הרדגה
העברא .ףאה רוזיאל ביבסמ תומצעב (תורעמ וא) םיללח םה םיסוניס
...םינטק םיחתפ ךרד ףאה ללחל םירבחתמ םיסוניס תוגוז
.םייניעה לעמ ,(Frontal sinuses) םיילטנורפ םיסוניס
.םייניעה ןיב ,ףאה לעמ ,(Ethmoid Sinuses) םיידיאומתא םיסוניס
.םייניעה תחת ,ףאה ידיצ ינשמ ,(Maxillary) הנוילעה תסלה יסוניס
ראש לכ ירוחאמ תלוגלוגה סיסבב ,(Sphenoid) םיידיאונפס םיסוניס
.םיסוניסה תורעמ  

החיל .םיסוניסל ץוחמ לא ריוא רבוע ילמרונ בצמב
סיטיסוניסב .ףאה ךות לא םהמ םיזקנתמ םילזונו
הניאש תיתלגומ תורבטצה הנשי (סוניסה תקלד)
.רתוי וא דחא סוניסב ,תזקנתמ

םיברועמ רשא םיסוניסה .תונוילעה המישנה יכרדב םוהיז םג םייק בורל
ףאה רשג ירוחאמ ,םייחלה תומצעב ,םייניעל לעמש ולא םה תקלדב
.קדייח אוה ךכל םרוגה םירקמהמ 50%-ב .ףאה לש ןוילעה וקלחבו
  םימרוג
תיגרלא תלזנ ,ףאה ימורק תוחפנתה ןהב תוערפהל םרוג סיטיסוניסה
המיסחה בקע ,המישנה יכרדב םיילאריו םימוהיזו (Allergic Rhinitis)
.םכרד תואנ זוקינ רדעיהו
...םה ךכל םיארחאה
.זוקינה תא םימסוחה תוירטפו תויגרלא ,םיקדייח ,םיסוריו
.ירירה םורקב תוינלוח תויוחיפנ ,(Polyps) םיפילופ
.תויוקל תוציחמ וא תולדגומ (Turbinates) תויכנוק
.תינורכ (Rhinitis) ףא תקלד
.(Maxillary Bone) הנוילעה תסלה םצעב תוסרומ

...בקע םרגיהל הלולע תינורכ סיטיסוניס
.ףאב םינטק םילודיג
.ףאה תומצעב העיגפ
.ןושיע
.יוריגל ימרוגה תוחיר וא םידא

...מ האצותכ םרגיהל הלולע תיגרלא סיטיסוניס
תחשה תחדק
.וירצומו בלחל דחוימב ןוזמל היגרלא

...םיללוכ םיפסונ םימרוג
תרידח רשפאמה םוהיזל םורגל הלולע םימב שארה תליבט ךות הייחש
סוניסב דוכל רשא לזונה .תקלד לש התורצוויהו םיסוניסל םיקדייחו םימ  
.תוירטפ וא םיסוריו ,םיקדייחב םהדזהל לולע  
.םיסוניס םג םהזלו רובעל לולע (םייניש לש) ילטנד םוהיז
םירביא תלתשה ורבע רשא םישנאב וז ומכ ,תאכודמ ןוסיח תכרעמ
רביאה לש ותייחד תעינמ םשל ןוסיחה תכרעמ יוכידל תופורת םילטונה  
.לתשומה  
  םימוטפמיס

