הפלפלא/תספסא
Alfalfa
(Medicago sativa)

ןווגמב לדגה יתנש-בר חמצ איה תספסאה
הבוגל אשנתמו םלועה יבחרב םילקא ירוזא
.רבמטפס דע ילוימ החירפה .רטמ 1 דע
.ןיטורקו ליפורולכל רוקמכ תספסאה תיצמתב םישמתשמ ןוזמ ינרצי
.רתויב שקובמ ןוזמ םה תספסא יטבנ
.םירופיצל םיערז תבורעתבו תוקרי טלסב םישמשמ תספסא יערז
.בוהצ עבצ םהמ קיפהל ןתינ
.יופיצל תוכלו (Drying Oil) שבייתמ ןמש רוצייל םג םישמשמ םה


לודיג יאנת
.תיריג יוצר ,עקרק גוס לש בחר ןווגמ
.האלמ שמש
.הרידס הייקשה
.עקרקב ןקנח עבקל יושעו תוינטקה תחפשמל ךייש חמצה
.(Green Manure) קורי לבזכ תספסאה תשמשמ ךכל תודוה  
ידי-לע םיקבואמ םה .(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.ומצע תא תורפהל יושע חמצה .םירובד  
.םיערזמ יובירה
.םיבר םיקרח הילא תכשומ תספסאה
.תרוצבב דימע חמצה


תיאופר תוליעפ
.היערזבו םיירטה/םישבוימה תספסאה ילעב םישמתשמ

,םילורטס ,םינינופאס םה תספסאב םיירקיעה םיליעפה םיביכרמה
,ןיטורק ,ןדיסב הרישע תספסאה .ןיראמוק לש תורזגנו םינובאלפ
. םויזנגמו ןגלשא ,ליפורולכ
E ןימטיו םג וב שיו C ןימטיובו B ינימטיוב ,A ןימטיוב רישע חמצה
.ןובלחו תוינויח ונימא תוצמוח 8 שי םילעב .K ןימטיוו

תספסאה תונוכת

.דבכו ףוגה תא תרהטמ
(1).ןובאית תררועמ
.תמקשמו תקזחמ
.תיתיירטפ-יטנא
.הלק תלשלשמ
.תנתשמ
.(Pituitary Gland) חומה תרתוי תטולב תלועפ תא תדדועמ
.םילעהמ הת (1)

...ב לופיטל תשמשמ תספסאה
.םיקרפמ תקלד
.תרכוס
.המתסא
.תחשה תחדק
.תוילכה לש יוקל דוקפית
.הילכ ינבא
.תויוחיפנ
.לורטסלוכ רתי
.ףוגב םילזונ רתי
.ןתשה יכרדב תקלד

...ב לופיטל תספסאה תשמשמ תידוהה האופרבו תיניסה האופרב
.לוכיעה תכרעמב תויעב

...ב לופיטל תשמשמ איה ב"הרא ןופצב םינאידניאה תא
.(Jaundice) תבהצ.םד תשירק דודיע

...ב לופיטל תשמשמ םיערזהמ הייטר

םיירט םילע םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע

תורהזא
.יאוול תועפות ללכ-ךרדב ןיא תספסאב שומישל
תולודג םילע תויומכ תכירצ .םינינופאס ייומד םירמוח םנשי חמצ
.םימודאה םדה יאת קוריפל םורגל הלולע  
.וז תוליער לרטנת םימעפ רפסמ לושיבה ימ תפלחהו םלושיב  

.טעמ הליערה L-canavanine ונימא תצמוח תא םיליכמ םיערזה
,םישישק ,םירגבתמ ,םידליל ץלמומ וניא תספסאב שומישה
.תוקינמו ןוירהב םישנ ,םיינורכ םילוח