הרדגה
,םיחופנו םילתופמ םד-ילכ םה תוילד
בורל .רועה ינפל תחתמ םיאור םתוא
לגרה לש ימינפה הקלחב םיטלוב םה
הצקב םירוחטכ םיעיפומ םה םיתיעלו
.(Anus) תעבטה-יפ
,הנממ םילבוסו יברעמה םלועב הצופנ הייעב איה םיילגרב תוילד
.50 ליג לעמ היסולכואהמ תיצחמכ ,תרחא וא וז הדימב
.םירבג רשאמ 4 יפ דע ,םישנ םיילגרב תוילדמ תולבוס דחוימב
.םינמש םישנאב רתוי הצופנ הייעבה
םימרוג
תרזח עונמל םדיקפתש םיינוויכ-דח םימותסש םנשי םדה-ילכב
םד באוש בלהש ןמזב .הכישמה חכ ללגב ,םיילגרל םד   
ךכ-רחא דיימו ,םד רבעמ רשפאל ידכ ,ולא םימותסש םיחתפנ   
םימותסשה דחא רשאכ .ותרזח תא עונמל ידכ םירגסנ םה   
חפנתמ ךכ בקע .םותסש דייל הווקנו הרזח םדה םרוז ,םוגפ   
.ותושימג תא דבאמו םותסשה לעמש רוזיאב םדה-ילכ   
.רועה ךרד הארנש הזכ לדוגל תוחיפנה העיגמ ןמז רחאל   
ןמזב ץמאמ .תינורכ תוריצע אוה םרוגה םהב םירקמ םנשי
>םדה-תמירז תא םסוחש ,ןטבה לע ץחל םרוג תונקורתה   
תונפד תא שילחהל ףוסבל לולע הז ףסונ ץחל .םיילגרהמ   
.םירוחט וא/ו תוילד םורגלו םדה-ילכ   
לע ץחל ליעפמ רבועה .תוילד םורגל אוה םג לולע ןוירה
םדה-ילכ לע ץחל ףיסומ הז רבד .םייכריה ןגאב םדה-ילכ   
םינמש םישנא לש םהייוכיס םילודג תוביס ןתואמ .םיילגרב   
.םדה-ילכ לע ץחלה תא הלידגמ רתי תנמשה .תוילד חתפל   
ןוכיס ימרוג
הירוטסיה שי תוילדמ םילבוסהמ 80%-ל .יתחפשמ עקר
.תוילד לש תיתחפשמ    
לידגמה רבד ,ןטבה לע ץחל רתימ תולבוס ןוירהב םישנ .ןוירה
.תוילדמ לובסל ןהייוכיס תא    
ןומרוהה לש תוהובג תומר ןיב רשק ונשי .םיילנומרוה םייוניש
.תוילד תעפוהו ןגורטסא    
רוזחמ םדק תנומסת ,םיילארוא העינמ יעצמאב שומיש
.ןוכיסה תא םילידגמ םלוכ ,םינומרוה תפלחה תייפרתו    
םיצפח תמרהו בר ןמז ךשמ דחא םוקמב תכשוממ הדימע
.הייעבה תא םירימחמ םידבכ    
םימוטפמיס
.םיילוסרקבו םיילגרב םיבאכ
.םיילגרה ירירשב תויוצווכתה
.ףוגב םינוש םיבאכ
.ץחלה םוקמב רועה עבצ ייוניש
.תודבכ תשוחתו תוחיפנ
.םיילגרב תופייע
.תוקזח דוריג תושוחת םורגל םילולע לוסרקהו הנותחתה לגרה
,רוע תקלדמ םג לובסל לולע תוילדמ םילבוסה םישנאהמ קלח
ינפ לע רצוויהל םילולעש םיממדמ םיעצפמ וא םידירו תקלד   
.םידירוה תא הסכמה רועה   
לבוקמ לופיט
,לבסה לע םילקמה ץחל-יברגב שומיש איה תלבוקמה הטישה
.התוא םיאפרמ םניאו הייעבה תא םיענומ םניא ךא   
תוטלבתה תא תוניטקמ רשא תוימיכ תוקירז איה תרחא הטיש
.הייעבה תונשיה תא ענומ וניאו רקי הז לופיט .םדה-ילכ   
.םייתייעבה םדה-ילכ לש תיגרוריכ הרסה איה תישילש ךרד
תוליעפ תענומ העפותהו הדימב הז יעצמא תטיקנ לוקשל שי   
.תונשיה יא חיטבמ וניאו רקי הז לופיט .תילמרונ תימוימוי   
םילשמ לופיט
תוישירק תנטקהל ,םויב ג"מ 6,000 דע 3,000 .C ןימטיו
.םימינה תוירירבשו םדה    
תעינמו םדה-רוזחמל ,םויב םימעפ 3 .B ןימטיו סקלפמוק
.םיילגרב תודבכה תשגרה    
.תיותה יבג לע תוארוהל םאתהב .הסיסת ירמש
.תוקלדב המחלמו המלחהל עויס ,םויב ג"מ 80 .ץבא
המלחהה רופישל ,םויב ג"מ 100 .םידיאונובלפ-ויב סקלפמוק
:םימינה תוירירבש תנטקהו םדה-ילכ תונפד קוזיחלו    
םידינאיצוטנאו (Proanthocyanidins) םידינאיצוטנורפ    
.(Anthocyanidins)   
סננאמ קפומה ,םינובלח לוכיעל עייסמה םיזנא .ןילמורב
,ללכ-ךרדב ,חתפתמ רשא ינשוגו השק רוע תווהתה ענומו    
.תוילדה רוזיאב    
הרימשו באכה תלקהל תועייסמ .תוינויח ןמוש תוצמוח
.םדה-ילכ תושימג לע    
תינפוג תוליעפ
,םיינפוא לע הביכרו הלק הציר ,הכילה .העובק תינפוג תוליעפ
.םד-ילכ תונפד תוקזחמ ולא תויוליעפ .תוילד תעפוה ענמת    
תא תקזחמ איה .דחוימב הבוט הייחש
,םהילע ץחל תלעפה םע דחי ,םדה-ילכ    
.ץחל יברגל המודב    
תוריצע תענומ העובק תינפוג תוליעפ    
תעייסמו םייקה לקשמה לע תרמוש וא לקשמ התיחפמו
.םיילגרה ןוויכל םוקמב בלה לא םדה תמרזהב
אפרמ-יחמצ
רקחמ .הייעבה לע לקמ (Horse chestnut) םיסוסה ןומרע
.ץחלה יברג תלועפל המודב בצמה תא רפשמ אוהש אצמ    
,(Rutin) ןיטור הליכמ .(Butcher's broom) שרוחה תינובצע
,(Ruscogenins) םינינגוקסורו םדה-ילכ קוזיחל עייסמה    
.תוחיפנ םיתיחפמה    
ימוקמ לופיטל תשמשמו םדה-תמירז תא תרפשמ .וקני'ג
.(Spider veins) םיישיבכע םד-ילכבו תוילדב    
.תוולנ תומיענ יתלב תושוחתו תוחיפנ התיחפמ .הלוק וטוג
העגרהו ץוויכ תונוכת תלעב .(Witch hazel) סילממה
הלכו תורובחמ לחה ,רוע תויעבב ימוקמ לופיטל תשמשמו    
.תוילדו םירוחטב    
תוצלמה
לש םתהבגה ידי-לע ,דחוימב תוחופנ םיילגר לע לקהל ןתינ
,םויב םיימעפ תאז ,בלהמ םיהובג ויהיש ךכ ,םילוסרקה     
1/2 ךשמ     
.תוחיפנה תא תיתועמשמ שילחת     
.םיילגרהו העשפמה ,םיינתומה רוזיאב ץחול שובלמ וענמיה
םיילענ םדה-רוזחמ תוניקתל .הובג בקע ילענ לוענל ןיא
.חרכה ןה תוחונ     
וא הדובעב םויה לכ םיבשוי םכניה םא
ובבותסהו ומוק ,תוכורא תוסיט םיסט     
.העש יצח ידמ     
וריבעה ,ךשוממ ןמז דומעל םכילע םא
.הינשל תחא לגרמ ,תוקד המכ ידמ ,םכלקשמ דבוכ תא     
.םדה-תמירזל העירפמה הלועפ ,םיילגר תבלצהמ וענמיה
.לוהוכלא תכירצב וטיעמה תוחפל וא ןיטולחל וקיספה
>.תויוחיפנ תעינמל ,חלמ תכירצמ ירמגל וענמיה/וניטקה
.תוריצעב הנוזתב םייוניש יבגל תוצלמהה תא םג ואר