.םיינזוא יבאכ
.הפה גגב םיבאכ
.יתלגלוג ץחל תשוחת
.חירה שוח ןדבוא
.םייניש יבאכ
.הלחמ תשוחת
.םייניעה ביבס/חצמב ,שאר יבאכ
,םייניעה רוזיאב םינפב יבאכ
.םייחלהו חצמה  
חצמב םייחלב עגמל תושיגר
.םינפה תומצעבו  
.תרומרמצו (םיתיעל) הובג םוח
ףאב שדוגב הוולמ רשא םינפב תוחיפנל סיטיסוניסה םרוג םיתיעל
.הכימס החיל תטילפבו  
  םיכוביס
.םוהיז לש ומויק לע הדיעמ הבהבהצ וא הקרקרי החיל
...ל םורגל לולע סיטיסוניסב לופיט יא
.המתסא
.טיכנורב
.תוסרומ תורצוויה
.(Pharyngitis) עולה תקלד
.(Laryngitis) ןורגה תקלד
.תינורכ סיטיסונס
.המישנה תכרעמב תורחא תויעב וא תואיר תקלד
תיתלגומ םצע תקלד תורצוויהו םינפה תומצעל םוהיזה תוטשפתה
.(Osteomyelitis)  
.(Meningitis) חומה םורק תקלד תמירגו חומל םוהיזה תוטשפתה
.(Cavernous Sinus Thrombosis) םיסוניסה ללח לש תקקפ
בקע סוניסה ךותב רצונה ץחלהמ וא תקלדה ללגב ,םימרגנ םיבאכה  
.זקנתהל םילזונה לש םתלוכי יא  
.אפורל דיימ ונפ ולא םינימסת תעפוה םע  
תוקידב
.םינבלה םדה יאת רפסמב לודיג לע עיבצת םד תריפס
.היירטפ וא סוריו ,קדייח לש ותואצמיה לע העיבצת תיברת
רותיאל) MRI וא CT תקירס (םימוסח םיסוניס רותיאל) ןגטנר םוליצ
םיגדי תלוגלוגה לש (תוינורכה סוניסה תקלד לש קיודמה םוקימה  
.םיסוניסה ימורק לש תובעתה  
םרותיאל (Endoscopy) היפוקסודנאב ךרוצ היהי םידחוימ םירקמב
לש םתקחרהל ,(Sinuscopy) היפוקסוניס וא םייתייעבה םירוזיאה לש  
.חתפתהל תולולעש (Cysts) תוטסיצ  
  לבוקמ לופיט
.יקדייח אוה םוהיזה רוקמ רשאכ הקיטויביטנא
סיסרתב וא ףא תופיטב ,הפה ךרד תולטינה שדוג תודגונ תופורת
.םיסוניסה זוקינב עייסל תויושע  
.םיסוניסה ירבעמ יוקינל חותינ עצובי םירידנ םירקמב
  יתנוזת לופיט
.םויב םיימעפ ג"מ 125 B ןימטיו סקלפמוק
.םויב םימעפ 3 ג"מ 100 B5 ןימטיו
םויב ג"מ 10,000 דע 2,000 ,םידיאונובאלפ-ויב ףוריצב C ןימטיו
.םויה ךשמב קלוחמ  
.םויב ג"מ 60 Q10 םיזנא-וק
.םויב םימעפ 3 םייניש 3 םוש
.םויב ג"מ 100 םוינמרג
.תוחוראה ןמזב םייטילואטורפ םימיזנא
דע םייתעש לכ (Zinc Gluconate) טנוקולג ץבא הציצמ תוילבט
.ןושארה תוננטצהה ןמיס תעפוה םע לוטיל .תועש 4  
אפרמ-יחמצ
...שדוגה תלקהלו םיסוניסה תחיתפל 
תיממע הפורת
.בר שבד הליכמה (Honeycomb) שבד-תלח תסיפ וסעל
.איה םג ליעות םינקבאו שבד תבורעת

.תויגרלא דגנ ןוסיח תקירזל תומוד ולא תולועפ 
.וז הטיש םשייל רסאנ תרכוס ילוח לע 
 
הפיאשל הפורת

.יסננ ןרוא ןמש םיקלח 5
.סוטפילקא ןמש םיקלח 3
.תינרוק ןמש םיקלח 2

.הלודג תיכוכז תחלצל תופיט 4 ופילזהו םינמשה תא ובברע
.םיחתור םימ רטיל 1 דע 1/2 ופיסוה
לא םידאה תא ופאשו תבגמב תחלצה םע דחי שארה תא וסכ
.תוקומעו תויטיא תופיאשב םברק  
  תוצלמה
.שדוגה תא ססומל יושע םידא רישכמ
.יח ןוזמ 75% תללוכה הנוזת וצמא
.םיצימו םיקקוזמ םימ תותשל וברה
.שדוגה תלקהלו החילה תסמהל רזוע םח הקשמ
.תוידוסיב ,םיננוצמ םישנא םע עגמ רחאל ,םכידי תא וצחר

ענמיהל שי הממ
.םיסוניסה יללחל החיל רזחהל םרוג רבד ,המצועב ףאה תא וחנקת לא
ירוחאה וקלח לא ךשמית השרפההש ךכ ,ףאב וכשמ ,תאז םוקמב  
.וב וחכחכ זאו ןורגה לש  
.דבלב הרצק הפוקת םהב ושמתשה וא שדוג ידגונב שומישמ וענמיה
.בל תויעב וא םד-ץחל רתימ םילבוס םכניה םא םהב שמתשהל ןיא  
תניבגו טרוגוי ומכ ,םיצומח םירצומל טרפ בלח ירצומ תכירצמ וענמיה
.'גטוק  
.באכה תא ריבגהל לולעש רבד ,תוינוציק הרוטרפמטב הייהשמ וענמיה
  חלמ-ימ תסימת
.םיהדמ ןפואב העיפשמ םימימח חלמ-ימ תסימתב ףאה ירבעמ תפיטש
.םיסוניסב םוהיז תענומו ףאב שדוגה לע הליקמ הסימתה

.תאז הקידצמ האצותה ךא רתויב המיענ וניא וז הלועפ
ידכ ךות ,ריחנ לכ ךרד הסימתהמ רטיל 1/4 ופאש
.הפהמ הסימתה תא וטלפו עבצאב ינשה ריחנה תמיתס  

הסימתה תנכה
ףיסוהל ןתינ .(םיקקוזמ יוצר) םימח םימ לפסב חלמ תיפכ 1/4 וסימה
...חלמ ואר .הייתשל הדוס תיפכ 1/4  

ולא תופיטש עצבי םא היהי בוט םיסוניס תויעבמ תורידת לבוסה םדא
.המלחהה תא זרזת וז הלועפ .םויב םימעפ 4 דע ,תקלד ןמזבו םוי ידמ
 
רצרצק ףסות
37%-ב אוה תוננטצה רחאל רתונ רשא (ינורכ) ינדרוט לועישל םרוגה
.סיטיסוניס םירקמה  
התביס רשא תושישתל םרוגה ,םיבר םירקמב ,תויהל הלולע סיטיסוניס
.הרתוא אל  

...תושדח - סיטיסוניס ואר