ךלמ יזוגא
Walnut
(Juglans regia/nigra)
הבוגל םיאשנתמה ,רישנ ץע ינז 59-ל ףתושמ םש אוה ךלמ יזוגא
חרזמ-םורד תורעיב ץעה רוקמ .םירטמ 4 עזג רטוקו םירטמ 25
.תינופצה הקירמאו הנטקה היסאו הפוריא
.(Black Walnut) רוחש ךלמ זוגא הנוכמ Juglans nigra ןזמ זוגא

רשב .השקו הקד ותפילקו ירודכ זוגאה
.קותמו ינונמש אוהו טמוקמ (ןיעלגה) זוגאה
םיברועמ וא/ו םייח םילכוא ךלמה יזוגא תא
תוגוע תנכהב םישמשמ ךלמה יזוגא .שבדב
.תודילגו םיקתממ ,תויגועו

ןובקירבו םיעוזעזב הדימע ,הקזח ,השק המדמדא-המוחה הצעה
תשמשמ איה .דאמ תיתוכיא תבשחנ איה .דוביעל החונ תאז םעו  
.ןיינבו (יתייסנכו יתד) לוסיפ ,םינועש ,הרקוי יטיהר תוישעתב  
.הרקוי תוניפס רוזביאו תיינבב תשמשמ איה ןכ ומכ  
.רוחש עבצ רוצייל ב"הראב םינאידניא תא םישמשמ ץעה ישרוש
.םוח עבצ תנכהל םתוא תשמשמ ץעה תפילק  
.בוהצ עבצ תקפהל תשמשמו ןינאטב הרישע קוריה ירפה תפילק תקלחה תעינמל בכרה תיישעתב תושמשמ תונוחטה תופילקה
יוקינל תופילקה תושמשמ םיסוטמה תיישעתב.םיננסמבו םיגימצ  
.ןוליס יעונמ  .םיקרח םיחוד םה .דוי םיליכמ ץעה ילע
רוצייב שמשמ ,םיזוגאה תשיתכמ םיקיפמ ותוא ,קותמה ןמשה
(שילופ) תקרבהל שמשמ ןמשה .םיזוגא ןמשו םיזוגא תאמח  
םיעבצה תיישעתב שמשמ אוה .רוקב שרקנ וניא אוה .םיטיהר  
.(Shellacs) תוכלהו  


לודיג יאנת
.תוירוביצו תויטרפ תוניגב יונל שמשמה האנ ץע אוה ךלמה זוגא
.תזקונמו החל ,הירופ ,הקומע תילרטינ עקרק
.יקלח לצ דע ,האלמ שמש
.םירופיצ ןהב ,תובר רב תויחל לכאמ םישמשמ םיזוגאה
עקרקב םתוא םירבוקה םיאנס ידי-לע םיזוגא תריגאל תודוה
.ריהמ אוה עבטב ץעה יוביר  
.הנש 100-כ ךכב ךישממו 30 ליגב ירפ בינהל ליחתמ ץעה

רמוח (Juglone) ןולגו'ג םישירפמ ורשנש םילעו ץעה ישרוש
םיבר םירחא םיחמצו םיצע לש םתוחתפתה בכעמה ,ליער
שמשמ ןולוג'ג .ותברקב ,(תוקרי לש םיבר יגוס הז ללכב)
.םיבשע לטוקכ םיתיעל


תיאופר תוליעפ
. דויו םורכב םירישע ךלמ יזוגא
הצמוח ,(Alpha-hydrojuglone-4-glucoside) דיסוקולג םהב שי
ןיטנרוקס , (Neosakurnin) ןינרוקסואינ, (Ellagic Acid) תיגלא
,B1 ןימטיו ,ןינאט ,ןמושו ,(Myricetin) ןיטצירימ, (Sakuranetin)
,םוינלס ,טלבוק ,לזרב ,ןגנמ ,םויזנגמ ,B3 ןימטיו ,B2 ןימטיו
.לידבו ןרתנ ,ןוקיליס

ךלמה זוגא תונוכת
.ףוגהמ םינבא תקחרהב עייסמ
.תואירו הזח תויעב לופיטל שמשמ
.רוע תויעבב לופיטל עייסמ
.םיעלות לטוק
.ץירממ
.םיבאכ ךכשמ
.יתקלד יטנא
.םד רהטמ
.לק ןתשמ
.לק לשלשמ

.ץעה תפילקמ הת םיניכמ תינופצה הקירמא ידילי םינאידיניאה
.לשלשמ התה
.םייניש יבאכ לע הלקהל םתוא תשמשמ ץעה תפילק תסיעל
.תוקלד תשיבחו תזזגב לופיטל שמתשמ עזגה תפילק ץימ
.הטימב םינכושה םיקרח לטוקו ץווכמ םילעה הת
םיילגר תזזגב לופיטל ךלמה זוגאב םישמתשמ םיטבש רפסמ
.םיקרח תרבדהלו םירוחט ,(Athlete's Foot)  

...רוע תויעבב לופיטל םישמשמ ירפה ןמשו וילע ,ץעה תפילק
.המזקא
.(Indolent Ulcers) יופיר יישק םיביכ
.(Scrofula) תיריזח
.(Herpes) ספרה

תשמשמ ,רכוסב הייוור ,ךלמה זוגא ץע ילעמ המח תיצמת
.יופיר יישק םיעצפב לופיטל

(לפס 1/4) ךלמ ייזוגא םרג 30-ב םייתנוזת םיכרע
.(2%) 'ג 6 ה"ס תומימחפ
.(6%) 'ג 1 םייתנוזת םיביס
.'ג 1 םירכוס
.'ג 1 ןובלח
(1) .2% C ןימטיו
.4% לזרב
.200 תוירולק
.(30%) 'ג 19 כ"הס םינמוש
.(9%) 'ג 1.5 יוור ןמוש  
.'ג 2-כ :3 הגמוא ןמוש .ח
.'ג 9-כ :6 הגמוא ןמוש .ח  
.(0%) 'ג 0 ןרתנ

.תצלמומה תימויה הכירצה תומכמ קלחה םה (םיירגוסב) םיזוחאה
ותוא ,C ןימטיו םיזוחא 5 דע 2.5 תשבוימה הקוריה הפילקב (1)
.ןימטיו ףסותכ וב שמתשהלו קיפהל ןתינ 

תורהזא
.םדה תוישירק תא לידגהל הלולע ךלמה יזוגא לש םתכירצ
אטבתהל לולעש רבד ,ךלמה יזוגאל םייגרלא םישנא םנשי
.רוע תוחירפב  

...תושדח - ךלמ יזוגא ואר