תושדח
2003 ראוני
רזייל תרזעב םידירוב לופיט
University of Washington Center-מ םייאקירמא םירקוח ירבדל
רזייל תרזעב תוילד תייעבב לופיט for Endovascular Therapy
.תורחא תוטישה לכ לע ףידע (Endovenous laser treatment)
הפידע ,תינשלופ הניאש ,וז הטישש הליג םייתנש ךשמנש םרקחמ
.חותינ וא הנרקהב לופיט ,ימיכ לופיט לע


2003 רבמטפס
תוקולע תרזעב םידירוב לופיט
החלצהב וסינ ודוה יאבמומ Seth G.S. Medical College יאפור
.תוקולעב שומיש ךות םידירוב תוילד תויעבב לפטל הבר
ללגב םיילגרב םיביכו תוחיפנמ ולבסש שיא 20 ולפוט יוסינב
.םידירוב םד תורבטצה
ירבדל
.ןצמחב רישע םד ינפ לע

New Scientist


2007 טסוגוא
םידירוב תוילד ענומ K ןימטיו
תוילד תייעבל תמרות K ןימטיוב יולת רשא ןובלח לש ותלעפה-יא
יורקה ןובלחה לש ותוליעפ תא תיחפמ K ןימטיוב רוסחמ .םידירוב
היצזילרנימו גושגיש ןיטקמ רשא ,Matrix GLA protein (MGP)
.תוילדו תומיסח םהב םיחתפתמ ךכו םידירוב

Journal of Vascular Research


2008 ראוני

הייעבה תא םידירוב םדקומ לופיט
לבקל ךכמ םילבוסה ולא לע ,םידירו תויעב יכוביס עונמל ידכ
.הייעבה תווהתה לש םדקומ בלשב
הברה הייעבב לופיטה הינטירב Whiteley Clinic יאפור ירבדל
םיביכל ןוכיסב רבודמ .ולש יטמסוקה טביהה רשאמ בושח רתוי
.םידירוה תמיסח בקע ,(Leg ulcers) םיילגרב