל דיימ) ולוכ חמצה תא םישביימ
.קד ותוא םישתוכו
- וא -
.םיסיממ תרזעב ,םיחרפבש ןמשה תא םיצממ
...ןה שומישה תורוצ
.ףיחרת
.םיקרח החודכ ,רועה לע הקבאה רוזיפ
,םישבוימה םיחרפה תפירש ידי-לע הליטק
.ןשעה רוזיפו    


לודיג יאנת
,עקרק יגוס ןווגמב הלדג איה .רתויב דימע חמצ תיצרחה
.בטיה תזקונמו תרשעומ עקרק ףידעת ךא     
.(ץיקב יקלח לצ וא) האלמ שמש
.המצעב העירזמ תיצרחה .םיערזמ יובירה
.תועובש 4-כ ופלחי רגוב חמצ דע העירזהמ
םיכומס םיחמצ לע ןגמה ,הלועמ יפותיש חמצ תשמשמ איה
.תיפותיש הייחמצ :ואר .םירחא םיקיזמו םילחז ינפמ     
.עקרקב תודוטמנ הקיחרמ תיצרחה ישרוש תשרפה     תיאופר תוליעפ
שביל םיגהונ םתוא ,םיחרפב םישמתשמ
.םילעבו (לצב)

,ונימא תוצמוח ןווגמ ןילוכ םהב שי .ףידנ ןמש םיליכמ םיחרפה
,(Borneol) לואנרוב ,םידיאונובלפ ,(Glycosides) םידיסוקילג
טעמ ,A ןימטיו ,(Adenine) ןינדא ,(Camphor) רופמק
.דועו B1 ןימטיו

...םיחרפה
.םיעיגרמ
.םיאטחמ
.םייטויביטנא

,דבכה תעגרהל תיצרחה תשמשמ תיניסה האופרב
.בלה קוזיחו םיזג ךוכיש ,םינלער תקחרה

.םינוש םילופיטל םישמשמ חרפה לש םינוש םיעבצ
...תויעבל ,הבוהצה תיצרחה תשמשמ רקיעב
.תעפש
.תורומרמצ
.ןורג יבאכ
תוננטצה
.שאר יבאכ
.םוח
.(הייאר תויעבב לופיטל תשמשמ הנבלה תיצרחה
זברע שרוש ומכ ,םירחא אפרמ יחמצ ףוריצב ,היחרפ
...ב לופיטל םישמשמ ,הרעי וא לכ-אפרמ ,(Gentian)
.תשטשוטמ הייאר.םייניע תקלד
.הפיטש ימ וא (סרפמוק) היטרב אוה םושייה

...ב לופיטל םינבלה םיחרפה םישמשמ םיתיעל
.תרוחרחס


ןונימ
15 דע 5 היהי אוה בורל .םילפטמ הב היעבב יולת ןונימה
.המח תיצמת וא הטילחכ בורל ,םישבוימ םיחרפ םרג
.םישותכ תויצרח יחרפמ ,תויצרח הת לע םיצילממה שי

...םילעה
.םיחייכמ
.לוכיעל םיעייסמ

לופיטל םישמשמ םה (Black pepper) רוחש לפלפ בולישב
.(Gonorrhea) הביזב

.גנובב/לימומקל ףילחתכ םילעב םישמתשמה שי

.B1 ןימטיוב םירישע ,(הלעמל ואר) לוכאל ןתינ םתוא ,םילעה
.A ןימטיוו C ןימטיו לש תונטק תויומכ םג םהב שי

תורהזא
...לע רוסא תיצרחב שומישה 
.לושלישמ םילבוסה.תויצרחל םייגרלאה