הקיסומ תייפרת
MusicTherapy
לפטמה שמתשמ הב ,לופיט תטיש איה הקיסומ תייפרת
.לפוטמה ייח תוכיא רופיש םשל ,הקיסומב

ןמזב דוע לחה הקיסומ תייפרתב שומישה
תשמשמ איהשכ ,הנושארה םלועה תמחלמ
ועגפנש םילייח לש םתוששואתהב עויסל
םיביגמ לכהש החנה ךות ,המחלמב
תוכנ וא העיצפ בקע הלבגה אלל ,הקיסומל

,תובוגת םורגל הב שמתשמ הקיסומ תועצמאב לפטמה
תונויערל חומה תחיתפ ,רותליא ,הבשקה ךות לפוטמהמ
התרזעב דומילו םייומיד תאלעה ,הריצי/הנחלה ,םישדח
.הכרד

יתבב עויסכ םוקמ רתויו רתוי תספות תילקיסומ הייפרת
דועיס תודסומו הסחמ יתב ומכ ,תודסומבו ,םילוח
רופיש ידי-לע ,המלחה רופישל ןהו דודיעל ןה ,םישישקל
.לפוטמה לש וחור בצמ

...הקיסומ איה תאז לכל רתויב המיאתמה הקיסומה
(ןזואל םיברע) םיידולמ םיעטק הב
תומעטה תוחפש המכ תלעב
העוגר/הטקש
יטיא בצקמב

תיסאלק הקיסומ המיאתמ דחוימב
בל תמושת תדקממ רשא ,הטקש
תויעב לע תובשחממ ותוא הטיסמו
םיריש םג ךכל ומיאתי .תונוש תוגאדו
(תילטנמורטסניא) תילכ הקיסומו תודלב ומכ ,םיטקש
החונתב הקיסומל בישקהל אוה רתויב בוטה .הטקש
.הטימב וא החונ הסרוכ לע הבישי ומכ ,המיענ

...ילקיסומ יוויל
העוציבב הדמתהו ךשמה דדועמ תינפוג תוליעפ רפשמ
(םירחא םילפוטמו) םייניש ילפוטמב ששח תיחפמ
הדילה ןמזב תדלויה תא דדועמ
םירחא םילופיטל םילשמ יעצמא שמשמו םיבאכ תיחפמ
םדריהל םישקתמל רזוע
ןוסניקרפ ילוחב תויתעונת רשוכו חור בצמ רפשמ
יפרתומיכ לופיט ןמזב תוליחב תיחפמ
תעב ,םיבאכ יככשמו העגרה תופורתב ךרוצ ןיטקמ
וירחאו (Surgery) חותינ  
(Concentration) זוכיר רפשמ

רופישל (קר אל ךא) רקיעב תשמשמ הקיסומ תייפרת
...םידוקפית
םייביטינגוק
םיילאיצוס/םייתרבח
םיינפוג
םייגולוכיספ

ינפוגה דוקפיתה רופיש
...הקיסומ תייפרת
ףוגה תועונת דודיע ידי-לע תינפוג המלחהב תעייסמ
םיינורכ םיבאכב (הלקה וא) רתוי הבוט הטילש
ףוגה לש יופירה רשוכ קוזיח
.תוירוטומ תולוכי
(Stroke) יחומ ץבש רחאל המלחה דודיע

תירוטומ תלוכי
ןוכנה שומישה איה (Motor Skill) תירוטומ תלוכי
,חומה םע םתלועפ םואית ךות ,וירירשב םדאה לש
.םיבצעה תכרעמו םיקרפמה ,דלשה

םייתרבחו םייגולוכיספ םידוקפית רופיש
(Stress Management) ץחל יבצמ םע תודדומתה
(Anxiety) תוששחו  
(Mood) חורה בצמ רופיש ךות ןואכידב לופיטב עויס
(Emotional Healing) תוישגר תויעבב לופיט
ביבס םישנאה םע תורשקתהה תלוכי תרבגה
םירירשה חתמ תתחפה ךות (Relaxation) תועגרתה
תויתריציה תלוכיהו היישותה תרבגה
(Learning) הדימלה תלוכי רופיש
הנקיזה תאופר/הירטאירגב עויס
(Schizophrenia) היינרפוזיכס ילוחב לופיט
ןורכיזה רופיש
רשא תורחא תולחמו רמייהצלא ילוחל הרזעו דודיע
ליגל תורושק  
םזילוהוכלאו םימס ומכ ,תונוש תויורכמתה
חומב תועיגפ
(Disabled) םיכנב הכימת


םידליל הקיסומ תייפרת
בושח ביכרמ איה הנזאה/הבשקה תלוכי
דליל תרשפאמ איה .תילמרונ תוחתפתהב
.הביבסה םע רשקתלו דומללו טולקל

...תויעב םורגל תולולע הבשקהב תויעב
הביתכו האירק תלוכיב בוכיע
םידומילב ןולשיכ
דליב ןומטה לאיצנטופה תושממתה יא
זוכיר
תוגהנתה
יתרבח דודיב

...מ םילבוסה םידליל רוזעל יושע הקיסומ תועצמאב לופיט
ADHD/ADD
(Autism) םזיטוא
Dyslexia היסקלסיד
רובידה תוחתפתהב תויעב
(Down's Syndrome) ןואד תנומסת

ואר
...תושדח - הקיסומ תייפרת

.
.