םיעורה טוקלי
Shepherd's Purse (Hirtentasche :תינמרג)
(Capsella bursa-pastoris)

ןב ,יתנש-דח ריעש חמצ אוה םיעורה טוקלי
,הז ללכב ,םלועב ץופנ אוהה .לדרחה תחפשמ
.החוד ינייפוא חיר חמצל .הנשה לכ ,לארשיב

םימוד םילעה .מ"ס 50 דע הבוגל אשנתהל יושע םיעורה טוקלי
.תודתי ייומדו םיחוטש םילימרתה .יראה ןש ילעל
.םיריעז םינבלה םיחרפה

ריכזמ םמעט .םלשבל ןתינו קורי טלסב םישמשמ םיירטה םילעה
.לדרח םעט

.ףנכ ילעב לע דאמ םיבוהא םיערזה
.םישותי ילחז םילטוק םה םימב
וליטי ,קוריה חמצב וליכאה ןתוא ,תולוגנרת
.םיעטו ההכ ןומלח ןהל םיציב    


לודיג יאנת
.ינשלופו הטוש חמצ בשחנ םיעורה טוקלי
.הלד עקרק ללוכ ,השבי עקרק יגוס ןווגמ
.התוחלו עקרקה תוירופל םאתהב הנתשי חמצה לדוג     
.האלמ שמש
.םיערז 20-כ לימרת לכב .םיערזמ יובירה
.םיערז 40,000-כ בינהל יושע דיחי חמצ     


תיאופר תוליעפ
,םישבוימה וא (!ףידע) םיירטה םיחרפבו םילעב םישמתשמ
.תילזונ תיצמת וא הת-,הטילחכ
.ירטה חמצהמ ,תיצמתב םישמתשמ היתפואימוהב

,(Fumaric acid) תירמופ הצמוח ,םידיאונבלפ םיעורה טוקליב
ןילוכליטצא ,ןימטסיה ,ןילוכ ,(Bursic acids) תויסרוב תוצמוח
.ונימא תוצמוחו םינינאט ,(Tyramine) ןימריט ,(Acetylcholine)

,לוטיסוניא ,C ןימטיו ,B2 ןימטיו ,B1 ןימטיוב םירישע םילעה
,A ןימטיו ,ןיטורק הטב ,ןחרז ,ןגלשא ,תירמופ הצמוח ,ןילוכ
.לזרבו


תונוכת
.ןותמ ןתשמ
.םד-תשירק זרזמ
.רוזחמ דדועמ
.הדיל-יריצ דדועמ

.ץווכמ
.יתקלד-יטנא
ךות ,םד-ץחל תיחפמ
.םד-ילכ תבחרה    

:םיימינפ םימומיד תריצעל בוט חמצ בשחנ םיעורה טוקלי
םימומידו ןתשה יכרד תכרעמו תוילכה ,תואירה ,הביקהמ
,רגבאב םיעורה טוקלי תא בלשל גוהנ ךכ םשל .םיינוציח
.(Cranesbill) רוגעה רוקמ וא הקניוב

...ב לופיטל תשמשמ ולא תנוכת
...םיימינפו םיינוציח :םיעצפ
לבטוהש ,ןפג-רמצ תרדחה ידי-לע) ףאהמ םומיד
.(םייריחנל ,חמצה תטילחב     
.(Menorrhagia) ישדוחה רוזחמב ינורכ רתי םומיד
.(Metrorrhagia) םחרהמ םימומיד
.רוזחמ םדק תנומסת
.םיממדמ םירוחט
.םיממדמ הביק יביכ
.(Hematuria) ןתשב םד
.גוס לכמ םומיד תריצע השעמלו...     
.(Ecchymosis) ירוע תת םד ףטש
.תינורגיש םיקרפ תקלד

...ףוגב םימ תריצע
.תוילכ תייעב-בקע ,(Dropsy) תמיימ
.תילבי םע םיעורה טוקלי תא בלשל ןתינ     

הטילח
םייתש דע תיפכ לע םימח םימ לפס וגזמ
.תוקד רפסמ וניתמהו שבוימה חמצהמ    
,שולש-םייתעש לכ דחא לפס ותש
3 ומגל םירחא םירקמב .רוזחמה תעבו ינפל רצק ןמז    
.םויב םילפס    

תיצמת
.םויב םימעפ 3 ,רטיל-ילימ 2 דע 1

תורהזא
טוקליב שומישה רסאנ ,םחרה תוליעפ לע ותעפשה בקע
.תוקינמ לעו תורהל תודתעתמה לע ,תורה םישנ לע םיעורה    
רוזחמב ףטש רתיב לופיטל םיעורה טוקליב תושמתשמה לע
לע דיעהל הלולע העפותהש ךכל ןביל םישל ,ישדוחה    
.אפורב ץעוויהל ןהילע ןכלו תיניצר הייעב    
.תועוב םורגל לולע רועב םיערזה עגמ