דפרס
Stinging Nettle
 (Urtica dioica)
  
יבחרב ץופנה ,םינז תואמ ול ,ארפ חמצ דפרסה
םיילוש ,םיהכ םיקורי םילע לעב אוה .םלועה
.םירטמ 2 הבוגל אשנתמה ,םיננושמ
.תוריעז תורעשב םיסוכמ םילעהו לועבגה   
 
הווהמ ,ליפורולכו ןדיסב הובגה ותלוכתל תודוה
.הלועמ ןוזמ ףסות דפרסה
.דחוימב םיניזמו םימיעט םיריעצה םילעה תוצק
םיווהמו םימיעט ,םילשובמ םיריעצ דפרס ירצנ
דחוימב ,םילרנימו E ןימטיו ,C ןימטיו ,ןיטורק-הטבל ןיוצמ רוקמ
.ןוקיליס
 


תיאופר תוליעפ
םיתיעלו החירפה ינפל םיפסוא םתוא ,דפרסה ילעב םישמתשמ
.שרושב
,רתויב יצמוח ןובלח ,(Agglutinin) ןיניטולגא ליכמ דפרסה
.(Beta-sitosterol) לורטסוטסיס-הטב ןכו םוחב דימע
.C ןימטיובו לזרבב רישע דפרסה

 ...םילעה
.םיצווכמ .םיררועמ
.םינתשמ
 
.םיחייכמ
.תותיווע ידגונ
 
...םג ואצמנ םה םייח ילעבב םירקחמב
.םינותמ ,תקלד ידגונ  .באכ יככשמ
.םדב רכוסה תמר תא םיתיחפמ

...ב לופיטל םישמשמ םה
.(Allergic rhinitis) תיגרלא תלזנ
.הריפש ,תלדגומ תינומרע תטולב
.ףוגב (רתונש) ירויש ןתש תתחפה
.ינווינ ןורגיש
.(Tendinitis) םידיג תקלד
.(Neuralgia) םיבצע יבאכ
   .(Insufficient lactation) בלח טועימ
.(Sciatica) תישנ
.(Hemorrhage) םומיד
.(Menorrhagia) רוזחמ ןמזב םומיד רתי
(הטילחהמ ופמש) .רעיש ןדבוא
.הרגדופ
 
...ב לופיטל דפרסה שמיש רבעב
.המזקא    .הימנא

םרגי .הלקה איבת ,םילעב ,ןורגיש עוגנ רוזיא תשיבח
ותוסעל שי ,ךכ-לע רבגתהל ידכו רוזיאה יוריג םג    
.הקזוחב    
תחימצ דדועל הרומא דפרס תיצמתב תפקרקה יוסיע
.רעיש    

תורהזא
ינצקוע רמוח רועל הרידחמ דפרסב העיגנ
.תיגרלא הבוגת םורגל לולעש ,הרגמ   
,(Formic acid) םילמנ תצמוח ,הז רמוח   
רשא רמוח ,(Histamine) ןימטסיה ליכמ   
יוריג ירמוח .םיפסונ יורג ירמוחו תיגרלא הבוגתכ ףוגב שרפומ
.לשובמ וא שבי דפרסה רשאכ םיגגופתמ ולא
.םימב הלוהמ ,הייפאל הדוסב ושמתשה הבירצה תלקהל
 
...ומכ ,יאוול תועפות רפסמ תויהל תולולע דפרסב שומישל
תלרח ,רועב הבירצ תשוחת ,םילזונ תריצע ,הביק לוקלק    
.ןתש ןתמב םיישקו - ימוקמ לופיטב - (Hives)   
תופורת לע העפשה
(Acute arthritis) הפירח םיקרפ תקלד ילוחב ךרענש רקחמ
תודגונ תופורת לש ןתעפשה תא ריבגמ דפרס ילעב שומישש אצמ
תוידיאורטס ןניאש ,תקלד
.(Non-steroidal anti-inflammatory medication - NSAID)
.דפרס תליטנל עדומ תויהל לפטמה אפורה לע