?יהמ המופמיל
.הפמילה תכרעמב ןטרס תולחמ תצובקל ללוכ םש איה המופמיל
םיטיצופמילב ריאממ הרוצ יוניש לשב תועבונ תולחמה
.הפמילה תכרעמ יאת :(Lymphocytes)
(תדלומ העיגפל דוגינב) תשכרנ העיגפ אוה םרוגה םירקמה לכב
.הפמילה יאת לש (יתשרותה רמוחה) DNA

...תוירקיע תוירוגטק 2-ל תוקלחנ תומופמיל
.(Hodgkin's disease - HD) סניק'גדוה (תלחמ) תמופמיל .1
סניק'גדוה תלחמ ןניאש,תומופמילה רתי לכ .2
.(Non Hodgkin's lymphoma - NHL)  

ןוכיס ימרוגו תוביס
הפישח אוה המופמילל ירקיעה םרוגה םירקחמ רפסמ יפל
.םיקיזמ יריבדמו םיבשע ילטוק ומכ ,םימיוסמ םינלערל 
היילעה תא םיריבסמ םניא ןיידע ולא םימרוגש ןייצל שי 
.הנש ידמ םילגתמה םישדחה המופמילה ירקמ רפסמב הלולתה 
םיסוריו ומכ ,םיקבדמ םימרוג םנשי םיברועמה םימרוגה ןיב
הפמיל תולחמ תת לש תינבתב ןיחבהל ןתינו םיקדייחו 
ומכ ,םימייוסמ םייפרגואיג םירוזיאל םאתהב ,תומיוסמ 
.African Burkitt's תמופמיל 
Human T cell lymphotropic virus - HTLV סוריוה
םייפרגואיג םירוזיאב T יאת תומופמיל לש םירקמל רושק 
הקירמא םורד ,םייבירקה םייאה ,ןפי םורד ומכ ,םימיוסמ 
.הקירפאו 
  ירוליפ רטקבוקילה הביק ביכ םרוגה קדייחה ןיב רשק אצמנ
.הביקה תונפדב המופמילו (Helicobacter pylori

המופמיל ןוחביא
יאת תוחכונ רותיאל ,הפמיל ירשק לש היספויב עצובת
.(Reed-Sternberg cells - RS) גרבנרטס-דיר   
,המופמילה גוסו בלשה ,הגרדה תעיבקל ושעי תופסונ תוקידב
.שורדה לופיטה תעיבקל   
,םיינטרס םיאת ידי-לע רביא תמיסחל ןיתמהל טלחויש ןכתי
.לופיטה דוקימב עייסיש רבד   
םיקיזמ םירמוח
םירציימה םירביאב וא םד-יאתב עוגפל םילולעש םירמוח םנשי
תולחמב לופיטל תולטינה תופורת ךכב םיללוכ םירמוח .םתוא
.תיבבו הדובעב עגמב םיאב םמיע םיימיכ םירמוחו תורחא

תופורת תויהל תולולע םד יאת תוחתפתהל דחוימב תונכוסמ
.בהז תובוכרת ומכ ,תינורגיש םיקרפ תקלדב לופיטל   
רומח קזנ םורגל תולולע תומיוסמ תויטויביטנא תופורת
.םצעה חומל   
תויתקלד-יטנא תופורתו ןיריפסא ומכ ,םשרימ אלל תופורת
הביקה ןפוד יוריג בקע ,קזנ םורגל תולולע תוידיאורטס ןניאש   
.םומידו   
תופורת לוטיל שי ,ןתינש המכ דע ,הז קזנ ןיטקהל תנמ לע   
.ןהיניב בלשל ןיאו ןוזמ םע ולא   
םיברועמ םא ןיב ,םדה יאת תא ןכסל תולולע ןטרס תולחמ
:לופיטה תעפשהמ האצותכ וא םד יאת ירצויה םירביא ךכב   
.םירחא םיאתו םד יאת םיסרוהה ,היפרתומיכו תונרקה   
לע דיפקהל שי .םצעה חומב תועגופ תויפרתומיכ תופורת   
.רומח קזנ עונמל ידכ ,ריהז ןונימ   
תומוד תובוכרתו (Benzene) ןזנב ומכ ,םיימיכ םירמוח
לוטקל םילולע ,(םיקרח יריבדמ רפסמו ימוג יקבד ,םיסיממ)   
.םירגוב םיאתל ולישבה םרטש םיריעצ םד יאת   

