םוינודילכ
Celandine, greater
(Chelidonium majus)
ורוקמ .דימע יתנש-בר דע קורי ינרשב חמצ אוה םוינודילכ
.לבת יבחרב ץפוה אוה םשמ ,היסאבו הפוריאב
.םיממוש תומוקמבו םיכרד ידיצל םיחל תומוקמב ץופנ םוינודילכ
.מ"ס 30 רטוקלו רטמ 1 דע דע הבוגל אשנתהל יושע חמצה
.תוצרוחמו תולגועמ תונוא ילעב םילעה
,ער חיר לעב םותכ ץימ וילעו חמצה םיריגמ םהב העיגפ םע
(3) .רבד לכ םיתכמו ברוצ רשא


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ עקרק
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.הקולח ידי לעו (םילימרתב םינותנה) םיערזמ יובירה
.תולודג תויומכב ומצעב עירזמ חמצה    
.םיבחרנ עקרק ייוסיכ תוריהמב רצוי חמצה
.ןטלתשו ער ינשלופ חמצ בשחנ םוינודילכה
.תוריק ינפ לע םיכרחב חומצל לולע אוה


תיאופר תוליעפ
.שרושהמ רקיעב ,ולש (3)ץימבו םוינודילכה תיצמתב םישמתשמ
.החירפה תעב ביבאב השענ ףוסיאה
שומישל ושביל םג ןתינ ךא ,ירט אוהשכ וב שמתשהל ףידע
.דיתעב

:םיאבה םידיאולקלאהמ 0.40% דע 0.25% שי ירט חמצב
,(2)(Chelerythrine) ןירתירלכ ,(1)(Chelidonine) ןינודילכ
,(Sanguinarine) ןירניווגנס ,(Sparteine) ןיאטרפס
.(Protopine) ןיפוטורפו

.0.8% דע 0.5%-מ :רתוי הובג םידיאולקלאה זוכיר שרושב
,(Chelidonic acid) תינודילכ הצמוח םג ליכמ חמצה
.ליפורולכו (Chelidoninic acid) תינינודילכ הצמוח

םוינודילכה תונוכת

(1) .םירירש הפרמ/עיגרמ
.העזה דדועמ
.ןתשמ
.םיניעב לופיטל שמשמ
(3) .תולבי קיחרמ/ברוצ
.םיבאכ ךכשמ
(1) .תותיווע דגונ
(1) .הרמ יצימ שירפמ
.לוכיעל עייסמ
.םילערמ ףוגה רוהיט

...ב לופיטל שמשמ םוינודילכה

.הרמ ינבא תקחרה
.הרמה סיכב םיבאכ
.תינוציח (3) .תולבי תרסה
.ימינפ שומישב (3) .תזזג
.טיכנורב
.המתסא
.תלעש
.(Jaundice) תבהצ

םירמוח ףוריצב ,םוינודילכמ קפומה (Ukrain) ןיארקוא
ךות ,םהינימל םיינטרס םילודיג תליטקל שמשמ ,םיפסונ
.םיאירב םיאתב העיגפ אלל ,םתוברתה בגא
תדמשהל םיארחא רשא ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ אוה
.םילודיג םיניזמה םד ילכ תוחתפתה תעינמו םירז םיפוג

תורהזא
.ושוביי םע הנטק וז תוליערו טעמ (2) ליער חמצה לכ
.תויגרלא םורגל לולע חמצה ץימ
.המישנ יישקו לועיש ,רוע ייוריג םורגל לולע שומיש רתי
.יאופר חוקיפ אלל םוינודילכב שמתשהל ןיא
תודתעתמה ולאל ,ןוירהב םישנל ץלמומ וניא וב שומישה
.תוקינמלו ןוירהל סנכיהל    
.השק דבכ תקלד םורגל לולע ימינפ שומיש
דבכבו תואירב שדוג םורגל לולע אוה .ליער חמצה ףרש
.םיבצעה תכרעמ תא תופרלו   
.רועה תא בורצל לולע ריהז יתלב םושיי