ולמשרמ/תיאופר תימטוח
Marshmallow
(Althaea officinalis)

םירוזאב לדגה האנ יתנש-בר חמצ תימטוחה
רפסמ אשונ חמצה .לבת יבחרב ץופנו םיחל
רתויו םירטמ 2 ךרואל םיעיגמה ,םילועבג
.םיקומעםישרושו

.תימטוחה שרושמ םירציימ ולמשרמה תוירכוס תא
.ןדעמ קריל תימטוחה הבשחנ רבעב
םישמשתמ םילעה .םילשובמ וא םייח ,םילעה תא לוכאל ןתינ
םהיתווצקבו םילעב םישמתשמ תפרצב .םיקרמ תכמסהל   
יחמצה רירה תלוכת ללגב .טלסל קריכ םילועבגה לש םיריעצה   
.ןוזמב םהב שומישב םיזגהל ןיא םילעב   
.קרי לכ ומכ ,לשובמ וא יח ,לוכאל ןתינ שרוש תא
.רועה ךוכירל םייטמסוק םירישכתב שמשמ שרושה
.קבד ןיכהל ןתינ לשובמה שרושהמ
.תוכלהו םיעבצה תיישעתב שמשמ םיערזה ןמש


לודיג יאנת
.האלמ שמש
.היירופ עקרק הפידע .החולמ עקרק הזב ,עקרק יגוס ןווגמ
.הרקב דימע חמצה
םירפומו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.ומצע תא תורפהל יושע חמצה .םירובד ידי-לע    
שחרתת הטיבנה .ביבאב םדקומ עורזל שי) םיערזמ יובירה
.שרוש ירוחיי וא ביבאב הקולח ידי-לע ,(םימי 8 ךות    


תיאופר תוליעפ
.הילעבו היחרפב ,תימטוחה ישרושב םישמתשמ
םישביימו תוחפל םייתנש ןב חמצמ ,ויתסב םיפסוא שרושה תא
.דיתעב שומיש ךרוצל
םשל םשבייל ןתינ .החירפה ינפל רצק ןמז םיפסוא םילעה תא
.ידיתע שומיש

,לזרב םג הב שי ,ץבא ,ןדיס ,A ןימטיוב הרישע תימטוחה
.(8%) םיביסו (10%) ןובלח ,תומימחפ ,B ינימטיו-,דוי ןכו ןרתנ
.ןיטקפ 11%-ו (1)יחמצ ריר 11% ,ןלימע 37% שי שרושב

תימטוחה תונוכת

(2).הצמוח רתוס
.תנתשמ
.(הלק) תלשלשמ
(1).לועיש לע הליקמ
(1).רועה תא העיגרמ
(1).םייניש באכ העיגרמ

(םייתנש-הנש תב) הריעצ תימטוח ישרוש
הבוט איה ךכיפלו יחמצ רירב םירישע
,תונוילעה המישנה יכרדב תויעבב לופיטל
(1).לועישבו ןורג יבאכב

...ב לופיטל תשמשמ תימטוחה

...רוע תויעבב לופיטל תשמשמו לוכיע תויעב לע הליקמ איה

(1).(Abscesses) תוסרומ(1).תויוחיפנ

םידליב לועיש דגנ הפורת ןיכהל םיאפור וגהנ 19-ה האמב
רכוסו הציב ןובלח םע תימטוחה ישרוש ץימ תפצקה ידי-לע
  .הירכוסכ לקמ ביבס תושקהל וגהנ התוא תפצקמ תלבק דע

.םירגובמו םידלי ברקב תירלופופ התשענ ולמשרמה תיירכוס
. הז ךרוצל תימטוח הת שמשמ הינמרגב

...ב לופיטל תשמשמ םילעה תטילח

.הפוכת הנתשה.ןתשה תיחופלד תקלד

תימטוח הת
,םימ לפסב שותכ תימטוח שרוש תיפכ דע תיפכ 1/2 ולשב
.תוקד 15-כ ךשמב    

םישביה םילעהו םיחרפהמ םיניכמ ותוא רשא תימטוח הת
   .םילזונ תעילבב םיישקמ םילבוסה ולאל שמשמ ,חמצה לש
.ןתשה יכרד תכרעמ תאו ןורגה תא עיגרמ התה

שבוימו סורפ תימטוח שרושמ םיניכמ ןתוא (תומיעט) תולולג
...ב לופיטל תושמשמ ,םיסעולו

...ב לופיטל תשמשמ שרושה תועצמאב תינוציח השיבח


םינונימ
(Commission E) תופורתל ינמרגה ילרדפה ןוכמה תוצלמה יפל
םויב םרג 6 :שרושהמ פוריס
.ימעפ-דח ןפואב םרג 10 :ילרוא יוריג וא שבי לועישל   
.םויב םימעפ 3 ,רק יוצימב ,םרג 5 דע 2 :שבוימ שרוש
,רטיל-ילימ 5 דע 2 ,25% לוהוכלאב 1:1 סחי :תילזונ תיצמת
.םויב םימעפ 3  
.ליגר החשמ סיסבב ןוחט שרוש 5% :החשמ
רדח תרוטרפמטב ,םרג 10 דע 3-ל םירק םימ ופיסוה :הת
.קד גיראל דעבמ וננס םויסב .תוקד 30 ךשמב ושחבו   
.25% (Ethanol) לונתא םע 1:5 סחיב ובברע :הסימת
.םויב םימעפ 3 ,רטיל-ילימ 15 דע 5 ותש   

תורהזא
,תימטוחב שומישה רצוי התוא ,הביקה תונפד יופיצ תלועפ
.תורחא תופורת תגיפס עונמל הלולע    
.הימקילגופיהל תופורת תלועפ םיצעהל הלולע תימטוחה
.םייעמ תויעבמ םילבוסה ולא לע רוסא תימטוחב שומישה
תלועפל עירפהל הייושע תימטוחה ,תנתשמ התויה בקע
ינפל ,אפורב ץעוויהל שי ןכל ,תופסונ תופורת רפסמ    
.חמצב שומישה