?יהמ הימתירא
הרידס יתלב הלועפ ועמשמ (הימתירא וא) רידס יתלב בל בצק
וא הגירח ,יונישב הרוקמש ,(Heartbeat) קפודה/בלה בצקב
.בלב תילמשחה הכלוהב יוקל דוקפית

...ב אטבתהל הלולע וז הערפה
100-מ רתוי :(Tachycardia) הידרקיכט/ידמ ריהמ בל בצק
.הקדב תומיעפ    
60-מ תוחפ :(Bradycardia) הידרקידרב/ידמ יטיא בל בצק
.הקדב תומיעפ    
.םירודזורפ רופרפ ואר .ינלטק תויהל םג לולע רבדה
ןוכיס ימרוגו םימרוג
...םיללוכ בלה לש םייגולויזיפ םימרוג
.םיילמשח תותוא חולשמל םיארחאה בלה יאתב יוקיל
.וב יוקיל רוציי וא ילמשחה תואב הייהשה
.תופסונ תומיעפל םרוגה יוקיל
.םירחא בל ירוזיאב םירצונה םיפסונ םיילמשח תותוא

...םה בלב םירושקה םיפסונ םימרוג
.םיקרוע תשרט וא בל ףקתה ידי-לע םרגנש םדוק קזנ
בלב םימגפ וא (Congenital heart disease) תדלומ בל תלחמ
(Brugada syndrome) הדגורב תנומסת ,ךורא QT תנומסת)    
.(Hypertrophic cardiomyopathy) בלה רירש לש לודיג רתי וא    
םילולכ וז הרדגהב .ודוקפיתב וא בלה הנבמב תויוניקת יא
,לדגומ בל רירש :(Cardiomyopathy) בלה רירש תלחמ    
בלה םותסש תלחמ ןכו גירח ןפואב השקונ וא הבועמ    
.(Valvular heart disease)   
.תופורת תליטנ לש יאוול תועפות

...םיללוכ ,בלל םירושק םניאש ,םיפסונ םימרוג
.תוניועו סעכ ,רומח ישפנ חתמ/סרטס
.(דלוקוש הז ללכב) ןיאפק תכירצ

.לוהוכלא תכירצ
.ןושיע
לופיטל תופורת ומכ ,םשרמ תושרוד ןניאש תופורתב שומיש
המכ םילולכ וז הרדגהב .לקשמ תדרוהו תוננטצה ,לועישב    
.ןטיברשו גנסני'ג ,הנראוג ומכ ,אפרמ-יחמצ    
,הנישל עירפהל ,בלה תוליעפ תא ץירמהל םילולע הלא םיחמצ    
תורחא תועפותו (Palpitations) תוקזח בל תוקיפד םורגל    
.בלה בצק תורידס יא לש    
הדימה לע רתי בלה תא ץירממ ,ןיאקוק ומכ ,םימסב שומיש
.ךכ בקע תוומל ףא םורגל לולעו    
.(Sleep apnea) המישנ םודו הניש תוערפה
הימתירא יגוס
וב םוקמה ,הייעבה תרצונ וב בלב םוקמל םאתהב השענ גוויסה
.העיפשמ איה בל ידוקפית וליא לעו תאטבתמ איה

בצק הנבמ איה (Sinus arrhythmia) תיסוניס הערפה ,המגודל
(Sinus node) סוניסה רשק :ףוגב יעבטה בלה בצוקב ורוקמש בל
.המישנב םג םיתיעל הרושקו בלה בצק יונישב תנייפאתמו
תדרלו ריוא תפיאש ןמזב תולעל יושע בלה תומיעפ בצק ,המגודל
.קזנ תמרוג הניא הייעבה בורל .ותאצוה ןמזב

תימואתפ הימתירא תוומ תנומסת איה רתוי תנכוסמ
הערפה ,(Sudden arrhythmia death syndrome - SADS)
תוומ תנכס הלידגמה (ךורא QT תנומסת) הכלוהה תכרעמב
.ימואתפ יבבל