םדקומ יוליג
הרומח תורדרדיה רחאל קר אלא ,םינימסת ןיא תובר תולחמל
וליעוי ,םימדקומה םיבלשב לפטל לק ןהמ תוברבש ןוויכ .ןהב
...תוללוכ ולא .תויתפוקת תויאופר תוקידב
.תופסונ םד תוקידבו ןתש תקידב ,האלמ םד תריפס
םד תויעב לע עדימ קפסל תויושע ,םדה לש הימיכ תוקידב
.תוחיכש תוחפ    
  
הירוטסיה תמייק רשאכו תויתשרות ןה םדה תולחממ קלח
תורשפאל םיינריע תויהל שי ,תמיוסמ הלחמ לש תיתחפשמ
.םיאצאצב הייעב התוא םויק לש

םיאירב הפמילו םד תכרעמ לע הרימש
הקפסאב היולת הפמילהו םדה תוכרעמ לש תואנה הדוקפית
.הנוזת ירמוח לש הניקת

םיאירב םד יאת רוצייל םייסיסב םיביכרמ 3 םישורד םצעה חומל

.תילופ הצמוחו-B12 ןימטיו םישורד םיאתה תקולח ךילהתל .1
לש תקפסמ תומכ רצייל לגוסמ וניאםצעה חומ םהידעלב   
.םימודא םד יאת -
ןיבולגומה יד רצייל לגוסמ וניא ףוגה לזרב קיפסמ אלל .2
.ףוגה יאת לכל ןצמח תרבעה םשל   
.הימנאב אטבתי ןיבולגומהבו םימודא םד יאתב רוסחמ   
ינפמ הנגהכ טוקנל ןתינ ותוא ףסונ יעצמא .3

סונטט/תדפצל םינוסיח וניה ,םימוהיז   
.תעפשו (Measles) תבצח ,(Tetanus)  
.ולא תולחמ ינפמ הנגהכ ,םינדגונ רצייל ףוגל םימרוג ולא   
סניק'גדוה תלחמ
הרדגה
,הפמילה תכרעמ תומקר לש תראממ הלחמ איה סניק'גדוה תלחמ
.םצעה חומבו דבכב ,לוחטב ,הפמילה ירשקב תחתפתמ רשא
.םישנ לש הזמ לודג הלחמהמ םיעגפנש םירבגה רועיש
הדימעה ליגב .35 דע 15 ינב םיריעצ הלחמהמ םיעגפנ דחוימב
.55 ליג לעמ שדחמ תרבגתמ איהו הלחמה תוחיכש תתחופ
םימוטפמיס
,תטשפתמ הלחמהש לככו תעפש לש ולאל םימוד םינימסתה
...םימוהיזב םחליהל ףוגה תלוכי תא הניטקמ איה
יחשה תיבב ,ראווצב הפמילה ירשקב (םיבאכ אלל) תוחיפנ
.העשפמבו   
.תדמתמ תושישת
.תורומרמצו םוח
.הליל תועזה
.ןובאיתה ןדבוא
.לקשמב הדירי
.םיצוצקיע לש תיללכ השוחת

...םה הלחמל תוולתהל םילולעש םיפסונ םינימסת
.רתי תעזה
.רועה תומדאה
.ראווצב םיבאכ
.רעיש תרישנ
.ףוגה ידיצב םיבאכ
.(Splenomegaly) לדגומ לוחט

ןוחביאו יוליג
םיכומס הפמיל ירשק לא טשפתהל הלחמה הלולע ןמזה םע
.הפמילה ירשק תוחפנתה תובקעב הלגתת איה ףוסבל .םדלו
(Biopsy) היספויב תליטנ ידי-לע ןוחביאל תנתינ איה
.פוקסורקימב התקידבו הטולבמ וא עוגנ הפמיל רשקמ
תוקידב
.הפמילה ירשק לש היספויב
.םצעה חומ לש היספויב
.הדושחה המקרה לש היספויב
.(Reed-Sternberg cells) גרבנרטס-דיר יאת רותיאל היספויב

הלחמה בלש תכרעה
.תינפוג הקידב
.ןטבה לש CT תקירס
.(Lymphangiogram) המרגויגנפמיל
.דבכה לש היספויב וא (Laparotomy) ןטב תחיתפ
.הזחה לש ןגטנר םוליצ
.םדה לש הימיכ תוקידב
.MRI תקירסב ךרוצ ןכתי

