הילבול
Lobelia
(Lobelia inflata/Lobelia cardinalis
Lobelia chinensis, Lobelia radicans)

(Cardinal Flower) לנידרק חרפ הנוכמ הילבולה
.יאופרו ביהרמ יונ חמצ איה ,'המתסאה בשע'ו
.מ"ס 120 דע הבוגל אשנתמה יתנש-וד/יתנש חמצה
ומכ ,םימ יוקמ דיל תחמוצ איה םש ,תינופצה הקירמאב הרוקמ
.לוחכו לוגס ,דורו ,םודא יעבצב םיקהוב היחרפ .תוציבו םימגא

םינאידיאהש ןוויכ ,(Indian tobacco) ינאידניא קבט הנוכמ איה
המודה ,ןילבול רמוחה יוצמ םהב ,הילע תא םינשעמ הקירמאב
.הירגיסב ןיטוקינל ותעפשהב

.הקיטמסוק ירישכת תיישעתב תשמשמ הילבולה
אפרמ יחמצ תובורעתב ביכרמ הווהמ איה
.עיגרמ טבמאל    לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו החל הרישע תילוח עקרק
.םיעובק ןושידו הייקשה םישורד     
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.ורשנש םילעמ חמצה סיסב תא וקנ ףרוחב
םיבלתשמ (םיחרפ תואמ חמצב) הילבול יחרפ
.םוינרגו הינוטפ ,רמתו ןונמא יחרפ םע בטיה     
.הכרבהו שרוש תקולח ,םיערזמ השענ יובירה
.ותוא םיקיבאמ םגש ,שבד יקנויו םירפרפ ךשומ חמצה
.חמצה תובעתהל איבת חמצה לש ןוילעה וקלח תמיטק


תיאופר תוליעפ
.הילבולה יערזבו שרושב ,םישביה םילעב םישמתשמ

,(83%) תומימחפ ,ןדיס ,םוינימולא הב שי
,םויזנגמ ,לזרב ,(9%) םיביס ,(3%) םינמוש
ןרתנ ,(9%) םינובלח ,םורכ ,ןגלשא ,ןחרז
.C ןימטיוו
ןילבול םהב ,םידיאולקלא 14 הב שי ןכ
.(Lobeline)

הילבולה תונוכת
.העזה תמרוג
.האקה תמרוג
.תותויווע תככשמ
.תיטמתסא יטנא
.תחייכמ
.העיגרמ
.האקה םס שמשמ הילבולהמ רתוי לודג ןונימ

ימינפ שומיש
הילבולה) טיכנורב ,המתסא :המישנה יכרדב תויעבב לופיט
,(העיגרמו תואירב רבטצהש חיכ ררחשמה ,לועיש תמרוג    
.תלעשו תואיר תקלד    

ילע םינשעמ ,ב"הרא ידילי ,םינאידיאה
תויעבו המתסא לע הלקה םשל הילבול
,טיכנורב ומכ ,המישנה יכרדב תורחא
.םיצווכמ םירירש רורחש בגא

תרזעב ,(Epilepsy) הליפנה תלחמ ןמזב ומכ ,תותיווע ךוכיש
.המודאה הילבולה    
הילבולה תרזעב ,לשלשמ םסו ןקוח תולועפו ,העזה תרבגה
.הלוחכה    
(Syphilis) תבגע ,לושליש ,(Dropsy) תמיימב לופיט
.הילבולה שרוש תרזעב ,(Dysentery) הירטנזידו    

שמשמ ,החשמכ ,םירחא אפרמ-יחמצב הילבולה בוליש
.םינוש רוע ייוריג תעגרהל    
.המודא הילבולה תרזעב םיליפט תדמשה
 
ינוציח שומיש
.(Ophthalmia) םייניע תקלד
.םירירש יבאכ
.םילחוזו םיקרח תוציקע
.םייתיירטיפ םימוהיזו רוע יעצפ
.(םיסרפמוק/תויטר) םילקנורופ/תויוחיפנ

(הת וא) הטילח
לפסב םישבי הילבול ילע השודג תיפכ 1/2 דע 1/4 ורשה
.תוקד 15 ךשמ ,םיחתור םימ    
ומשייו וטחס ,תוקד רפסמ ךשמב הסימתב תילטמ ורשה
.עגפה םוקמ לע    

.ליבגנזו בורכ ,ףירח לפלפב הילבול הת ובלש המתסאב לופיטל

תשכה ,ןטרסב לופיטל הילבולה תשמשמ ,תיתאיסאה האופרב
.ןתש ןתמ תויעבו שחנ

דגנ ,תוליחב לע הלקהל תשמשמ איה תיטפואימוהה האופרב

.ןושיעמ הלימגל הרזעו תואקה

תורהזא
תויהל הלולע ,(רתויו םרג 0.6) רתויב הנטק ולו רתי תכירצ
!תוומ ףא הלולע רתוי טעמו הליער    
!הלערה םורגל אוה םג לולע ,רועה לע םושיי רתי
,תוליחב ,הפב שבוי םה ,רתי תכירצ בקע ,הלערה ינמיס
רוניצב הבירצ ,ןטב יבאכ ,לושליש ,שאר יבאכ ,תואקה
תעזה ,המישנ יישק ,תרומרמצ ,תרוחרחס ,תודרח ,ןתשה
םיידיה תועבצא תוצקב ץוצקיעו הבירצ תושוחת ,רתי
םונמנ תשוחת ,רידס יתלב בל קפוד ,םיילגרה וא/ו
.םירירשב תותיוועו
םילוח תיבל דיימ ונפ ,םקלח וא ולא םינמיס תעפוה םע
!יאופר לופיט תלבקל
,תוקינמ ,ןוירהב םישנל ץלמומ וניא הילבולב שומישה
.םיינורכ םילוחו ,םידלי ,תוקונית