...םניה ,םירחא הימתירא יגוס
.(Bradycardia) הידרקידרב/יטיא בל בצק
.(Tachycardia) הידרקיכט/ץאומ בל בצק
.תופסונ תוצובק תתל םיקלחנ ולא םיגוס ינש
םימוטפמיס
הבר הדימב םייולתו םדאל םדאמ םינתשמ הימתיראה ינימסת
.םינימסת לכ ויהי אל םישנאהמ קלחל .הייעבה רוקמב

...לולכל םילולע םינימסתה
.(Palpitations) תוריהמ וא תוקזח בל תוקיפד
.בל תומיעפ לע גוליד
תקפסא טועיממ האצותכ ,ןופליע וא תושישת ,תרוחרחס
.חומל ןצמוחמ םד    
.םישישקב ,תורבסומ יתלב תוליפנ
.(תוחונ רסוח וא ץחל ,הזחב םיבאכ) סירוטקפ הניגנא
.(Dyspnea) המישנ רצוק

.תוומו בל םוד תויהל האצותה הלולע םירומח םירקמב
ןוחביא תוטיש
ןוחביא אלל ךשמית וזש לככש ןוויכ ,רתויב בושח הימתירא ןוחביא
.בלה לש יוקל דוקפיתלו ידימת קזנל ןוכיסה לדגי לופיטו

רחא גוס לכ וא בל תמיעפ לע גוליד ,בלב טטר שח רשא םדא לע
לככ רהמ ,תיאופר תעד תווח תלבקל תונפל ,הגירח בל תמיעפ לש
.ןתינה

םשויתש הטישה .הימתירא ןוחביאל הקידב תוטיש רפסמ תומייק
םתוא םייפיצפסה םינימסתה םהב ,םימרוג רפסמב היולת היהית
.ולש תיאופרה הירוטסיההו הלוחה שח

...וללכי ולא
תבשחנ (Electrocardiogram - ECG) המרגוידרקורטקלא
ותוליעפ תא תקדוב איה .רתויב בוטה ןוחביאה יעצמאל    
.(ץמאמבו החונמב) בלה לש תילמשחה    

טרס יבג-לע ףרגכ תמשרנ וז תוליעפ    
.גצ יבג לע תגצומ וא ענ ריינ    
.בלה לש (Echocardiogram) המרגוידרקוקא
.ותוליעפו בלה הנבמ תגצהל לוק ילגב תשמתשמ הטישה    
.יתימא ןמזב בלה לש היח הנומת תלבקתמ רישכמה גצ לע    
ויתודימ תא ,בלה ןפוד יבוע תא דודמל ןתינ וז הקידבב    
.ודוקפית ןפוא תאו    
עדימ ףיסוהל יושע (Cardiac catheterization) בל רותניצ
.תיפיצפסה היעבה יבגל    
תיגולויזיפורטקלא הניחב איה תוקידבה תחא
,(Electrophysiology study - EPS)   
.התוהמו הייעבה רוקמ לש קיודמ רותיא םשל רקובמ    
רטנצ תועצמאב הבירצ עצבל ןתינ הייעבה דקומ רותיא םע    
.הב לופיטל (Catheter ablation)   
הביסה ןוחביאל תשמשמ (Tilt table test) יוטנ ןחלוש תקידב
,ןחלושל רגחנ הלוחה .הימתיראל תורושק ןניאש תויופלעתהל    
.םדה-ץחלו בלה בצק רוטינ ידכ ךות םיטמ ותוא    
.הייעבל םירחא םימרוג תלילשל הדעונ הקידבה    
לופיט תוטיש
תיברמ .התרמוחו הימתיראה גוסל םאתהב היהית לופיטה תטיש
ילוא טרפ ,לופיטל םיקוקז םניא םיכשמתמ םניא רשא םירקמה
.םייחה ןונגסב םייוניש רפסמל

