הרדגה
.העיגפל שיגר רשא ,םד-ילכב רישע ףוג רביא אוה ףאה
ןידע רוע) םיירירה םימורקהמ םד ןדבוא ועמשמ ףאהמ םומיד
...םיללוכ ולא .ותוא םידפרמה (םד-ילכב רישע ,חלו
.רתויב חיכשה עוראה .(Nostrils) םיריחנה דחאמ
.(Nasal cavity) ףאה ללח
.(Nasopharynx) ןוילעה עולה

רוזיאב םומיד .ףאה תציחמ הצקב םישחרתמ םימומידה תיברמ
.הריצעל ללכ-ךרדב לקו יניצר וניא הז
תציחמב) רתוי הובג םוקמב םומיד שחרתמ רתוי תוקוחר םיתיעל
.לופיטל רתוי םישק ולא םומיד יגוס ינש .וב רתוי קומע וא (ףאה

,תיכנא (Cartilage) סוחס תמקר הניה (Septum) ףאה תציחמ
.םיירירבש םד-ילכב תדפורמו ףאה ירדח ינש ןיב הדירפמה

ךא ,ףאה תמדקב םיאצמנה םד-ילכ םה םימומידה תיברמ רוקמ
,(Posterior bleeding) ןורגבו ירוחאה ףאה קלחב שחרתמ םקלח
.יאופר לופיט דימת טעמכ שרוד הז הרקמ ןכלו טולשל השק םהב

םימרוג
...בקע םרגיהל לולע ףאהמ םומיד 
.(Idiopathic) יתפוידיא/עודי יתלב םרוג
.ףאב טוטיח ללגב ומכ ,הלק תינפוג העיגפ
.הקזוחב ףאה חוניק
.וב יהשלכ הלבח וא ףאב הרישי העיגפ
ןמזב הרוק רבדה .ףאה לש ימינפה דופירב שבוי וא יוריג
,(Allergic rhinitis) תיגרלא תלזנ ,השבי הביבס ,הכומנ תוחל   
.סיטיסוניסו תוננטצה   
.דחוימב רק ריוא גזמ
.ףאל רז ףוג תרידח וא (Polyp) פילופ תחימצ
.ףא יסיסרתב שומיש
.ץמואמ לוגרית
.ןידאמוק ומכ ,םד תולולדמ תופורת וא ןיריפסא תכירצ רתי
.היגרלא
.ףאב לודיג
.םימסב שומיש :ואר .(Cocaine) ןיאקוקב שומיש
...ףאהמ םד ןדבואב תנייפאתמה הלחמ
.סניק'גדוה תלחמ
.(Scarlet fever) תינש
.C ןימטיו :ואר .(Scurvy) הנידפצ
.(Rheumatic fever) תינורגש תחדק
.היליפומה
.םד ןטרס
...ל רושק תויהל םג לולע ףאהמ םומידתיתשרות תוימינ תובחרתה
(Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia - HHT)  
,(Osler-Weber-Rendu Syndrome) ודנר-רבוו-רלסוא תנומסת
הדיל םתכל המודה ,םד ילכ לודיגב הרושקה הערפה   
.ףאה לש ירוחאה קלחב (Birthmark)  
םומידה תריצע
...יאופר עויס אלל ףאהמ םומיד רוצעל ןתינ ללכ-ךרדב
,ףאה לש ךרה רוזיאה תא ,עבצאהו ןהובה תועצמאב ,וקדה
.םינפה תומצע דגנכ    
תוקד 5 ךשמב קדהל וכישמה
.(ןועשה יפל)   
דע ,ךרוצה יפל ךכב וכישמה   
.םומידה לש תטלחומה ותריצע   
הדפקה ךות ,תויחונב ובש
.בלהמ הובג היהי שארהש   
.םרומ שארב ,החונמב בכשל םג ןתינ   
.םייחלהו ףאה לע התוא וחינהו שותכ חרקב ןוליינ תיקש ואלמ
רזוח םומיד תעינמ
.תולעמ 45 דע 30 תיווזב םרומ שארהשכ וחונ
םכילע םא .רבד וכותל ורידחת לאו ףאה תא וחנקת לא
.ףאהמ אלו וכרד טלמי ריואהש ךכ ,הפה תא וחתפ ,שטעתהל   
.האוצ ךכרמב ושמתשה .םייעמה ןוקיר תעב ץמאממ וענמיה
.םיצפח תמרה תעב תופפוכתהו ץמאממ וענמיה
.תע לכב ,בלהמ הובג היהי שארהש רומשל ולדתשה
.ןושיעמ וענמיה
תכירצמ וענמיהו ךרו לק טירפת לע ,םומידה רחאל ,ורמיש
.תוחפל ,תועש 24 ךשמב םימח תואקשמ   
.('דכו ןיריפסא) םד תוללדמ תופורת תליטנמ וענמיה
ךכל עגונב וצעוויה ,תועיבקב ולא תופורת םילטונ םתא םא   
.אפורב   
.ףאה ךותב תנמשמ החשמ םושיי לע תורוהל יושע אפורה
הפיאש ידי-לע םד ישירקמ רטפיהל וסנ רזוח םומידה םא
.םד-ילכ םיצווכמ םיסיסרתב שמתשהל ןתינ .ףאה ךרד הקזח   
.םומידה תריצע םשל הלעמ םיראותמה םידעצה לע ורזח
,םד דוביא בקע השלוח םתפקתנ וא ליעומ וניא רבד םא
.םילוח-תיבל תונפל םכילע   
  
דצשכ ,דצה לע ובכש ,ןופלעל הייטנ תשוחת תמייק םא
.הובגה דצה אוה םמדמה ףאה
לולע הביקב םד .םד תעילב שחרתהל הלולע הביכשב
.תואקה םורגל
םילוח-תיבב לופיט
.השירק ידוקפתו תיללכ םד תריפס :םד תוקידב
תועצמאב ףאה יוקינ רחאל) ץווכמ רמוח סיסרת םושיי
.ןצמח ימב יוור דפ   
ריחנל רדחויש דחוימ 'ןופמט' תועצמאב םדה ילכ קודיה
לוטיל שי הז לופיט ךשמב .םימי 5 דע 2 ךשמל םמדמה   
.תיטויביטנא הפורת   
.םמדמה םדה-ילכ לש תילמשח וא תימיכ הבירצ
.(יפוקסודנא) יגרוריכ לופיט

,םירזוח םימומידו ףאהמ םומיד תייעבב לופיט רדעה
.הימנא םורגל םילולע
אפרמ-יחמצ
...םומיד תריצעו הטאה תונוכת ילעב םה םינוש אפרמ יחמצ
תחשמב ושמתשה ,שבוי בקע םרגנה ,ףא תירירב באכב לופיטל  
.הרו-ולא וא ירפמוק  

תושדח
2002 טסוגוא
ףאהמ םומידו הרגאיו
הארנ ,הינטירב ןודנול St George’s Hospital-מ םיאפור ירבדל
תויהל לולע ,תונוא ןיאל הפורתה ,(Viagra) הרגאיוב שומישהש
.ףאהמ םומידל ןוכיסל רושק
תונשב דחא ,םילפוטמה ולבס םילוחה-תיב לא ואבוהש םירקמ 2-ב
רחאל ,תועש 5-כ ךשמב וממיד וייחל 70-ה תונשב ינשהו 50-ה
.וז הפורתב שומיש

Journal of the Royal Society of Medicine