?יהמ הימנא
תומכב וא םימודאה םדה-יאת רפסמב (ןוטיק וא) רוסחמ איה הימנא
תינויחה ןצמחה תומכ תקפסאב רסוח שי הז בצמב .םדב ןיבולגומהה
.םצעה חומב םירצונ םימודאה םדה-יאת .ףוגה לש ילמרונה ודוקפיתל
.םדב רוסחמ תובורק םיתיעל הנוכמ הימנא
 
תיטילומה הימנא
םד-יאתב רוסחמ איה (Hemolytic Anemia) תיטילומה הימנא
,(Hemolysis) הזילומה/םד סמת ללגב (Erythrocytes) םימודא
םדה-ילכב םימודאה םדה-יאת לש ילמרונ יתלב סרה רמולכ
ףוגב והשלכ רחא םוקמב וא (Intravascular Hemolysis)
יטנג/דלומ תויהל לולע םרוגה .(Extravascular Hemolysis)
תינומיאוטוא תיטילומה הימנא .(Acquired) שכרנ וא (Inherited)
ףקות ףוגה רשאכ תשחרתמ (Autoimmune Hemolytic Anemia)
.םימודאה םדה-יאת תא
 
הריאממ הימנא
תעגופה תינורכ הימנא איה (Pernicious Anemia) הריאממ הימנא
ולש היוקל הגיפס תאצות - B12 ןימטיוב רוסחמ בקע םישישקב
(Intrinsic Factor - IF) ימינפ רוטקפב רוסחמ בקע לוכיעה תכרעמב
.הביקב

.תורחא תויעבל ןימסת אלא ,המצע ינפב הלחמ הניא הימנאה
 
םימרוג
טועימ ללגב וא םד יאת סרה ,בר םד-דוביא בקע םרגיהל הלולע הימנא
םצעה חומ קוקז םימודא םד-יאת רוציי םשל .םימודא םד-יאת רוציי
...םינימטיו 2-ל
.B12 ןימטיו
.תילופ הצמוח

.םהלש םוגפ וא תחפומ רוצייל םורגת ןוזמהמ םהלש הניקת הקפסא יא
לבוס םדב רוסחממ לבוס תאז לכבו םישורדה תונוזמה תא ךרוצה םדא

.םינימטיו םתוא לש היוקל הגיפסמ הארנכ

האצותכ עגפיהל הלולע B12 ןימטיו תגיפס
םישנאב ץופנ רבדה .לוכיעה תכרעמב חותינמ
הביקה לש ןותחתה הקלח תתירכ ורבעש
.ןוירסירת ביכ וא הביק ביכ בקע לופיטב
...קאילצ תלחמ ואר
 
םימוטפמיס
.םיירירה םימורקהו דיה תועבצא ינרופצ ,רועה ןורוויח
.תוליפנב םיוולמה הכילה יישקו השלוח
.הפבו ןושלב םיעצפ
.םייעמו הביק תוערפה
.שאר-יבאכו תורוחרחס
.םונמינל הייטנ
.הער תיללכ השגרה
.ךומנ םוח
.תונבצעו טקש-יא
.המישנ רצוק
.ריהמ בל קפוד
.תרבגומ המצועב בל קפוד
.סירוטקפ הניגנא/הזח תקועת
.זוכיר יישק
.רוזחמ רדעה
.ינימה קשחה ןדבוא
 
תוירשפא תוביס
.םיפוכת תונוירה
.(Liver) דבכב העיגפ
.ןגמה תטולבב תוערפה
.םיקרפמ תקלד
.םצעה חומ תלחמ
.הנירקל הפישח
.םייתנוזת םייוקיל
.םימסב שומיש
.תוילנומרוה תוערפה
.חותינ
.םוהיז
.הביק ביכ
.םירוחט
.רוזחמב קזח םד-ףטש
.םיימינפ םד-יפטשל םורגל לולע םד-תוללדמ תופורתב רתי שומיש
 
לופיט
,םימודא םד-יאת לש רוציי-תת אוה םרוגה רשאכ .םרוגב יולת לופיטה
וא תילופ הצמוח ,B12ןימטיו ,לזרב :רסחה םרוגה תא רתאל שי
.רסחה תא םילשהלו C ןימטיו

ונתני םצעה חומ דוקפיתב תוערפה לש הרקמב
הקיטויביטנא בולישב ,ותוליעפ דודיעל תופורת
.םד-יוריעו
 
אפרמ-יחמצ
...םג לולכל טירפתה לע
.הוולע יקורי תוקרי
.םיקומיצ
.הציב ןומלח
.םיאלמ םינגד
 
תוצלמה
.םדב/ףוגב ותגיפס תא ריבגת לזרב םיליכמה תוקרי םע םיגד תכירצ

.לזרב תגיפס םג ריבגת ההובג C ןימטיו תלוכת ילעב תונוזמ בוליש  
,(Oxalic acid) תילסקוא הצמוח םיליכמה םילכאממ ענמיהל ץלמומ
,דלוקוש ,קלס ,סוגרפסא ,םידקש ומכ ,לזרבה תגיפסל העירפמה  
.תוינטקו םיזוגאה יגוס תיברמו סביר  
,תוירכוס ,הריב םיללוכ לזרב תגיפסל םיעירפמ רשא םילכאמה
ןינאט םג המישרב םילולכ .םילק תואקשמו הדילג ,בלח ירצומ  
.תוירגיס ןשעמ גפסנהםוימדקו הפקב םילונפילופ,התב יוצמה  

ידכ האלמ םד-תקידב עצבל שי לזרב ףסות תליטנל םדוק
לולע הז ףסותב רתי שומיש .לזרבב רוסחמה תא אדוול
.הפמילה ירשק יאת תוליעפלו בלבל ,בל ,דבכל םיקזנ םורגל

...תושדח - הימנא ואר