...םיללוכ ולא םייוניש
.ןיאפק תכירצ תתחפה וא תקספה
.לוהוכלא תכירצ תלבגה
.ןושיעה תקספה
.תומיוסמ תופורתב שומישה תקספה
.ישפנה חתמה תתחפהל תוטיש םושיי

וא התב ימסוח גוסמ תופורת תליטנב ךרוצ היהיש םג ןכתי
תועפות תעינמל תופורתה תעפשה רחא בקעמו ןדיס תולעת ימסוח
.הימתיראה תא רימחהל תולולעש יאוול
.בלה קפוד תא םמצעב רטנל דומלל היהי םילוחה לע

...ומכ ,תוינרדוח תוטישב ךרוצ היהי םימיוסמ םירקמב

.(Pacemaker) בל בצוק תלתשה
לש םירקמב לתשוי הז ןקתה    
רועל תחתמ ,ידמ יטיא בל בצק    
אוה וילא ,בלל רבוחיו הזחה    
הרימשל םיילמשח תותוא חלשי    
.הניקתה ותוליעפ לע    

,(ICD) רוטלירביפיד תלתשה
.בלב םירופרפ לש הרקמב לעפיש    
םייח ליצהל םייושע ולא םינקתה    
.םירודזורפ רופרפ לש הרקמב    

םיגוס ןוקיתל רוטלירביפידב לופיט .(Cardioversion) ריממ
.ןוכנה ולולסמל בלה בצק תרזחה ידי-לע הימתירא לש םימיוסמ    

רטנצ תועצמאב הבירצ בולישב יגולויזיפורטקלא דומיל
ףרועב וא לגרב םד-ילכל רדחומ רטנצ .(Catheter ablation)   
תועצמאב ,תרקובמ הבירצ תעצובמ וכרד ,בלה לא החנומו   
.הימתיראל םימרוגה םיגירחה םירוזיאה לש ,וידר רדת   

לש ילאמשה ודיצל םיליבומה םייטתפמיסה םיבצעה תבירצ
.(Left Cardiac Sympathetic Denervation - LCSD) בלה    
המישנ ומכ ,םיינוצר יתלבה םידוקפיתה לע םיחקפמ ולא םיבצע    
ךורא QT תנומסת לש הרקמב תמשוימ וז הטיש .בל בצקו    
תוריהמ בל תוקיפד םורגל הלולעש (Long QT syndrome)   
.רתויב    

חתנמה וב חותפ בל חותינ והז .(Maze procedure) זיימ ךילה
םירקמב הגוהנ הטישה .םיילמשחה תותואל שדח רבעמ רצוי    
םילופיט םהב םיגירח םירקמב תמשוימו םירדח רופרפ לש    
.(הבירצ וא תופורת ומכ) וליעוה אל םירחא    
שפנ-ףוג רשק
רפסמ ןסרל וא עונמל תויושע (Relaxation) תועגרתה תוקינכט
תרבגהל םרוגה ישפנה חתמה תתחפהל תודוה הימתירא יגוס    
עייסל םייושע הגויו היצטידמ ,ינפוג לוגרת .בלה בצקב תוערפה    
.וז הטישב וקבדו רתויב םכל םיאתמ המ ואצמ .ךכל    
.ךשוממ ןמז רחאל קר תרכינ העפשההש ורכז    

.בלה בצק ללוכ ,םיבצעה תכרעמב הטילשב עייסמ קבדיפויב
בצק תא דודמיש רוסנס דיה קרפל וא עבצאל רבוחי וז הטישב    
.המיעפ לכב םדה תומכ תאו בלה תומיעפ    
.הימתירא תעינמב עייסל יושע םהינשב הטילש דומיל    

