ןירס
Serine
ןיטסיצ תריציל םרותו ןינוארתמ וא ןיצילגמ ףוגב זטנוסמ ןירס
,B3 ןימטיו לש תוקיפסמ תויומכב ךרוצ שי ורוציי םשל .ןיאטסיצומוהמ
.תילופ הצמוחו B6 ןימטיו

...ןירס
.ףוגה יאת לכ ימורקב הובג זוכירב יוצמ
םדוקפיתל דחוימב בושח אוה .תישפנו תינפוג ,הבוט תואירבל שורד
.תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לשו חומה לש תואנה  

ןירסה ידיקפת
...ןירסה
(Purines) םינירופ תזטניסב םזילובטמ/םירמוח ףוליח יכילהתב בושח
ימורק תיינבב ,ןאפוטפירט ,ןיאטסיצ ,(Pyrimidines) םינידימיריפו  
.ןיטאירקו (Phospholipids) םידיפילופסופ תריציב רזוע אוה ,םיאת  
םתוחתפתה ,ןמוש תוצמוחו םינמוש לש םירמוח ףוליח יכילהתל שורד
םינילובולגונומיא רוצייב עויס :האירב ןוסיח תכרעמו םירירש לש  
.DNA-הו RNA-ה קפיתב ףתתשמו םינדגונו (Immunoglobulins)  
.(Myelin) ןילאימה :םיבצעה הטעמו חומה ינובלחב ביכרמ שמשמ

ןירסל םייתנוזת תורוקמ

.(Lentils) םישדע
.םילופ ,היוס
.םיערז ,התשפ
.םיערז ,םושמוש
.םידקש
.ךלמ יזוגא
.םינטוב
.(Yolk) ןומלח ,םיציב
.(Beef) רקב רשב
.םירגרג ,סומוח

ןירסב רוסחמ
...ל םורגל לולע רוסחמ
.םיינפוגהו םייביטנגוקה םירושיכה לש םתוחתפתהב הטאה
.(Seizures) םיסוכריפ
.חומה תוחתפתהב העיגפו (Microcephaly) תלוגלוג תונטק