ןטיברש
Ephedra/Ma Huang
(Ephedra sinica)

דע קורי חמצה .היסא זכרמב ןטיברשה רוקמ
םיקוריה וילועבג .רטמ 1 דע הבוגל אשנתמו
.םיצועמ ןמזה םע םיכפוה םיפעתסמה
יקוליח בקע בר ילילש םוסריפל תונורחאה םינשב הכז ןטיברשה
.וב שומישבו ויתונוכתב םירושקה םיברה תועידה


לודיג יאנת
,םיילוח םירושימב ,םיחיחצ רבדמ ירוזיאב חמוצ ןטיברשה
.תויעלס תועקרקבו תוידאווב    
הרישע ,בטיה תזקונמ ,הלק תילוח עקרק
.תיבובקרב טעמ    
.האלמ שמש
.םייבקנו םיירכז םיחמצל םיקלחנ םיחמצה
תוחפל לדגל שי םיערז תלבקל .הכרבהבו םיערזמ יובירה
.הבקנו רכז :םיחמצ ינש     


תיאופר תוליעפ
.םישבוימ ,שרושבו םיריעצה םיפנעב םישמתשמ

םהב בושחה .םידיאולוקא םניה ןטיברשב םיליעפה םיביכרמה
ויתונוכתב המודו עפשב וב יוצמה ,(Ephedrine) ןירדפא אוה
.(Adrenaline) ןילנרדא ןומרוהל
.(Pseudoephedrine) ןירדפאודבספ ןטיברשב שי ןכ

ןטיברשה תונוכת
תויוחיפנ לע רהמ לקמ
.םיירירה םימורקה לש    
.םד-ילכ ביחרמ
.ןתשמ

.בלה תלועפ ץירממ
.תונופמיס ביחרמ
.תותיווע דגונ
.העזה דדועמ

...ב לופיטל שמשמ ןטיברשה
,המתסאל תופורתב בושח ביכרמ שמשמ ןירדפאה
,(Emphysema) המיזפמא/תחפנו תחשה תחדק
םירישכתב ןכו םיסוניסב שדוג רורחשל תופורתב
.לקשמ תתחפהל

לופיטל ןטיברשה שמשמ תיניסה האופרב
.לועישו תוננטצה ,טיכנורבב

...אוה .תוילילש םג תינמז וב ךא ,תוליעומ תונוכת ןטיברשל
אוה תאז םע דחי ךא ,ףאב שדוגב לופיטל ליעי ץווכמ
!בלה בצק תא ריבגמ     
הרגמ םג ךא ,ליעי (Bronchodilator) תונופמיס ביחרמ
תולולע היתואצותש הלועפ ,תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תא
םירקמבו הניש ידודנב הלכו תונבצעמ לחהב אטבתהל
.תוומ ףא םימיוסמ
תואקשמו ןיאפק תכירצ תעב דאמ םיקזחתמ ולא םייוריג
.םיססות תואקשמו הת ,הפק ומכ ,ותוא םיליכמה

ןטיברש בולישה הכז תונורחאה םינשב
ותלוכיל רשקב ,בר םוסרפל ןיאפק םע
יטלתא רשוכ רפשל ,ןובאית אכדל לוכיבכ
.ףוגה תא חתפלו
.ולא תונוכת םירשאמה םירקחמ וכרענ אל

תורהזא
רתי ןונימ .אפור חוקיפב תושעיהל ןטיברשב שומישה לע
!ינלטק תויהל לולע    
.תורכמתהו תכלוהו תרבוג הכירצ םורגי עבק שומיש
.םידליל ץמומ וניא ןטיברשה
המישר המסריפ (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
שומישה בקע םרגיהל תולולעש תועפות לש הכורא    
.םיסוכריפו ץבש ,בל ףקתה םהב ,ןטיברשב    
...ןיגב םילפוטמה םילוח לע רסאנ ןטיברשב שומישה
.תרכוס
.ןגמה תטולב לש תויעב
.חומב םיירבש םד-ילכ
.בל תלחמ
.םד-ץחל רתי
.המוקואלג
.(Adrenal gland) הילכה תרתוי תטולב לש רתי תוליעפ
.תינומרעה ןטרס
ןימטפמתמל רמומ תויהל לולע ןטיברשב ןירדפאה
דיפס ץירממה םסה :(Methamphetamine/Meth)   
.(Speed)