,העיגר דומילל אוה םג בוט (Guided imagery) ךרדומ ןוימד
דחוימב הבוט הטישה .ישפנ חתמב הטילשלו בלה הצק תדרוהל    
.יגולויזיפ וניא םרוגה םהב ולאל    

,ליעומ אצמנ תורחא העיגר תוטישב הקיסומ תייפרת בוליש
םיעיפשמ הקיסומ לש םינוש םיגוס .ינוציח בל בצוקל המודב     
.הנוש ןפואב     
םיפסותו אפרמ-יחמצ
.הימתירא לש םילק םירקמב ותוליעי תא חיכוה דרזוע
בל תופורת לע דרזועה תעפשהל תועגונה תורהזאל בל ומיש    
.תורחא    
םילוחב דחוימב ,הימתיראה תא ןיטקהל יושע Q-10 םיזניא-וק
.(Heart Bypass Surgery) םיפקעמ חותינ ורבעש    
עייסל יושע ,ןוזמ תורוקממ וא ףסותכ םא ןיב ,3-הגמוא
םיגוס עונמל םייושעש םירירש רורחשו םד תשירק תעינמב    
.הימתירא לש םינוש    
תויתיב תופורת
.ידמ ריהמ בל בצקב הטילשל הבוט הפורת איה החונמ
ינמיה ודיצב ,(Carotid Artery) שארה קרוע לע ןידע ץחל
אפורהמ ושקב .ריהמ קפוד ףקתה קיספהל יושע ףרועה לש    
.ץוחלל ךיאו ןכיה תוקיודמ תויחנה    
וסנ (Atrial Arrhythmia) תירודזורפ הימתירא לש הרקמב
...(Vagal Maneuver) לגאוו ליגרת עצבל
וצמאתהו םכתמישנ תא ורצע .םינפל םכינתומ תא ופפוכו ובש
תכרעממ הטילש הריבעמ וז הלועפ .ןולב םיחפנמ םתא וליאכ
(Sympathetic Nervous System) םייטתפמיסה םיבצעה
-אראפה םיבצעה תכרעמ לא םיינפוג םידוקפית הציאמה
.םתוא הטיאמה ,תיטתפמיס
הנוזת
םדה תללדמ הפורתה תא םילטונ הימתיראמ םילבוסה ולאמ םיבר
תויומכב תודונתל בל םישל ולא םילוח לע .(Coumadin) ןידאמוק
תלועפ תא רתוס אוהש ןוויכ ,םטירפתב K ןימטיוב רישע ןוזמ
.הפורתה
אלא ,K ןימטיוב רישע ןוזממ ענמיהל םהילעש רבדה תועמשמ ןיא
.ונממ העובק הכירצ תמר לע דיפקהל םהילע

...בלה תולועפ ןותימב עירכמ דיקפת םיאבה םילרנימל

םהמ רתי תכירצ .הימתיראל םורגל לולע ולא םילרנימב רוסחמ
.תויעב םורגל איה םג הלולע ,(ןדיס דחוימב)

יגוסו ידמ ריהמ בל בצק ןקתל היושע ידירו ךות םויזנגמ תלבק
.םירחא םיבר הימתירא

בל ומיש
תונתשמ תופורתב זרפומ שומישו יוור ןמוש ,הלודג חלמ הכירצ
ןגלשאהו םויזנגמה ירגאמ תא לדלדל הלולע תולשלשמ תופורתו
.ףוגהמ
העינמ תוטיש
...הימתיראל םימרוגה ופוג תבוגת ימרוג םהמ דומלל הלוחה לע
ץמאמ וא יזיפ ץמאמ רחאל בלה בצק ץאוי םישנאהמ קלחב
.הניש וא החונמ רחאל טאויו רתי     
.םיינוציק םיישפנ םיחתמ ךכל ומרגי םירחאב

הימתיראל םימרוגה םיבצמה םה ולא תוהזל דומלל הלוחה לע
.םהמ ענמיהל דומללו

...תושדח - רידס יתלב בל בצק ואר