...תואבה תוקידבה תואצות תא תונשל םג הלולע הלחמה
.T גוסמ םיטיצופמיל תריפס
.קדה יעמה לש היספויב
.(Schirmer's test) רמריש תקידב
.(Peritoneal fluid analysis) קפזה לזונ לש הזילנא
.הסיפויב בולישב (Mediastinoscopy) היפוקסוניטסאידמ
.(Gallium) םוילג תקירס
.(Ferritin) ןיטירפ תקידב
תואירה םורק לזונ לש תיגולוטיצ הקידב
.(Cytology exam of pleural fluid)   
.(Cryoglobulins) םינילובולגוירק
.(Bone marrow aspiration) םצעה חומ רוקינ
.תילאיצנרפיד םד תקידב
.ACE תומר תקידב

םימרוג
.םירורב םניא סניק'גדוה תמופמילל םימרוגה
,הלחמל ןוכיסה תא םילידגמה ,תורגנ ומכ ,קוסיע ימוחת ורתוא
.רישיה םרוגה רתוא םרט ךא
,(Epstein-Barr) רב-ןייטשפא סוריול רשק אצמנ םירקמהמ שילשב
.םהיניבש רישיה רשקה אצמננ םרט ךא
לופיט תוטיש
םיריאממ םיאת רתויש המכ דע דימשהל איה לופיטה תרטמ
.(Remission) הגופהל דע הלחמה תא גיסהלו

...םניה לופיטה יעצמא


...ב יולת הלחמב לופיטה ךרד
.הלחמה היוצמ וב בלשה
.הנממ ועגפנש הפמילה ירשק רפסמ
.הידיצ ינש וא תפערסה לש דבלב דחא דצ עגפנ םאה

...םה לופיטה ךרד לע ועיפשיש םירחא םימרוג
.יביסרגא תוחפ לופיטה היהי ,ההובג וליגש לככ .הלוחה ליג
יבגל תישיא הטלחהה היהת ,תויופצה יאוולה תואצות בקע   
.לפוטמ לכ   
.הלחמה ינימסת
.ןוירהב תלפוטמה םאה
.חותינב לופיט רבכ רבע הלוחה םאה
.הלוחה לש תיללכה ותואירב בצמ
םיכוביס
תיטיצופמיל הניאש הפירח הימקול תוחתפתהל ןוכיס
,(Acute non-lymphocytic leukemia - ANLL)   
.לופיטהמ האצותכ    
.סניק'גדוה גוסמ הניאש המופמיל תוחתפתהל ןוכיס
.דבכה לש הקיפס יא
.היפרתומיכהו הנרקהה לש תוילילש תועפשה
ךוראה חווטל תועפשה
דומיל יישק
םיבצעה תכרעמב עוגפל םילולע הנרקההו םיימיכה םילופיטה
.תיזכרמה
חתפתהל וא תידיימ תויהל הלולע םידלי לע תילילשה העפשהה
.לופיטה רחאל םינש רפסמ ךות
.שפנ רוזיפו דורי יטמתמ רשוכב דחוימב אטבתי רבדה

החימצ תויעב
תא טאת וא רוצעת הלעמו דאר 2,400 לש המצועב הנרקה
הנרקה ורבעש םידלי לש םתוחתפתה םג .םידלי לש םתוחתפתה
.טאות םצעה חומ תלתשהל םדוק ,ולוכ ףוגה לש
חקפמה ,(Hypothalamus) סומלתופיהה םה הנרקהב םיעגפנ
,(Pituitary gland) חומה תרתוי תטולב ןכו םיבצעה תכרעמ לע
.תוחתפתההו הלידגה לע ,םיבר םיינפוג םידוקפית לע תחקפמה

םיינישה תכרעמ לש תילמרונ יתלב תוחתפתה

,םצעה חומ תלתשהו תונרקהה לש תפסונ האצות
תוחתפתה תריצע ,היוקל םייניש תוחתפתה איה
.ןשה גוגיזב תויעבו תונטק םייניש תוחתפתה ,םיינישה ישרוש

