הנראוג
Guarana
(Paullinia cupana)

רשא ספטמ חיש איה (הינראוג) הנראוגה
ליזרבו הלאוצנוב סנוזמאה רוזיאב חמוצ

.םירטמ 12 דע הבוגל אשנתהל יושע חמצה .תימורדה הקירמאב

םע .תולוכשאב םילדגו םילוגע ,םינטק ,םיירגרג םניה הנראוגה תוריפ
רוחשה ןיעלגהו טעמ םיעקבנ םה ,ריהב םודאל םעבצ ךפוה םתלשבה
.םהמ ץבצבמ

ארקנ םמש לע רשא ,(Guarani) ינראוגה טבש ינב ,םינאידניאה
םיפיסומ ,םתוא םישתוכו םילוק ,םיניעלגה תא םישביימ ,חמצה
תואקשמ ,ןוזמ ירצומל סיסב תשמשמה הסיע םיניכמו םימ םהל
.תופורתו

,ליכמ הקשמה .תזגומ הנראוג אוה ליזרב לש ימואלה הקשמה
.םימו הבסק םג ,הנראוגל ףסונב


...תשמשמ הנראוגה
.ףוגה חופיטל םירצומה תיישעתב
.ינונמש רעישל ופמש
.רעיש ןדבוא תעינמל םירצומב ביכרמ
.רוביחה תומקר תקלד ךוכישל
(Adaptogen) ץחל יבצמל תולגתסהל תעייסמל תבשחנ איה
.םיקזחמ תואקשמבו היגרנא יפיטחב ביכרמ תשמשמו  תיאופר תוליעפ
ןינראוג םג הנוכמה ,ןיאפק םיליכמ ולא .םיניעלגבו ירפב םישמתשמ
.(Phenol) לונפ וא ןינאטל רושקה ,(Guaranine)
ןיליפואת ץוצמקו ןיאפק םיזוחא 8 דע 4 םיליכמ הנראוגה יניעלג
,םינוש םידיאולקלא ,(Theobromine) ןימורבואתו (Theophylline)
םינינופאס ,ןלימע ,םידיאונובלפ ,םינינאט ,(Terpenes) םינפרט
.םינוש םיפרשו

תועש 6 דע ךשמנ ףוגב הנראוגה לוכיע

...ל הנראוגב םישמתשמ רוזיאה ידילי םינאידניאה
.םיעצפ ץוויכ
.קוזיח
.הצרמה
.םיקרוע תשרט תעינמ
.בלה קוזיח
.םיבאכ ךוכיש

...ב לופיטל תשמשמ איה
.(Neuralgia) םיבצע יבאכ
.הנרגימ
.לושליש
.(Dysentery) הירטנזיד
.םוח
.םד-ץחל רתי

...ל םויכ תלבוקמ הנראוגה
.ינפוג לבס חוכ תרבגה
התנוכתל תודוה לקשמ תדרוה
.ןובאית אכדל  
.תודימע רשוכ תרבגה
.ףוגה םוח תדרוה
.תילטנמה תונריעה קוזיח
.תופייעב המחלמ

תורהזא
היגרלאמ וא תושיגרמ םילבוס םתא...םא הנראוג תכירצמ וענמיה
.ןיאפקל  
תוערפהל םורגל הלולע הנראוגה...םירחא ןיאפק ירצומל המודב
ףוכת ןתש ןתמ ,רבגומ בל קפוד ,(Anxiety) תודרח ,דער הניש  
.תויבטקארפיהו  
.הקנהו ןוירה תעב הנראוגהמ ךורצל ןיא