ןיאטסיצומוה
Homocysteine
הזתניס-ויבה לש ךילהתב םייניב רצומ ,ונימא תצמוח איה ןיאטסיצומוה
הקוריפ ןמזבב (Cysteine) ןיאטסיצ ונימאה תצמוח תכפוה וב דבכב
.(Methionine) ןינויתמ ונימאה תצמוחל
3-מ תוקיפסמ תויומכ ףוגב שי םא אלא שחרתהל הלוכי הניא הרמהה
.תילופ הצמוחו B12 ןימטיו ,B6 ןימטיו - B הצובקמ םינימטיוה
םימיזנא לש םירמוחה ףוליח ךילהת רובע ףוגל שורד ןיאטסיצומוהה
ירמגל קרפתהל וילע ךכ םשלו םיינויח הנוזת ירמוחו םינומרוה ,םיבושח
.ףוגב

...םיאבה םיכילהתב ףוגל שורד ןיאטסיצומוהה
.(Liver Detoxification) דבכהמ םילער קוליס
.(Adrenal Gland) הילכה תרתוי תטולבל עויס
.(Neurotransmitters) םירטימסנרטוריונה תזטניס
.תומצעו (Joint Cartilage) םיקרפמ יסוחס תושדחתה

.ןיאטסיצומוה תא ןיטולחל קרפל לגוסמ וניא םישנאה תיברמ לש םפוג
.תכרעמב םייוקל ןינויתמ יביתנו יוקל טירפת אוה ,ללכ-ךרדב ,ךכל םרוגה
לש ההובג המרל ןושיעו ןיאפק/הפק תכירצ ןיב רשק םג וליג םירקחמ
.םדב ןיאטסיצומוה
,(ןיאטסיצומוהל ףוסב ךפוה רשא) ןינויתמ ליכמה ןוזמ תכירצ תנטקה
.םדב ותמר תנטקהב ליעוהל היושע םיציבו םיגד ,ףוע ,רשב ומכ

הימניאטסיצומוה-רפיה/םדב ןיאטסיצומוה רתי ןיב רישי רשק ונשי
(Homocysteinuria) הירוניטסיצומוה ,(Hyperhomocysteinemia)
.בלבו חומב םייפקה םד-ילכ תולחמ לש םימוטפמיסו

לדג ןכ ,ההובג ותמרש לככ ,םדב ההובג לורטסלוכ תמרל המודב
תרצונ רשא הבכשה בקע םדה-ילכ תונפדל קזנ תמירגל ןוכיסה
(בלה רירש םטוא ואר) בלה לא םיליבומה םדה-ילכ תונפד לע
לתודנאה יאת תבכשב תעגופה (ץבש ואר) חומה לאו
םדה-ילכ תא תדפרמה הקדה הבכשה ,(Endothelial Cells)
ןמושהו םדה-ילכ ןפוד דעבמ לורטסלוכ תוננתסה ךכב תרשפאמו
םה הב הגרדל דע םיחפנתמה םיחופנ םייתשרט םיאת תריציו
.םדה רבעמ תא םימסוח
ןכסמ אוהש ןוויכ לורטסלוכהמ רתוי ןכוסמ ןיאטסיצומוהה השעמל
.םדה-ילכ לא ותרידח ינפל לורטסלוכ ןצמחמו םדה-ילכ

תמסלפב ןיאטסיצומוה לש ההובג המר ןיב יבויח רשק/םאתמ םייק
ןיאטסיצומוה לש וז ההובג המרל .ליגו טירפת ,יטנג עקר ןיבל םדה
...תואבה םדה-ילכ תולחמל רישי רשק ונשי
.בלה רירש םטוא
.ץבש
.רמייהצלא תלחמ
.(Carotid Artery Wall Thickening) שארה קרוע תונפד תובעתה
.(Intermittent Claudication) ןיגוריסל העילצ
.(Thromboembolism) יטיצובמורת ףיחסת

לש ותוחתפתה תייפצל דדמכ םדב ןיאטסיצומוההה תמרב רזעהל ןתינ
םישנב ןיאטסיצומוהה לש ותמר.רמייהצלא תלחמ וא/ו ץבש ,בל-ףקתה
ןיקת ןוירה ןמזב דחוימבו ישדוחה רוזחמה תקספה ינפל הכומנ
.ליג ותוא ינב םירבגל האוושהב

,הפירח הרוצב הלוע םדב ןיאטסיצומוהה תמר רוזחמה תקספה םע
ןטרס ,םדה-ילכ תולחמ לש תרבוג תוחיכש םיסחיימ הל רשא הדבוע
.סיזורופואטסוא םג הארנכ רוזחמה תקספה ליג רחאל םישנבו
הכומנ המר םג ,ללכ-ךרדב ,שי ההובג ןיאטסיצומוה תמר םע םישנאל
.ךפיהלו םדב תילופ הצמוח לש

רשא ולא לע .12 דע 5.6 ןיב ןיאטסיצומוה תמר שי םישנאה תיברמל
עגונב אפורב ץעוויהל ,ךכל רבעמ וא םוחתה לש ןוילעה הצקב םיאצמנ
,ןמושה לד ותכירצ תדרוה םהב טירפתב םייוניש לולכיש לופיט תלבקל
לכ םע דחי תילופ הצמוחו B6 ןימטיו ,B12 ןימטיו לש םיפסות תליטנו
.ןילוכו ןיאטב יפסות ליעוהל םייושע ןכ .םילרנימ יפסותו םינימטיוה ראש
.תילופ הצמוחל שי םדב ןיאטסיצומוה תמר לע דחוימב הלודג העפשה

...ןה ףוגב ההובג ןיאטסיצומוה תמרל תורושקה תולחמ
.(תורחא תויירטאיכיספוריונ תולחמו) ןואכיד
.(Neural Tube) םיבצעה תרהנמב םימגפ
.(Spontaneous Abortion) תיעבט הלפה
.(Renal Failure) תוילכ תקיפס יא
.הצופנ תשרט
.סיטירתרא/תינורגיש םיקרפמ תקלד
.םירגובמ תרכוס/2-גוס תרכוס

...ו ןיאטסיצומוה ןיב קודה רשק םג םייק
.סיזורופואטסוא
.ינווינ ןורגיש/תינווינ םיקרפמ תקלד
.הרכהבו תיבחרמה תואצמתהה תלוכיב םייוקיל

?ומדב ןיאטסיצומוהה תמר יבגל דחוימב ינריע תויהל ימ לע
.דימתמ ישפנ חתמ/סרטסב םינותנה ולא לע
.בטיה לשובמ וניאש ןוזמ וא/ו /היוקל הנוזת םיכרוצה לע
.תינפוג הניחבמ םייד םיליעפ םניאש ולא
.תופורת תועיבקב םילטונה לע

...תושדח - ןיאטסיצומוה ואר