הייברבו (ףוגה ינומרוה תשרפהב) תוינירקודנא תוערפה
.םיאתמה ליגב תינימ ולישבי אל חומל הנרקה ולבקש םינטק םידלי
יתלב ןורטסוטסט תומר וחתפי םיכשאב םילופיט ורבעש םידלי
.היוקל ערז תריפסו תוילמרונ
הניהית ,יפרתומיכ לופיט ורבעש רחואמה הרשעה ליגב תונב
.תולחשב םיקזנל תושיגר
םידליה תיברמבו עגפת אל םיניקת ןימ ייח םייקל תלוכיה
.םיאירב םיאצאצ תדלוהו הייברה רשוכ רמשי םילפוטמה

סניק'גדוה תלחמ הניאש המופמיל
ןוכיסו הרדגה
.סניק'גדוה תלחמ הניאש המופמיל יגוס 30-מ הלעמל םימייק
ןהש וא דבלב לק לופיט תוכירצמ ןהש דע תולק הכ ןהמ המכ
.לופיט לכ תוכירצמ ןניא
ךותמ םירקמ 80) ואישל עיגמו ליגה םע הלוע הלחמל ןוכיסה
.75 ליג רחאל (100,000
םימוטפמיס
.לקשמב תרבסומ יתלב הדירי
.רוע ייוריג
.םימודא רוע ימתכ

.רבסומ יתלב םוח
.הליל תועזה
.תידימת תושישת

.המופמיל תלחמ לע חרכהב םיעיבצמ םניא ולא םינימסת
תעפש ומכ ,רתוי תולק תולחמ לע םג עיבצהל םילולע םה
.םירחא םימוהיז וא
.הלחמה תא ןחבאיש אפורל תונפל שי ,הרקמ לכב
הכרעהו גוויס ,ןוחביא
הקידב ךורעיו יאופרה ורבעל רשקב הלוחה תא רוקחי אפורה
תיבב ,ראווצב הפמילה ירשק תלדגה רותיא לולכתש תינפוג
.תונוש םד תוקידב םויק לע םג הרוי אוה .העשפמבו יחשה

...ןהב ,הימדה תוקידב תרדסב ךרוצ היהיש ןכתי
.ןגטנר ימוליצ
.CAT-וא CT תקירס
.MRI תקירס
.(Lymphangiogram) המרגויגנפמיל
ידוגינ רמוח תקרזה רחאל ,הפמילה תכרעמ לש ןגטנר םוליצ
.הפמילה תורוניצ תאו הפמילה ירשק תא טילביש   
העוגפה המקרהמ המיגד ריסי חתנמ .היספויב עוציב שרדי
.םיינטרס םיאת רותיאל פוקסורקמב גולותפ ןחבי התואש   
תורחא תומקר תמיגד םג ךא ,הפמיל רשקמ לטנית המיגדה   
.הז הרקמב ליעות   
.המיגד תליטנל (Laparotomy) ןטבה תחיתפב ךרוצ ןכתי

סניק'גדוה תלחמ גוסמ הניאש המופמיל יגוס
...ל םאתהב השענ תומופמילה גוויס

.פוקסורקימל דעבמ םתרוצ
.םתוטשפתהו םתוחתפתה תוריהמ
(Staging) הלחמה בלש תכרעה
בלש תא ךירעהל אפורה לע היהי המופמילה תלחמ ןוחביא םע
.הפקיה תא וא הלחמה תוחתפתה
ולאו הלחמה תוטשפתה תדימ תא עובקל ריהז ןויסנב רבודמ
.הב לופיטה ךרד תא ועבקי ולא םיאצממ .הנממ ועגפנ םירביא

הלחמה בלש תעיבקב אפורה לוקשי םתוא םימרוגה

.םמוקימו ועגפנש הפמילה ירשק רפסמ
ינשמ וא תחתמ ,לעמ םיאצמנ ועגפנש הפמילה ירשק םאה
.(Diaphragm) תפערסה ידיצ   
(Spleen) לוחטה ,םצעה חומ לא הטשפתה הלחמה םאה
.(Liver) דבכה ומכ ,הפמילה תכרעמל ץוחמ םירביאל וא   
לופיט תוטיש
.ויכרצל םאתהב םילופיט תינכות לבקי הלוח לכ
םיברועמה םיאתה גוס ,הלחמה בלשב יולת היהי לופיטה ןפוא
םיינפקות וא (Indolent) םילצע םיאתב רבודמ םאה ,הלחמב
.יללכה ותואירב בצמבו הלוחה ליגב ,(Aggressive)

...םיחמומ רפסמ ,ללכ-ךרדב ,לולכי לפטמה תווצה
.(םד תויעבל החמומ) גולוטמה
.(םילודיגל החמומ) גולקנוא
.(הנרקהל החומ) גולוידר

...ב בורל לפוטת ,סניק'גדוה גוסמ הניאש המופמיל
.היפרתומיכ
.הנרקה
.תוטישה יתש לש בוליש

...תוללוכ תופסונ תויצפוא
.םצע חומ תלתשה
.(תירוע המופיל :ואר) תויגולויב תויפרת
.חותינ

לבקתהל היושע ,(תינפקות הניאש) הלצע המופמיל לש םירקמב
.לופיט ןתמל םדוק ,םינימסת תעפוהל ןיתמהל הטלחה

T-ה יאת לש תירוע המופמיל
(Cutaneous T-cell lymphoma)
תיזחתו ןוחביא ,םיבלש ,הרדגה
רשא ,הפמילה תכרעמ לש T-lymphocytes יאת םיעגפנ הלחמב
םיחתפתמ םיינטרסה םיאתה .רועב םיעגופו םיריאממל םיכפוה
.תובר םינש ךשמב ,תויטיאב

םימתכ הסכתיו שביתיש ,רוע ייוריג וחתפתמ ןושארה בלשב
.םילודיג רועה ינפ לע ועיפוי ,הלחמה תרמחה םע .םיהכ    
.Mycosis fungoides הלחמה היורק הז בלשב    
םירחא םירביאלו הפמיל ירשקל טשפתהל הלולע הלחמה
.(Liver) דבכ וא (Lungs) תואיר ,(Spleen) לוחט ומכ ,ףוגב    
,םיריאממ םיאת לש תולודג תויומכ םדב תולגתמ רשאכ
.(Sezary syndrome) ירזס תנומסת הלחמה היורק    

.ירועה לודיגה לש היספויב ידי-לע השענ תירוע המופמיל ןוחביא

איה וב בלשב םייולת הלחמב לופיטה ךרדו המלחהה ייוכיס
תומוקמל הטשפתהש וא רועל תלבגומ איה םא ונייהד ,תאצמנ
.הלוחה לש ותואירב בצמבו ףוגב םירחא

לופיט תוטיש
.תונרקה
.היפרתומיכ
.היפרתוטופ
.(Biological therapy) תיגולויב היפרת

ול רוזעל ידכ ,ומצע ףוגה רציימ םתוא םירמוחב םישמתשמ
.הדבעמ יאנתב םיקזוחמ םהשכ ,הלחמב םחליהל
חומב ,הלוח םצע חומ תא ףילחהל הדעונ וז .םצע חומ תלתשה
.אירב םצעב

ןונימב שומיש ךות ,הלוחה םצעה חומ תא םיסרוה ןושארה בלשב
.הנרקה תפסות אלל וא םע ,היפרתומיכ לש ההובג
,חא) המוד המקר הנבמ לעב אירב םדאמ אירב םצע חומ םילטונ
.(רחא םיאתמ םרות וא תוחא
תינגולא םצע חומ תלתשה ארקנ םצע חומ תלתשה לש הז גוס
.(Allogeneic bone marrow transplant)

תינומצע םצע חומ תלתשה איה םצע חומ תלתשה לש רחא גוס
.(Autologous bone marrow transplant)
םידמשומ םיינטרסה ויאת .ומצע הלוחהמ םצע חומ םילטונ
.האפקהב רמשנ ומצע םצעה חומו
.רשפוהש םצעה חומ תא (ידירו יוריעב) הרזח הלוחה לבקי ךשמהב

לש תיפקיה הלתשה היורק תינומצע הלתשה לש תפסונ הטיש
וא (Peripheral blood stem cell transplant) עזג יאת
.(Leukapheresis) סיזרפקיול
הנוכמה הצממ ונממו ,ומד רבוע הב ,הנוכמל רבחתמ הלוחה
.לפוטמל םדה תא הריזחמו עזג יאת
ינטרס את לכ דימשהל ידכ ,םילפוטמ םדהמ ואצוהש עזגה יאת
.דיתעב תרזוח הלתשהל םיאפקומו םהב
םצע חומ תלתשה םע בולישב וא תיאמצע תעצובמ וז הטיש
.הלעמל ראותש יפכ ,תינומצע

...תושדח :ואר